Αγρότης, τεύχος 489

12 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΓΕΩΡΓIΑ όλα τα σημεία που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουν ότι το ψεκαστικό μηχάνημα εργάζεται ορθά και δεν παρουσιάζει οποιεσδήποτε διαρροές. Ακολουθώντας και εφαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/128/ΕΚ και κατ’ επέκταση τις οδηγίες του Τμήματος Γεωργίας μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ένα Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π. ελέγχει εάν ο ψεκαστήρας φέρει τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. Παράλληλα, το Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π. προβαίνει σε όλες τις μετρήσεις που απαιτούνται για τον εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, γίνονται μετρήσεις στο μανόμετρο του ψεκαστήρα ώστε να διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις του είναι αληθείς και δεν έχουν μεγάλη απόκλιση από τα επιτρεπτά όρια. Επίσης, λαμβάνονται μετρήσεις πίεσης σε όλα τα τμήματα ψεκασμού ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη του επιτρεπτού ορίου. Μετρήσεις της ροής όλων των ακροφυσίων (πέκκων) πραγματοποιούνται ώστε να ελεγχθεί ότι όλα τα ακροφύσια ψεκάζουν με τον ίδιο όγκο νερού και έχουν σωστή κατανομή πάνω στο φυτό. Τα σημεία ελέγχου που προαναφέρθηκαν είναι σημαντικά για έναν ορθό ψεκασμό. Στην περίπτωση που τα τμήματα ψεκασμού δεν έχουν όλα την ίδια πίεση ή τα ακροφύσια δεν ψεκάζουν τον ίδιο όγκο ψεκαστικού υγρού, αυτόματα συνεπάγεται ότι δεν γίνεται σωστός ψεκασμός. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αποτελεσματικότητα του ψεκασμού ή να δημιουργεί προβλήματα υπερκάλυψης. Τα ζητήματα αυτά ελέγχονται και ρυθμίζονται μέσω της επιθεώρησης του ψεκαστήρα. Περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία επιθεώρησης αλλά και τα Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π. που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στη θεματική ενότητα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Ακολούθως, αφού ο ψεκαστήρας επιθεωρηθεί, ο παραγωγός μπορεί πλέον να προχωρεί με τη βαθμονόμησή του. Βαθμονόμηση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο ψεκαστικό μηχάνημα ώστε να είναι γνωστός με ακρίβεια ο όγκος του ψεκαστικού υγρού που απαιτείται για την κάλυψη της καλλιέργειας και κατ’ επέκταση η σωστή δόση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που πρέπει να προστεθεί στο βυτίο. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα του τρακτέρ και τη ροή των ακροφυσίων, είναι δυνατός ο υπολογισμός του ακριβούς όγκου ψεκασμού που χρειάζεται. Κατά την επιθεώρηση, η ροή των ακροφυσίων αναφέρεται στην έκθεση αναφοράς που εκδίδεται από το Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π. και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του ψεκαστήρα. Για προσαρμογή του ψεκαστήρα στις ανάγκες της καλλιέργειας γίνονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις όπως αλλαγή ακροφυσίων, αλλαγή ταχύτητας ή αλλαγή πίεσης στο μανόμετρο. Με αυτόν τον τρόπο ο ψεκαστής είναι σε θέση να ρυθμίζει τον ψεκαστήρα ώστε να εφαρμόζει τον επιθυμητό όγκο. Είναι επομένως εφικτό να γίνει ρύθμιση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω παραμέτρους στο ψεκαστικό, ανάλογα με τις ιδιάζουσες συνθήκες του κάθε παραγωγού. Για παράδειγμα, η ταχύτητα ανάμεσα σε δύο τρακτέρ μπορεί να είναι διαφορετική. Διαφορετική μπορεί