Βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών (νεφελοψεκαστήρας)

Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών, κατά την οποία ο χεριστής του μηχανηματος υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική ποσότητα του σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε δεδομένη καλλιέργεια-στόχο και σε δεδομένη έκταση γης, διαδικασία που αποτελεί βασικό βήμα για έναν επιτυχημένο ψεκασμό.