Αγρότης, τεύχος 489

35 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι κίνδυνοι και απειλές από τις δασικές πυρκαγιές και η δράση του Τμήματος Δασών Οι δασικές πυρκαγιές, στην εποχή της κλιματικής κρίσης, κατατάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών οι οποίες μπορούν να επιφέρουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, την οικονομία και την κοινωνία μιας γεωγραφικής περιοχής. Η απώλεια δασοσκεπών εκτάσεων από οικολογικής σκοπιάς επιφέρει απώλεια στοιχείων της βιοποικιλότητας, μεταβολή της οικολογικής συνοχής και της οικολογικής αξίας των φυσικών περιοχών. Σε ακραίες συνθήκες εξέλιξης επιφέρει απώλεια περιουσιακών στοιχείων και ανθρώπινων ζωών, επιδρώντας καταλυτικά στην κοινωνική συνοχή και ευημερία. Το Τμήμα Δασών εφαρμόζοντας διαχρονικές αρχές της δασολογικής επιστήμης και υιοθετώντας τους κατευθυντήριους άξονες διαχείρισης δασικών πυρκαγιών έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. Σκοπός του είναι η πρόληψη, άμεση ανίχνευση, ταχεία επέμβαση και η αποτελεσματική κατάσβεση, καθώς επίσης και ο περιορισμός του αριθμού των πυρκαγιών και της έκτασης που καίγεται. Στρατηγικές και εργαλεία για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Τμήματος Δασών ως προς την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών αποτελούν το τρίπτυχο: «Πρόληψη-Ανίχνευση και αναγγελία-Καταστολή πυρκαγιών». Η πρόληψη του κινδύνου έναρξης δασικής πυρκαγιάς, εφαρμόζεται τόσο μέσα από τις κείμενες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, και συγκεκριμένα τον περί Δασών Νόμο του 2012, με τη ρύθμιση νομοθετικών διατάξεων και ποινών για το άναμμα φωτιάς εντός των ορίων ευθύνης του Τμήματος Δασών όσο και μέσω της διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού για τον κίνδυνο και την απειλή της δασικής πυρκαγιάς. Η ανάγκη διαφώτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού κρίνεται αναγκαία αφού 9 στις 10 πυρκαγιές έχουν ως αιτία έναρξης τον άνθρωπο. Το Τμήμα Δασών, επιπρόσθετα με την πρόληψη, αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον εξοπλισμό του αλλά και το έμψυχο προσωπικό, εφαρμόζοντας μέτρα και στρατηγικές για την έγκαιρη ανίχνευση και αναγγελία των δασικών πυρκαγιών, αλλά και την εφαρμογή προ-κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας, ενέργειες που συμβάλλουν στη μείωση της πιθανότητας εξάπλωσης κάθε πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση των δυνάμεων πυρόσβεσης στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Το Τμήμα, στο πλαίσιο των διαχρονικών προσπαθειών του για ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια συνεχή εξέλιξη στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό σε επαρκή μέσα και προσωπικό. Σε αυτό το φάσμα έχει προκύψει έγκριση και υλοποίηση της παρέμβασης «Προστασία των Δασών από Πυρκαγιές» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το Τμήμα Δασών. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Κύπρος το αύριο Τον Φεβρουάριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε τον «Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» ή αλλιώς «Next Generation EU», ως ένα έκτακτο μέσο χρηματοδότησης για την ανάκαμψη και αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την εφαρμογή του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 και με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δισεκατομμύρια. Στο πλαίσιο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία ετοίμασε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το αύριο». Το Σχέδιο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021, έχοντας συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1,2 δισεκατομμύρια και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Επιγραμματικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Σχέδιο «Κύπρος το αύριο» υλοποιείται μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πέντε αξόνων πολιτικής, μεταξύ των οποίων και η «Πράσινη Ανάπτυξη». Το ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος το αύριο» περιλαμβάνει 58 κρίσιμες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 76 επενδυτικές δράσεις προστιθέμενης αξίας, που αποτελούν τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Παρέμβαση του ΣΑΑ για την «Προστασία Δασών από Πυρκαγιές» (C2.1I9) Ο άξονας πολιτικής 2 «Προς Πράσινη Ανάπτυξη» αποτελεί την ομπρέλα κάτω από την οποία το Τμήμα Δασών υλοποιεί την επενδυτική παρέμβαση με τίτλο «Προστασία δασών από πυρκαγιές». Η παρέμβαση με εγκεκριμένο προϋπολογισμό €18,7 εκατομμύρια από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και πρόσθετες πιστώσεις από τον Εθνικό Προϋπολογισμό που ανέρχονται περίπου σε €5,5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσκοπεί να συμβάλει στην προσαρμογή της πυροπροστασίας των δασών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης δασικής πυρκαγιάς και στην ενίσχυση της προστασίας έναντι των κινδύνων που αντιμετωπίζουν από τις δασικές πυρκαγιές οι πολίτες, οι υποδομές και τα δάση. Η παρέμβαση «Προστασία δασών από πυρκαγιές» προβλέπει την ενίσχυση του Τμήματος Δασών με μέσα και δράσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση, όπως αγορά: • 75 οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, • 12 μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων με δυνατότητα μεταφοράς έξι τόνων νερού, • 25 πυροσβεστικών οχημάτων ειδικής χρήσης και παντός εδάφους με δυνατότητα μεταφοράς δύο τόνων νερού, • οκτώ ερπυστριοφόρων προωθητών γης για την κατασκευή έργων πυροπροστασίας και κατάσβεσης πυρκαγιών, • έξι γεωργικών ελκυστήρων για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας, • τεσσάρων τροχοφόρων εκσκαφέων για την κατασκευή έργων πυροπροστασίας και κατάσβεσης πυρκαγιών, • έξι τεμαχιστών κλαδιών για έργα μείωσης της καύσιμης ύλης, • τεσσάρων φορτηγών μεταφοράς προωθητήρων γαιών (φορτωτές), • έξι βυτιοφόρων μεταφοράς 12 τόνων νερού και 500 λίτρων αφρού πυρόσβεσης, • ενός αεροσκάφους δασοπυρόσβεσης καθώς και αγορά υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης και διεξαγωγής εκπαιδεύσεων σε προσωπικό του Τμήματος Δασών, όπως πιλότοι και μηχανικοί αεροσκάφους δασοπυρόσβεσης, • συστήματος τροφοδοσίας υλικού πυρόσβεσης στα πτητικά μέσα του Τμήματος και εγκατάστασή του σε αεροπορική βάση του Τμήματος, • στοιχείων και υποδομών του τηλεπικοινωνιακού συστήματος TETRA που αναπτύσσεται στο Τμήμα, • υπηρεσιών για τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) για σκοπούς περιπολίας για ανίχνευση πυρκαγιών στα δάση,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0