Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.pio.gov.cy από τον/την επισκέπτη/πτρια / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του/της με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του. Συνεπώς, ο/η επισκέπτης/πτρια / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο/η επισκέπτης/πτρια / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.pio.gov.cy ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του/της επισκέπτη/πτριας / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 

1.    ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διατηρεί τον ιστότοπο www.pio.gov.cy για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που παράγονται από τους φορείς του δημοσίου κατά την εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Οι δημόσιοι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που αναρτώνται στον ιστότοπο να είναι ακριβείς και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται είναι ακριβείς. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στον ιστότοπο και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών/πτριών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

 

2.     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της σελίδας που αναρτάται και δημιουργείται από κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της ακόλουθης άδειας χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0).

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

3.      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Γενικά

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του/της επισκέπτη/πτριας / εγγεγραμμένου/ης χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών του www.pio.gov.cy.

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται κατωτέρω, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

• Παροχή υπηρεσιών: Προκειμένου να μπορεί ο/η επισκέπτης/πτρια / εγγεγραμμένος/η χρήστης να υποβάλλει αιτήσεις είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός/ή παρέχει κατά την εγγραφή του/της και την υποβολή της αίτησης στη φόρμα καταχώρισης.

•Έννομα συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), για τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης, καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

•Συγκατάθεση - συναίνεση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή τους στους εξής σκοπούς επεξεργασίας: αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων.

 

β.  Ενημέρωση, επεξεργασία και σκοποί επεξεργασίας

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ενημερώνει τον/την επισκέπτη/πτρια / εγγεγραμμένο/η χρήστη και ο/η επισκέπτης/πτρια / εγγεγραμμένος/η χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος/η για τα κάτωθι:

i.  Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του/της επισκέπτη/πτριας / εγγεγραμμένου/ης χρήστη, όπως αυτά δηλώνονται από τον/την ίδιο/α κατά την εγγαφή του/της και σττη φόρμα καταχώρησης στοιχείων προκειμένου να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο αίτημα.

ii.   Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, είδος προσωπικών δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.       Βασική επεξεργασία

Προκειμένου υποβληθεί και να διεκπεραιωθεί ένα αίτημα μέσω του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.pio.gov.cy του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ζητούνται ανάλογα με την περίπτωση:

• πλήρες ονοματεπώνυμο

• αριθμός ταυτότητας/ διαβατηρίου

• επάγγελμα

• ΜΜΕ στο οποίο εργάζεται ο αιτητής/τρια

• τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας

• ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του αιτητή/τριας.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διεκπεραίωση της αίτησης, η επικοινωνία με τον/την χρήστη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την αίτηση και γενικώς η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του/της χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Ο/η επισκέπτης/πτρια / εγγεγραμμένος/η χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του/της δεδομένων είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της αίτησης. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του/της χρήστη για τη συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

2.       Επεξεργασίες που απαιτούν συγκατάθεση

Για την αποστολή στον/ην εγγεγραμμένο/η χρήστη ενημερωτικών μηνυμάτων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το www.pio.gov.cy ο/η εγγεγραμμένος/η χρήστης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.pio.gov.cy στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου communications@pio.moi.gov.cy.

O/η επισκέπτης/πτρια / εγγεγραμμένος/η χρήστης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του/της σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται στο πλαίσιο ελέγχων από τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

3.        Αποδέκτες δεδομένων

Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του/της εγγεγραμμένου/ης χρήστη είναι ή δύνανται να είναι:

i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

ii. Εποπτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου.

iii. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους παρέχονται βάσει των όρων χρήσης του www.pio.gov.cy αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΤΠ.

4.       Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Κάθε εγγεγραμμένος/η χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του/της, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

i. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το ΓΤΠ,

ii. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του/της,

iii. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του/της δεδομένων,

iv. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων, και

v. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του/της.

Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του το μέλος μπορεί να την κάνει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου communications@pio.moi.gov.cy.

5.       Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα του/της εγγεγραμμένου/ης χρήστη θα διατηρεί και επεξεργάζεται το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έως ότου ο/η εγγεγραμμένος/η χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του/της ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του/της γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του/της, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του/της για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του ΓΤΠ.

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του/της επισκέπτη/πτριας / εγγεγραμμένου/ης χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του/της.

 

Cookies

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τηρεί πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών/πτριών της ιστοσελίδας www.pio.gov.cy. Στο παρόν σημείο σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies καθώς και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα προκειμένου να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/πτριες των διαδικτυακών τόπων μας, όπως τον αριθμό των επισκεπτών/πτριών των ιστοσελίδων μας καθώς και τους περισσότερο επισκεπτόμενους διαδικτυακούς τόπους μας, μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή και συσκευή που χρησιμοποιείται. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών μαθαίνουμε να προσαρμόζουμε καλύτερα τις ιστοσελίδες μας.

 

Cookies και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για τη συλλογή δεδομένων

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή σας με τη χρήση οποιουδήποτε φυλλομετρητή όποτε επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας ενημερώσουν για παράδειγμα, εάν έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν ή εάν είστε νέος επισκέπτης, καθώς και να μας βοηθήσουν ώστε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε περισσότερο. Τα cookies μπορεί να βελτιώσουν τη διαδικτυακή σας εμπειρία αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, καθώς εσείς επισκέπτεσθε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Διευθύνσεις IP και URLs

Η διεύθυνση IP (Internet Protocol address) είναι ένας μοναδικός εντοπιστής που χρησιμοποιούν ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές να εντοπιστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, μπορούμε να δούμε τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Την πληροφορία αυτή τη χρησιμοποιούμε προκειμένου να προσδιορίσουμε τη γενική γεωγραφική θέση της συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες/πτριες της ιστοσελίδας μας. Την πληροφορία αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αλλάξουμε τον τρόπο παρουσίασης της ιστοσελίδας μας ώστε να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας.

Το URL (Uniform Resource Locator/ ενιαίος εντοπιστής πόρων) είναι ένας μοναδικός εντοπιστής ή διεύθυνση για κάθε μέσο στο διαδίκτυο και ουσιαστικά πρόκειται για τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεσθε. Την πληροφορία αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να δούμε ποιες ιστοσελίδες έχουν επισκεψιμότητα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας.

 

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για λόγους ασφαλείας και για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, αφού σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές και φόρμες εγγραφής. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

 

Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες/πτριες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και τυχόν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη/πτρια. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μιας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των επισκεπτών/πτριων με την ιστοσελίδα, καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.

Πχ.: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

 

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.