Επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό CLP θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerg_gr/pagerg_gr?OpenDocument ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ CLP CLP@dli.mlsi.gov.cy τηλέφωνα 22405611 και 22405609 Γ.Τ.Π. 284/2019–1.000 Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Εκτύπωση: RPM Lithographica Ltd GHS08 Συναντάται σε: Βενζίνη, Έλαια για λυχνίες Δηλώσεις Επικινδυνότητας H304, Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H334, Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. H340, Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα. H341, Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων. H350, Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. H351, Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H360, Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο. H361, Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. H370, Προκαλεί βλάβες στα όργανα. H371, Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα. Δηλώσεις Προφύλαξης Ρ202, Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Ρ260, Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια / ατμούς/ εκνεφώματα. Ρ264, Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Ρ270, Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ρ281, Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Ρ301+Ρ311, Σεπερίπτωσηκατάποσης:ΚαλέστεαμέσωςτοΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ιατρό. Ρ331, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ρ304+Ρ341, Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. GHS09 Συναντάται σε: Φυτοφάρμακα, Βιοκτόνα, Χλωρίνη, Βενζίνη Δηλώσεις Επικινδυνότητας Η400, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Η410, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Η411, Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις Προφύλαξης Ρ273, Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ρ391, Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. Σημειώσεις: Οι κωδικοί των Δηλώσεων Επικινδυνότητας και προφύλαξης δεν είναι απαραίτητοι για την επισήμανση. Απαιτείται μόνο η διατύπωση των δηλώσεων. Η επιλογή του καταλληλότερου συνόλου Δηλώσεων Προφύλαξης για την επισήμανση εναπόκειται κυρίως στη διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0