Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 58 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κοινή Αγροτική Πολιτική: Νέες Παρεμβάσεις στην Κτηνοτροφία Αβραάμ Ζαχαρίου Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Κύπρο με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, το οποίο έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα εφαρμοστεί σταδιακά από το έτος 2023 μέσα από τις προκηρύξεις επιμέρους παρεμβάσεων. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) έχει οριστεί ως Αρχή Πληρωμών για το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών του Σχεδίου. Στα πλαίσια του νέου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 περιλαμβάνονται προκηρύξεις αρκετών παρεμβάσεων που αφορούν στην Κτηνοτροφία. Α.Π. 2.1 Συνδεδεμένη ενίσχυση για τα αιγοπρόβατα Η παρέμβαση στοχεύει στην εισοδηματική στήριξη στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας. Έχει προϋπολογισμό €20.150.000. Από την παρέμβαση δύνανται να επωφεληθούν κάτοχοι μονάδων αιγοπροβατοτροφίας που παραδίδουν ετησίως, σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες ή σε Ομάδες Παραγωγών ή σε άλλες οντότητες που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, ποσότητα νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος μεγαλύτερη από δέκα τόνους, δηλαδή πέραν των 10.300 λίτρων. Ενίσχυση καταβάλλεται σε κάθε θηλυκό αιγοπρόβατο αναπαραγωγής ηλικίας επτά μηνών και άνω και το ύψος της ανέρχεται περίπου στα €10,33 /ζώο. Α.Α. 1.4 Βιολογική κτηνοτροφία Μέσω της Παρέμβασης καταβάλλεται οικονομική στήριξη σε κτηνοτρόφους που αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση: • τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής κτηνοτροφίας, στοχεύοντας ταυτόχρονα και στη διατήρηση των μεθόδων αυτών μετά από την πάροδο της αρχικής περιόδου μετατροπής, ή • τη συνέχιση της εφαρμογής πρακτικών και μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας από κτηνοτρόφους που βρίσκονται ήδη ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου βιολογικής κτηνοτροφίας και θέλουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές. Οι δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι κτηνοτρόφοι, ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι κάτοχοι ή διαχειριστές επιλέξιμης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Ενίσχυση καταβάλλεται στον τομέα αιγοπροβατοτροφίας, €85 / ανά επιλέξιμο ζώο και αγελαδοτροφίας σε γαλακτοφόρες αγελάδες, €130 ανά επιλέξιμο ζώο. Στο πλαίσιο της Παρέμβασης οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να κατέχουν ή/και να διαχειρίζονται γεωργική γη ή/και να έχουν συνάψει γραπτή συμφωνία με άλλους γεωργούς, η οποία να αντιστοιχεί σε 1 εκτάριο ανά επιλέξιμη μονάδα ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή 1 δεκάριο/ αιγοπρόβατο (1:1) ή 10 δεκάρια/αγελάδα (10:1). Η Παρέμβαση έχει συνολικό προϋπολογισμό €21.927.000. Α.Α 1.5 Ανάληψη υποχρεώσεων για μείωση της χρήσης αντιβιοτικών Στην Παρέμβαση, με συνολικό προϋπολογισμό €2.525.760 προβλέπεται τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει δεσμεύσεις διαχείρισης, οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών και στη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στους χοίρους. Ο κτηνοτρόφος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει των προνοιών του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου. Η σύμβαση θα πρέπει να προβλέπει επίσκεψη κτηνιάτρου στην εκμετάλλευση τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα για τις περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων με αριθμό χοιρομητέρων ίσο ή μεγαλύτερο των 1.000 και μία φορά τον μήνα για τις περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων με αριθμό χοιρομητέρων μικρότερο από 1000. 2. Υποβολή ετήσιου προγράμματος εμβολιασμού και τεκμηρίωση εφαρμογής σε συνεργασία με τον συμβεβλημένο κτηνίατρο της εκμετάλλευσης. 3. Υποβολή και τεκμηρίωση εφαρμογής σχεδίου βιοασφάλειας το οποίο να έχει εγκρίνει ιδιώτης κτηνίατρος εγγεγραμμένος δυνάμει των προνοιών του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου και να εφαρμόζεται από κάθε υπεύθυνο εκμετάλλευσης. 4. Καταχώριση στοιχείων θεραπείας σε ηλεκτρονικής μορφής αρχείο σε μορφότυπο που θα έχει καθοριστεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 5. Διενέργεια εργαστηριακής διερεύνησης σε κάθε εκμετάλλευση μία φορά τον χρόνο με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των ζώων. Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι κάτοχοι εκμετάλλευσης καταχωρισμένοι στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της παρέμβασης. Ο αριθμός των χοίρων πάχυνσης (ο χοίρος ηλικίας τουλάχιστον δέκα εβδομάδων που προορίζεται για σφαγή) και των χοιριδίων (ο χοίρος από τη γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό) πρέπει να είναι συνολικά 500 ή μεγαλύτερος. Για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης έχουν οριστεί τρεις κατηγορίες ορίων συντελεστή, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος φαρμακευτικού προϊόντος σε κιλά ανά βάρος ζώων σε κιλά x10.000. Τα όρια συντελεστών και τα αντίστοιχα ποσά ενίσχυσης φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Όρια Ενίσχυση ανά ΜΖΚ Α. 0-1,99 €10,5 Β.1,99-5,99 €7,5 Γ. πάνω από 5,99 €3 Επιπλέον υφίσταται ο όρος για αιτούντες που εμπίπτουν κατά το πρώτο έτος συμμετοχής στην Κατηγορία Γ, όπως ενταχθούν στην κατηγορία Β κατά το 2ο έτος συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση απεντάσσονται αυτόματα από τη Δράση και θα γίνεται ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών από την Παρέμβαση. Α.Α. 1.6 Διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων Στόχος της Παρέμβασης είναι η παροχή κινήτρων για διατήρηση των υπό εξαφάνιση πληθυσμών σε παραδοσιακές φυλές ζώων. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τον πληθυσμό των απειλούμενων με

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0