Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 7 τις άμεσες ενισχύσεις, καλύπτοντας τουλάχιστον ποσοστό 25% του προϋπολογισμού για τις άμεσες ενισχύσεις. Εν ολίγοις, η «εκταρική ενίσχυση», όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται, δεν θα διατίθεται στο έπακρο σε όλους τους δυνητικά δικαιούχους αλλά για την πλήρη λήψη της θα πρέπει να υλοποιούνται από τους αγρότες συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δράσεις που θα καθοριστούν από το κάθε κράτος μέλος. Εκτός από τις ρυθμίσεις που αφορούν τον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, τίθενται περιβαλλοντικοί στόχοι και στον πυλώνα που αφορά στην αγροτική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, τίθεται ως προϋπόθεση ότι, το 35% του προϋπολογισμού της θα διατίθεται για την υλοποίηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στους στόχους της ΚΓΠ για το περιβάλλον. Με σκοπό την ομαλή μετάβαση και την υλοποίηση των υποχρεώσεων για την πράσινη αρχιτεκτονική που αφορούν σε χρηματοδοτικές δεσμεύσεις, παρέχεται μεταβατική περίοδος στην οποία τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το ποσοστό του 25% επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων σε 20% σε περίπτωση που έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την επίτευξη του 25% για τα ecoschemes. Επιπρόσθετα, για όλη την περίοδο 2023-2027 παρέχεται υπό προϋποθέσεις δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του ποσοστού συμβολής σε περίπτωση που οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα υπερβαίνουν το 35% του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης οι παρεμβάσεις που αφορούν σε πράσινες επενδύσεις συνυπολογίζονται κατά 100% στο υποχρεωτικό ποσοστό του 35% επί του προϋπολογισμού, που συμβάλλει στους στόχους για το περιβάλλον, ενώ για τις παρεμβάσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς το ποσοστό συνυπολογισμού περιορίζεται στο 50%. Η νέα κοινωνική αιρεσιμότητα Η προσθήκη της κοινωνικής αιρεσιμότητας στις υποχρεώσεις της ΚΓΠ αποτέλεσε αίτημα και ισχυρή θέση του Ευρωκοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις. Στόχο έχει την ενημέρωση των γεωργών και τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου. Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, από το 2025 η συμμόρφωση αυτή θα ελέγχεται στο πλαίσιο εφαρμογής της αιρεσιμότητας. Η συνεισφορά της Κύπρου Η κυπριακή πλευρά τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήταν δυναμικά παρούσα σε όλες τις συζητήσεις για τη νέα ΚΓΠ, τόσο σε τεχνοκρατικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Οι νέες και φιλόδοξες πολιτικές για το περιβάλλον και το κλίμα εκ των πραγμάτων απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, ενώ από την άλλη, οι πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί της ΕΕ, όπως έχουν διαμορφωθεί από την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό, καθιστούν την ανάγκη στήριξής τους πιο επιτακτική από ποτέ. Η προσπάθεια αλλά και οι προτάσεις της Κύπρου καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των αυξημένων και φιλόδοξων απαιτήσεων της ΚΓΠ για το περιβάλλον και το κλίμα και της διατήρησης του επιπέδου στήριξης των αγροτών. Συγκεκριμένα, σταθερή θέση της Κύπρου ήταν ότι συμφωνούσε με την υιοθέτηση φιλόδοξων σχετική διαβούλευση με το αγροτικό κίνημα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την έγκαιρη παρουσίασή τους στον αγροτικό κόσμο, επιτρέποντας την κατάλληλη προετοιμασία για μέγιστη αξιοποίησή τους. Η φιλοσοφία της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και το Στρατηγικό Σχέδιο Η νέα ΚΓΠ βασίζεται στη φιλοσοφία επίτευξης μετρήσιμων αποτελεσμάτων και διαφέρει από το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής που στηριζόταν στην αυστηρή συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι βασικές αλλαγές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση σημαντικών πολιτικών και δεσμεύσεων της ΕΕ, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και της εφαρμογής καινοτομιών, αλλά και οι προτεραιότητες που θέτουν οι πολίτες της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον και την ασφάλεια τροφίμων. Βασικό χαρακτηριστικό των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εισαγωγή ενός πλαισίου που θα παρέχει στα κράτη μέλη αυξημένες ελευθερίες αλλά και ευθύνες για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων που υλοποιούν τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ένωσης. Δημιουργείται, δηλαδή, μια νέα σχέση με τα κράτη μέλη μέσα από την οποία παρέχεται στα κράτη μέλη η απαραίτητη ευελιξία ώστε να καθορίζουν τα ίδια τις πολιτικές τους, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι υλοποιούν τους στόχους που έχουν τεθεί εξαρχής σε επίπεδο ΕΕ και αντανακλώνται στο Στρατηγικό Σχέδιο κάθε κράτους μέλους. Στο νέο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να επιδείξουν αυξημένη φιλοδοξία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς τους στόχους, την επίτευξη περισσότερων αποτελεσμάτων με λιγότερα μέσα αλλά και τη χρήση νέων τεχνολογιών, τονίζοντας την ανάγκη της εισαγωγής της ψηφιοποίησης στη γεωργία. Αν και το τρίπτυχο οικονομία-αγροτική κοινωνία-περιβάλλον που χαρακτήριζε και τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους διατηρείται, μέσω της νέας ΚΓΠ δίδεται αυξημένη προτεραιότητα στον τομέα του περιβάλλοντος. Η νέα πράσινη αρχιτεκτονική ως κύριο στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδίου Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την Ευρώπη με την υιοθέτηση της Πράσινης Συμφωνίας, με στόχο μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050, αντικατοπτρίζονται και στο συμφωνημένο κείμενο για τη νέα ΚΓΠ. Η προτεραιότητα στους τομείς«περιβάλλον-κλίμα»είναι εμφανώςενισχυμένη με την εισαγωγή μιας νέας πράσινης αρχιτεκτονικής για την ΚΓΠ, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικές δεσμεύσεις για τους γεωργούς και τις εθνικές διοικήσεις στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου. Ένα νέο στοιχείο που εισάγεται στο πλαίσιο της νέας πράσινης αρχιτεκτονικής είναι η υποχρεωτική εφαρμογή οικολογικών προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον (χρησιμοποιείται ο όρος «eco-schemes») ως παρεμβάσεων υπό τη μορφή ετήσιων μέτρων τα οποία θα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ για ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==