Επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Οι χημικές ουσίες αποτελούν τα συστατικά της ζωής. Υπάρχουν γύρω μας σε κάθε προϊόν που αγοράζουμε, σε κάθε προϊόν που χρησιμοποιούμε στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητά μας. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 1272/2008/ΕΚ (Κανονισμός CLP) καθορίζει τα κριτήρια για την ορθή Ταξινόμηση (Classification), Επισήμανση (Labelling) και Συσκευασία (Packaging) των επικίνδυνων χημικών προϊόντων είτε αυτά είναι καθαρές χημικές ουσίες (Υποχλωριώδες Νάτριο (χλωρίνη), οξέα, Μεθανόλη κ.ά) είτε είναι μείγματα (καθαριστικά προϊόντα, απορρυπαντικά, εντομοκτόνα, μπογιές κ.ά). Γενικά, οι χημικές ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά παρέχονται σε συσκευασία που φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες της επισήμανσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP, η επισήμανση (ετικέτα) κάθε επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος περιλαμβάνει ειδικά ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (σύμβολα) και ΔΗΛΩΣΕΙΣ που προειδοποιούν για τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει ένα χημικό προϊόν τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για το περιβάλλον. Επίσης, τα στοιχεία ταξινόμησης και επισήμανσης ενός επικίνδυνου χημικού προϊόντος περιλαμβάνονται στο Σημείο 2 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας του. Έτσι, διασφαλίζεται ότι το προϊόν χρησιμοποιείται με ασφάλεια, ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και προφύλαξης (γάντια, προστατευτικά γυαλιά, κ.λπ .), ότι δεν βλάπτεται το περιβάλλον και ότι δεν εκτίθενται σε κίνδυνο άλλα άτομα και, ιδιαίτερα, τα παιδιά. Η επισήμανση (ετικέτα) μιας επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος που διατίθεται στην κυπριακή αγορά πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του/των προμηθευτή/τών στην κυπριακή ή/ και ευρωπαϊκή αγορά. 2. Την ποσότητα του προϊόντος (καθαρής χημικής ουσίας ή μείγματος). 3. Την ονομασία της χημικής ουσίας ή άλλον αναγνωριστικό κωδικό (εάν το προϊόν είναι καθαρή χημική ουσία). 4. Την εμπορική ονομασία / περιγραφή του μείγματος (όπως ακριβώς εμφανίζεται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας) καθώς και την ταυτότητα των κυριότερων συστατικών που συμβάλλουν στην επικινδυνότητα του μείγματος (στην περίπτωση που το προϊόν είναι μείγμα). 5. Τα κατάλληλα Εικονογράμματα Κινδύνου , την Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος ή Προσοχή (ανάλογα με την επικινδυνότητα), όλες τις Δηλώσεις Επικινδυνότητας (Η) ανάλογα με την ταξινόμηση του προϊόντος και μέχρι έξι Δηλώσεις Προφύλαξης (Ρ) (παραρτήματα ΙΙΙ και IV του Κανονισμού CLP αντίστοιχα). 6. Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0