Εγκυμοσύνη και ιονίζουσες ακτινοβολίες

Πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στο έμβρυο και τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης

Φέλιξ Γιαξής

Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της συλλογής "Φωτογραφικά Τετράδια", με φωτογραφίες του Φέλιξ Γιαξή από την Κύπρο του χθες

Εξαλείψτε τους κινδύνους με το εργαλείο OiRA

Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στα κομμωτήρια για τη μελέτη εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Υγραέριο κίνησης

Ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται, κυρίως, σε εργοδότες και εργαζόμενους σε πρατήρια και συνεργεία αυτοκινήτων

Περιορισμοί σε μεταλλικά αντικείμενα και ψευδοκοσμήματα

Πληροφορίες για τον περιορισμό χρήσης χημικών ουσιών σε ψευδοκοσμήματα και σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα, βάσει νομοθεσίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 για την προμήθεια και τη χρήση των ΜΑΠ και δίνει σχετικές συμβούλες σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα

Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH. Υποχρέωσεις παραγωγών και εισαγωγέων για καταχώριση καρβούνων

Πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 1907/2006/ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση, και τους περιορισμούς στη χρήση χημικών προϊόντων

Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH. Υποχρέωσεις καταχώρισης χημικών ουσιών και μειγμάτων

Πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 1907/2006/ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση, και τους περιορισμούς στη χρήση χημικών προϊόντων

Επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Πληροφορίες που πρέπει να φέρει, βάσει νομοθεσίας, η επισήμανση (ετικέτα) μια επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος που διατίθεται στην κυπριακή αγορά.