Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 57 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εικόνες 11-13: Καθεστώς 19.3: Έργο Διατοπικής Συνεργασίας μεταξύ όλων των ΟΤΔ με τίτλο «Δίκτυο όμορφων χωριών της Κύπρου». Δράση: παροχή και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία. Ως απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει πως η προστιθέμενη αξία του LEADER απορρέει από την πλήρη υλοποίηση της μεθόδου, την υλοποίηση δηλαδή των επτά χαρακτηριστικών του. Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει ένα δίκτυο 2.800 ΟΤΔ στο πλαίσιο της προσέγγισης LEADER. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τοπικές αρχές, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, αγροτικές επιχειρήσεις και προβάλλει τον ρόλο της ΕΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Η χρηματοδότηση των ΟΤΔ είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται απλά ως «κόστος». Η Επιτροπή αναφέρει επίσης πως ενδεχομένως τα έργα LEADER, σε κάποιες στρατηγικές να καλύπτουν «βασικές» ανάγκες οι οποίες όμως δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν ή θα καλύπτονταν με μεγάλη καθυστέρηση από άλλους πόρους. Η δικτύωση των αγροτικών κοινοτήτων που επιτυγχάνεται μέσω του LEADER συμβάλει στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα συνεπώς διαφαίνεται και η σημασία του προγράμματος LEADER για κάθε αγροτική περιοχή. Για τη βελτίωση της εφαρμογής του LEADER η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το συμμετοχικό χαρακτήρα των ΟΤΔ και ιδίως, τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων καθώς επίσης να απλοποιήσουν, όπου είναι εφικτό, τις διαδικασίες υλοποίησης του. Σχετικά, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει μελέτη αξιολόγησης της εφαρμογής του LEADER, ώστε να προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη. Στην Κυπριακή Δημοκρατία το LEADER εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τοπικοί φορείς στις αγροτικές περιοχές συνένωσαν δυνάμεις και δημιούργησαν ΟΤΔ, μέσω των οποίων σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης. Το LEADER έδωσε τη δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό να εκφράσει τις απόψεις του και να σχεδιάσει με μεθοδικό τρόπο μια πολυτομεακή στρατηγική ανάπτυξης προσαρμοσμένη στην οικεία περιοχή. Τέλος, το LEADER, ενεργοποίησε τους τοπικούς φορείς, αποτελώντας πολλές φορές το όχημα, ώστε να συνεργαστούν και να διαφυλάξουν, να διατηρήσουν και να προβάλουν τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους καθώς και την τοπική παραδοσιακή τεχνογνωσία και παράδοση. Τα οφέλη που προέκυψαν από τη συνεργασία των διαφορετικών φορέων στην Κύπρο επιτεύχθηκαν χάρη στη χρηματοδότηση του LEADER. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η προσέγγιση Leader ενισχύει τη συλλογικότητα της τοπικής κοινωνίας στις αγροτικές περιοχές και αναπτύσσει περαιτέρω το αίσθημα συμμετοχής και ευθύνης του τοπικού πληθυσμού στον σχεδιασμό του μελλοντικού γίγνεσθαι. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους τοπικούς φορείς να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμες ολοκληρωμένες Στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τονώνει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα ανάπτυξης ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στην ύπαιθρο. Προς τον σκοπό αυτό, οι τοπικοί φορείς καλούνται να αξιοποιήσουν την τριαντάχρονη εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της προσέγγιση Leader, δράττοντας τις ευκαιρίες που δίνονται για ανάπτυξη, προς όφελος του τοπικού πληθυσμού.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0