Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 8 στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον, ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων αυτών οι αγρότες θα έπρεπε να είχαν και την ανάλογη στήριξη. Οι τελικές διαπραγματεύσεις στο Λουξεμβούργο Στο Λουξεμβούργο, οι Υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών της ΕΕ, υπό την προεδρία της Υπουργού Γεωργίας της Πορτογαλίας, διαμόρφωσαν απόψεις, συγκρότησαν συμμαχίες και προχώρησαν σε αμοιβαίες παραχωρήσεις για την επίτευξη ενός συναινετικού κειμένου που θα αφορά στην περίοδο 2023-2027. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Κύπρος είχε ουσιαστικό ρόλο υποβάλλοντας εποικοδομητικές και συμβιβαστικές προτάσεις για γεφύρωση διαφορών που υπήρχαν ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον αγροτικό τους τομέα, ορισμένες εκ των οποίων αποτυπώθηκαν και στα τελικά κείμενα των Κανονισμών. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις κατέστη δυνατό να διατηρηθεί η ευελιξία για τα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της ΚΓΠ. Ιδιαιτέρα αξιοσημείωτη είναι η ενσωμάτωση στο τελικό κείμενο της εισήγησης της κυπριακής πλευράς, η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής από τα κράτη μέλη, με βάση την οποία συνυπολογίζονται δαπάνες σε φιλικές προς το περιβάλλον (πράσινες) επενδύσεις. Εξαιρετικής σημασίας θεωρείται και η ελάφρυνση των υποχρεώσεων για τους «μικρούς» γεωργούς, ενισχύοντας παράλληλα την απλοποίηση και τη μείωση του κόστους της εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Έγινε, επίσης, κατορθωτό να διατηρηθεί η δυνατότητα της Κύπρου για παροχή εθνικών μεταβατικών ενισχύσεων από εθνικούς πόρους σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους της κυπριακής γεωργίας και να διατηρηθεί, επίσης, το ποσοστό της δυνατότητας παροχής συνδεδεμένων ενισχύσεων από ευρωπαϊκούς πόρους σε προκαθορισμένους κλάδους παραγωγής, υπό προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων για στήριξη των μικρών γεωργών, θετική θεωρείται η δυνατότητα παροχής ευελιξίας για την υλοποίηση του στόχου της αναδιανομής αξιοποιώντας σειρά παρεμβάσεων με βάση και τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη μέλη. Θετικά στοιχεία για την Κύπρο Για την Κύπρο η ευρύτερη συμφωνία για τη νέα ΚΓΠ μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχής. Το ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΓΠ χαρακτηρίζεται γενικότερα από πιο απλοποιημένες διαδικασίες καθώς και από μεγαλύτερη ευελιξία προς τα κράτη μέλη, επιτρέποντάς τους να σχεδιάσουν τις δράσεις που θα εφαρμόσουν, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούσαν πάγιες επιδιώξεις της Κύπρου, ο αγροτικός τομέας της οποίας χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες. Από πλευράς δημοσιονομικών πόρων έγινε κατορθωτό, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ, τόσο από τις υπόλοιπες πολιτικές της ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη που διεκδικούσαν αυξημένες ενισχύσεις, να περιοριστούν στο ελάχιστο οι απώλειες ευρωπαϊκών πόρων για τους Κύπριους αγρότες. Επιπλέον, η ισορροπία που επιτεύχθηκε μεταξύ των φιλόδοξων περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της νέας ΚΓΠ σε σχέση με τον βαθμό στήριξης των γεωργών, είναι δυνητικά εφαρμόσιμη για τα δεδομένα της κυπριακής γεωργίας. Με τα δεδομένα που δημιουργούνται είναι βέβαιο ότι τόσο οι άμεσες πληρωμές όσο και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρειαστεί να επανασχεδιαστούν με νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις. Σημαντική για την Κύπρο θεωρείται και η ένταξη των «πράσινων» επενδύσεων του Πυλώνα ΙΙ στην εξίσωση του ποσοστού της τήρησης των οικολογικών προγραμμάτων για το κλίμα και το περιβάλλον (eco-schemes) για τον Πυλώνα Ι της ΚΓΠ. Η τροποποίηση αυτή θα παρέχει τη δυνατότητα στην Κύπρο να προχωρήσει ή ακόμη και να ενισχύσει το πρόγραμμα της παροχής ενισχύσεων για εγκατάσταση συστημάτων παροχής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές για χρήση στη γεωργική παραγωγή, αλλά και το σχέδιο της παροχής κινήτρων για επεξεργασία των (αυξανόμενων) κτηνοτροφικών λυμάτων. Στα θετικά συγκαταλέγεται και η «ελάφρυνση» των «μικρών» γεωργών, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία στην κυπριακή γεωργία, από μια σειρά εκτεταμένων υποχρεώσεων, ο έλεγχος των οποίων θα αύξανε σημαντικά το κόστος της εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Τέλος, η συνέχιση της δυνατότητας της Κύπρου για παροχή εθνικών μεταβατικών ενισχύσεων από εθνικούς πόρους σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους, έστω και με μειούμενα ποσοστά και η διατήρηση του ποσοστού της παροχής συνδεδεμένων ενισχύσεων, από ευρωπαϊκούς πόρους σε προκαθορισμένους κλάδους παραγωγής υπό προϋποθέσεις, παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία για τη στοχευμένη παροχή ενισχύσεων. Τι ακολουθεί Οι λεπτομέρειες που αφορούν στο τελικό κείμενο των Κανονισμών για την Κοινή Γεωργική Πολιτική θα διαμορφωθούν επί Σλοβενικής Προεδρίας σφραγίζοντας το πολιτικό πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου. Ακολουθεί η ανταλλαγή σχετικών επιστολών μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ για επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση και κατόπιν βάσει διαδικασιών να δημοσιοποιηθεί στην εφημερίδα της ΕΕ το τελικό κείμενο των Κανονισμών για την ΚΓΠ 20232027. Τα κράτη μέλη εντός του 2021 θα προχωρήσουν με εντατικούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση της ετοιμασίας των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων ώστε να λάβουν σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είναι έτοιμα για την εφαρμογή της ΚΓΠ από την 1/1/2023 υπό το νέο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού. ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==