Αγρότης, τεύχος 483

37 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Κάθε περίφρακτος χώρος που χρησιμοποιείται πρέπει ανά πάσα στιγμή να εγγυάται τουλάχιστον 2,5 m² ανά όρνιθα. δ) Ο υπαίθριος χώρος δεν πρέπει να επεκτείνεται πέραν της ακτίνας των 150 m από το πλησιέστερο άνοιγμα του κτιρίου. Ωστόσο μπορεί να επεκτείνεται μέχρι τα 350m από το πλησιέστερο άνοιγμα του κτιρίου εάν υπάρχουν αρκετά προστατευτικά υπόστεγα (με κατάλληλες ποτίστρες), ομοιόμορφα κατανεμημένα σε ολόκληρη την έκταση του υπαίθριου χώρου με τέσσερα τουλάχιστον υπόστεγα ανά εκτάριο. 4. Τα «αυγά βιολογικής παραγωγής» επιβάλλεται να παράγονται σε μονάδες βιολογικής εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής, οι οποίες εκτός από την υποχρέωση για εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, θα πρέπει να εφαρμόζουν και τις πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2004 (Ν. 227(Ι)/2004). Συγκεκριμένα, ο εν λόγω νόμος προνοεί για την καταγωγή των ορνίθων και τη διατροφή τους, τις συνθήκες διαβίωσής τους, την τήρηση στοιχείων, τη σήμανση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των αυγών βιολογικής παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, όπως και για την υποχρεωτική εγγραφή των μονάδων ωοπαραγωγής σε σχετικό μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πριν προχωρήσουν στη δημιουργία των μονάδων αυτών. Έγκριση κέντρου συσκευασίας αυγών Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα γίνεται ωοσκόπηση, ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία των αυγών πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίσουν έγκριση κέντρου συσκευασίας αυγών από την αρμόδια Αρχή, μετά από σχετική αίτηση. Η αίτηση αξιολογείται και εκδίδεται έγκριση κέντρου συσκευασίας αυγών, εφόσον διαπιστωθεί μετά από σχετικό έλεγχο ότι: 1. Η εγκατάσταση έχει τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των αυγών, ο οποίος περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση: i) κατάλληλο εξοπλισμό ωοσκόπησης, αυτόματο ή χειριζόμενο από προσωπικό σε συνεχή βάση, ο οποίος να επιτρέπει την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού χωριστά, ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό, ii) διατάξεις μέτρησης του ύψους του αεροθαλάμου των αυγών, iii) εξοπλισμό ταξινόμησης των αυγών ανά κατηγορία βάρους, iv) ένα ή περισσότερους εγκεκριμένους ζυγούς για τη ζύγιση των αυγών, v) εξοπλισμό σήμανσης των αυγών. 2. Έχουν προσκομιστεί τα ακόλουθα: i) Αντίγραφο πιστοποιητικού Εφόρου Εταιρειών της εταιρείας/εμπορικής επωνυμίας εν ισχύ (στην περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία ή εμπορική επωνυμία) ή Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο), ii) Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας Αυγών εν ισχύ, το οποίο εκδίδεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, iii) Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας του/των τεμαχίου/ ίων που περιλαμβάνει/ουν τον υπαίθριο χώρο που είναι διαθέσιμος για τις όρνιθες (στην περίπτωση που εκτρέφονται όρνιθες σύμφωνα με τη μέθοδο παραγωγής ελεύθερης βοσκής). Στα εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών αποδίδεται σχετικός κωδικός, ο οποίος αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες των αυγών. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση ή οι όροι για τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των αυγών δεν πληρούνται, το Τμήμα Γεωργίας μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==