Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 59 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ εξαφάνιση ζώων. Οι φυλές αυτές είναι η αυτόχθονα (ντόπια) φυλή βοοειδών, η ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο πρόβατο και η ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά). Η Παρέμβαση έχει προϋπολογισμό €2261000. Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, που ασκούν γεωργική δραστηριότητα, με νόμιμη κατοχή και εκτροφή αριθμού παραγωγικών, παραδοσιακών ζώων ηλικίας 6 μηνών και άνω για τα αιγοπρόβατα και 1 μηνός και άνω για τα βοοειδή, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ενίσχυση καταβάλλεται ανά επιλέξιμο ζώο, €51/ αιγοπρόβατο και €340 / βοοειδές αντίστοιχα. Α.Α. 1.7 Ευημερία των ζώων Η Παρέμβαση αφορά μονοετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την ανάληψη υποχρεώσεων/ δεσμεύσεων που προάγουν την καλή διαβίωση αιγοπροβάτων και χοίρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι €9.700.000. Στον τομέα αιγοπροβατοτροφίας οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 1. Συμμετοχή σε υποχρεωτική εκπαίδευση σχετική με τις επιλέξιμες δράσεις της Παρέμβασης και την υλοποίηση των υποχρεώσεων/ αιτηθεισών δράσεων. Εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση αιτούντες που κατέχουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 2. Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις ακόλουθες επιλέξιμες δράσεις: • Εφαρμογή βιοασφάλειας1, όπως απολύμανση σε σημεία εισόδου, καταπολέμηση αρθροπόδων - τρωκτικών - μυγών, τήρηση μητρώων κ.ά. • Διατήρηση σωματικής κατάστασης στα κρίσιμα στάδια παραγωγής, αναπαραγωγής & τοκετού, και εξάλειψη των ευνουχισμών. • Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα με την περιποίηση των άκρων και διατήρηση καθαρών και στεγνών χώρων των υποστατικών. • Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες. Δικαιούχοι είναι αρχηγοί αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ελάχιστο αριθμό ζώων τα τριάντα τέσσερα (34) ενήλικα θηλυκά ζώα (προβατίνες / θηλυκές αίγες 7 μηνών και άνω) για κάθε ξεχωριστή αιγοπροβατοτροφική μονάδα. Καθίσταται υποχρεωτική η διατήρηση του αριθμού των ζώων που συμμετέχουν. Το ύψος ενίσχυσης για την κάθε δράση καθορίζεται ως ακολούθως: Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας - €4,05 ανά ζώο. Β. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και μείωση ευνουχισμών - €3,84 ανά ζώο. Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα - €3,40 ανά ζώο. Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες €3,40 ανά ζώο. Στον τομέα χοιροτροφίας οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 1. Διατήρηση των ουρών τουλάχιστον στο 90% των ζώων της μονάδας. 2. Οι χοιροτρόφοι οργανώνουν κελιά με διαθέσιμο χώρο δαπέδου για κάθε ζώο κατά τουλάχιστον 15% μεγαλύτερο από τις πρόνοιες της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ. 3. Ημερήσια καταμέτρηση ερεθιστικών αερίων και λήψη μέτρων για βελτίωση του εξαερισμού και της συχνότητας καθαριότητας ώστε οι συγκεντρώσεις ερεθιστικών αερίων να είναι μικρότερες από 15 ppm για την ΝΗ3 και 2500 ppm για το CO2. 4. Τήρηση αρχείου για εβδομαδιαία καθαριότητα ποτίστρων και εβδομαδιαία εκτίμηση επάρκειας ροής νερού. 5. Τήρηση αρχείου με το είδος των εμπλουτιστικών υλικών και τη συχνότητα αλλαγής. Δικαιούχοι είναι κάτοχοι εκμετάλλευσης καταχωρισμένης στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της παρέμβασης, ο αριθμός των χοίρων πάχυνσης, χοίρων δηλαδή ηλικίας τουλάχιστον δέκα εβδομάδων που προορίζονται για σφαγή και των χοιριδίων, χοίρων δηλαδή από τη γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό, να είναι συνολικά 500 ή μεγαλύτερος. Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε €22/μονάδα ζωικού κεφαλαίου για τις χοιρομητέρες, δηλαδή €11 ανά επιλέξιμο ζώο. 1 Για τη συγκεκριμένη δράση είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περίφραξης στην κτηνοτροφική μονάδα.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0