Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων κατά την Εργασία (ΕΞΥΠΠ)

Πληροφορίες για τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που οφείλει να διαθέτει κάθε εργοδότης καθώς και αυτοεργοδοτούμενο άτομο.

Ενωμένοι για ένα υγιές στόμα. Κάνε Ααα!

Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας-20 Μαρτίου 2020