Αγρότης, τεύχος 483

36 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ υπάρχει δυνατότητα αναγραφής όλων των πληροφοριών που προαναφέρθηκαν, π.χ. σε φιαλίδια μεγέθους μικρότερου των 100ml, αναγράφονται οι οκτώ ελάχιστες πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία, δηλαδή: 1. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 2. Ποσοτική σύνθεση σε δραστική(ες) ουσία(ες) 3. Περιεχόμενο κατά βάρος κατά όγκο ή κατά αριθμό δόσεων 4. Οδός(οι) χορήγησης 5. Χρόνος(οι) αναμονής 6. Αριθμός παρτίδας 7. Ημερομηνία λήξης 8. Οι λέξεις «αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση» Επίσης, στις περιπτώσεις που το προϊόν συσκευάζεται σε συσκευασίες τύπουblisterήσε ταινίες, υπάρχει ηδυνατότητα αναγραφής των πιο κάτω ελάχιστων πληροφοριών: 1. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος 2. Όνομα του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας 3. Ημερομηνία λήξης 4. Αριθμός παρτίδας 5. Οι λέξεις «αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση» Όπως έχει προαναφερθεί, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9(2), στην εξωτερική και στοιχειώδη συσκευασία του ΚΦΠ πρέπει να αναγράφονται ο Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο ή ο ευρωπαϊκός αριθμός με την ένδειξη EU, ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, όπως και ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας. Προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά Πολύδωρος Ζαχαριάδης Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄ Τμήμα Γεωργίας Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο στον οποίο άνθρωποι, προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια έχουν τη δυνατότητα να διακινηθούν ελεύθερα σε όλη την επικράτειά του. Ομοειδή προϊόντα, που διακινούνται ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, για σκοπούς υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή, επιβάλλεται να τυποποιούνται στη βάση ομοιόμορφων προδιαγραφών με σκοπό την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου ποιότητας για τον καταναλωτή. Έτσι ο καταναλωτής είναι σε θέση να συγκρίνει ομοειδή προϊόντα και να επιλέγει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, αφού αυτά παράγονται με ομοιόμορφες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές εμπορίας που διέπουν την εμπορία των αυγών βασίζονται σε νομοθεσία η οποία έχει εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο και εφαρμόζεται από το Τμήμα Γεωργίας. Στον περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμο του 2016 (Ν.103(Ι)/2016) περιέχονται οι ορισμοί, ο σκοπός, το αντικείμενο της νομοθεσίας, τα όργανα εφαρμογής, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της αρμόδιας Αρχής (Τμήμα Γεωργίας) και των Επιθεωρητών της. Ο νόμος 103(Ι)/2016, έχει θεσμοθετηθεί για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΚ) αριθ. 589/2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Στον νόμο περιέχονται επίσης, τα αδικήματα, οι διοικητικές κυρώσεις, τα πρόστιμα και οι ποινές για τους παραβάτες, όπως και πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης κέντρου συσκευασίας αυγών. Πρόνοιες της νομοθεσίας για την εκτροφή Αντικείμενο του Νόμου 103(Ι)/2016 αποτελούν μόνο τα αυγά που παράγονται από όρνιθες που ανήκουν στο είδος Gallus gallus, δηλαδή τις κοινές κότες. Νοείται ότι το κέλυφος των αυγών δεν επιτρέπεται να είναι σπασμένο, τα αυγά δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επώαση ή βράσιμο ενώ πρέπει να είναι κατάλληλα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή για παρασκευή προϊόντων με βάση τα αυγά. Ο νόμος προνοεί για τη δυνατότητα ταξινόμησης, σήμανσης και εμπορίας αυγών που παράγονται σε εναλλακτικά συστήματα εκτροφής ορνίθων (αυγάαχυρώναήστρωμνής, αυγάελεύθερηςβοσκής και αυγά βιολογικής παραγωγής) και σε διευθετημένους κλωβούς. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα παραγωγής για τις διάφορες μεθόδους εκτροφής ωοτόκων ορνίθων είναι οι εξής: 1. Τα «αυγά κλωβοστοιχίας» πρέπει να παράγονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων. 2. Τα «αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής» πρέπει να παράγονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ. 3. Τα «αυγά ελεύθερης βοσκής» πρέπει να παράγονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, επιπρόσθετα όμως πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Οι όρνιθες πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι παραγωγοί μπορούν να περιορίσουν τις όρνιθες στα υποστατικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τις πρωινές ώρες σύμφωνα με τις ορθές ζωοτεχνικές πρακτικές. β) Ο υπαίθριος χώρος που διατίθεται για τις όρνιθες πρέπει να καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος του (>50%) με βλάστηση και να μην χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς παρά μόνο για οπωρώνες, αραιό δάσος και βοσκοτόπους, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την αρμόδια Αρχή. γ) Να υπάρχουν 4m² διαθέσιμου υπαίθριου χώρου ανά όρνιθα. Όταν υπάρχει ελάχιστη διαθέσιμη επιφάνεια 10m² (για το σύνολο των ορνίθων) εφαρμόζεται η εκ περιτροπής πρακτική. Οι όρνιθες έχουν όλο τον χώρο στη διάθεσή τους καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==