Τίτλος

Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH. Υποχρέωσεις καταχώρισης χημικών ουσιών και μειγμάτων

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 158/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 1907/2006/ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση, και τους περιορισμούς στη χρήση χημικών προϊόντων


Σχετικές
Εκδόσεις