Αξιοποίηση υφάλμυρου νερού για σκοπούς άρδευσης

Εγχειρίδιο για γεωργούς με πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υφάλμυρου νερού για άρδευση.

Δον Πατάτας

Η έκδοση στόχο έχει την
ενίσχυση της γνώσης των παιδιών για τα οφέλη και τη διατροφική αξία της πατάτας αλλά και για τη σημασία της παραγωγής της για τον τόπο.

Επεξεργασία των αστικών λυμάτων - Κατάσταση στην Κύπρο για τα έτη 2015 και 2016

Το έντυπο παρουσιάζει συνοπτικά την κατάσταση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της λυματολάσπης στην Κύπρο και την προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και της λάσπης σύμφωνα με της πρόνοιες της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων.

Τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή μας - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Συνοπτική παρουσίαση βασικών χρήσιμων πληροφοριών για το κοινό αναφορικά με τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή του ανθρώπου.