Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 62 ΝΕΑ ΕΑΔ ΚΑΙ ΕΣΣΚ Νέα Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Φλουρέντζος Παπανικόλας Λειτουργός Γεωργίας Τμήμα Γεωργίας Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) συνεχίζει τη δράση του στο πλαίσιο του ρόλου του για βελτίωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ανάμεσα σε άλλες δράσεις το ΕΑΔ πραγματοποίησε συναντήσεις των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων του. Μέσα από τη συζήτηση και τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε ομάδες έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις οι οποίες και υποβλήθηκαν προς την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν και απασχολούν τα μέλη της κάθε Θεματικής Δικτυακής Ομάδας ξεχωριστά με σκοπό τη διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων προς την Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ. Εισηγήσεις κοινοποιήθηκαν και προς τη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ για υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων. Οι δράσεις και ενέργειες αυτές, που δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ, περιλαμβάνουν για παράδειγμα συγκεκριμένες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, εισηγήσεις για βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας και δικτύωσης μεταξύ των μελών της κάθε Θεματικής Δικτυακής Ομάδας, εντοπισμό κοινών αναγκών για συγκεκριμένες δράσεις και άλλες ενέργειες, εισηγήσεις για ένταξη νέων μελών στην κάθε ΘΔΟ, εισηγήσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΠΑΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου που αφορούν άμεσα τις ΘΔΟ, εισηγήσεις για εντοπισμό και διάδοση καλών πρακτικών και άλλα. Μέσα από την επικοινωνία με τα μέλη του, κατά στις συζητήσεις των Θεματικών Δικτυακών Ομάδων, το ΕΑΔ, εντόπισε την ανάγκη συζήτησης ζητημάτων που αφορούν στην μέχρι τώρα εφαρμογή του Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων». Ως εκ τούτου διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε διαβούλευση με τα μέλη της Θεματικής Δικτυακής Ομάδας Καινοτομίας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, τη Διαχειριστική Αρχή, τη Μονάδα Εφαρμογής του Καθεστώτος 16.1 του ΠΑΑ 2014-20 και τον Κλάδο Αγροτικής Οικονομικής του Τμήματος Γεωργίας, από την οποία προέκυψαν ουσιαστικές εισηγήσεις σχετικά με βελτιωμένη εφαρμογή της Παρέμβασης 6.2 «Συνεργασία» του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2023-27. Την ίδια περίοδο το ΕΑΔ μαζί με το Τμήμα Γεωργίας, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν αρχίσει τις διαδικασίες για τη διοργάνωση παγκύπριου συνεδρίου μέσω του οποίου θα προβάλλεται η εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και η διασύνδεσή της με το σύστημα γεωργικών εφαρμογών. Το συνέδριο θα έχει τίτλο «Αγροτική ανάπτυξη: Από την έρευνα στην πράξη» και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2023. Για την έγκαιρη και επιτυχημένη διοργάνωση του συνεδρίου το ΕΑΔ, έχει προχωρήσει στη σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής η οποία συνεδριάζει τακτικά. Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή είναι η ενδυνάμωση της διασύνδεσης των γεωργικών εφαρμογών με την εφαρμοσμένη έρευνα στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αγροτική ανάπτυξη στην Κύπρο, η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων, των συμβούλων γεωργικών εφαρμογών και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Κύπρο, η ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης από τα ερευνητικά κέντρα προς τελικούς αποδέκτες για εφαρμογή, η προβολή της γνώσης που παράγεται από τους ερευνητικούς φορείς στην Κύπρο στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φορέων στο Σύστημα Γνώσης και Καινοτομίας (Agriculture Knowledge and Innovation System-AKIS). Με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής έχει σταλεί πρόσκληση προς όλα τα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στην Κύπρο για υποβολή ερευνητικών έργων ως εισηγήσεις στο συνέδριο. Δράσεις μελών ΕΑΔ Μετά από προκήρυξη, εκ μέρους του ΕΑΔ, υποβολής αιτήσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων που προγραμματίζουν να υλοποιήσουν τα μέλη του Δικτύου και εμπίπτουν στα πλαίσια του ρόλου του υποβλήθηκαν πέντε συνολικά αιτήματα. Η Συντονιστική Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε προκαταρτικά τις ακόλουθες τρεις εκδηλώσεις: (α) «Προστασία του εδάφους και του περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές Ορεινής Λάρνακας», (β) «Βιοποικιλότητα-Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις της στο οικοσύστημα της Κύπρου» και (γ) «Η Μεσογειακή διατροφή είναι βασικός παράγοντας για την υγεία των πολιτών». Η εκδήλωση με τίτλο «Η Μεσογειακή Διατροφή είναι βασικός παράγοντας για την υγεία των πολιτών» πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2023 στον Δήμο Μενεού-Δρομολαξιάς. Οι άλλες δύο εκδηλώσεις αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τους προσεχείς μήνες.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0