να είναι η ταχύτητα που κινείται το τρακτέρ σε ένα επίπεδο τεμάχιο ή σε ένα επικλινές τεμάχιο, για λόγους ασφαλείας. Επίσης, η ταχύτητα διαφοροποιείται και από το είδος της καλλιέργειας. Άλλη μία παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη είναι το είδος των ακροφυσίων που είναι εγκατεστημένα στον ψεκαστήρα. Η σύγχρονη τάση στον χώρο των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι η χρήση ειδικών ακροφυσίων για κάθε είδος καλλιέργειας αλλά και η χρήση ακροφυσίων χαμηλής αερομεταφοράς (anti-drift nozzles). Τα ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς δημιουργούν σταγονίδια μεγαλύτερης διαμέτρου, αφού η ειδική τεχνολογία που διαθέτουν επιτρέπει την εισαγωγή αέρα κατά την έξοδο του ψεκαστικού υγρού. Έτσι τα σταγονίδια που εξέρχονται από τα ακροφύσια είναι πιο «βαριά» και δεν παρασύρονται εύκολα με τον αέρα. Ως συνεπακόλουθο, τα σταγονίδια οδηγούνται στον στόχο τους, που είναι το φυτό, και ο ψεκασμός έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αφού περιορίζονται οι απώλειες λόγω της αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (drift). Η αντίληψη ότι πρέπει το ψεκαστικό νέφος να «είναι ορατό» ή ότι η πίεση ψεκασμού πρέπει να είναι αυξημένη ώστε να υπάρχει «καλύτερο» αποτέλεσμα, δυστυχώς φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Μελέτες στον χώρο των ψεκαστικών μηχανημάτων αποδεικνύουν ότι η αντίληψη αυτή δεν είναι ορθή, αφού το ψεκαστικό υλικό παρασύρεται εκτός στόχου. Επομένως, με τη βαθμονόμηση του ψεκαστήρα επιτυγχάνεται η στοχευμένη επέμβαση, με τον κατάλληλο όγκο υγρού, όπως αυτό συστήνεται από την ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Συνεπακόλουθα εφαρμό- ζεται η σωστή δόση της φυτοπροστατευτικής ουσίας. Από την πρακτική εμπειρία και συνεργασία με πολλούς γεωργούς γίνεται αντιληπτό και παραδεκτό από τους ίδιους ότι, μέχρι σήμερα, η προσθήκη του φυτοφαρμάκου γινόταν μεν με βάση τις οδηγίες της ετικέτας αλλά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός όγκος του ψεκαστικού υλικού που εφάρμοζαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη εκτίμηση για τη συνολική ποσότητα του φυτοφαρμάκου που έπρεπε να προστεθεί στο βυτίο τους. Βαθμονόμηση μπορεί να διενεργηθεί σε οποιοδήποτε είδος ψεκαστήρα, είτε αυτός είναι αναρτώμενος ή συρόμενος από τρακτέρ, είτε πρόκειται για ψεκαστήρα χειρός ή ακόμη και ένα επινώτιο (που φέρεται στον ώμο) ψεκαστήρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες περί βαθμονόμησης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στον σύνδεσμο http://www.moa.gov. cy/moa/da/da.nsf/All/9A99A7F07691E3B0C2258795004 5C587?OpenDocument ή στο οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Τμήματος Γεωργίας. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα πιο πάνω, η επιθεώρηση και η βαθμονόμηση ενός ψεκαστήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Ο γεωργός, ο οποίος είναι ο χρήστης του ψεκαστικού μηχανήματος, μπορεί να επιδιορθώσει ή/ και να ελέγξει αρκετά σημεία στον ψεκαστήρα του ώστε να εξακριβώσει κατά πόσον αυτά λειτουργούν σωστά. Ακριβείς μετρήσεις, ειδικότερα για την πίεση λειτουργίας (μανόμετρα), την πίεση στα τμήματα ψεκασμού καθώς και τη ροή των ακροφυσίων (πέκκων) θα πραγματοποιήσει το Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π., σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες του Τμήματος Γεωργίας. Συμπερασματικά, η εφαρμογή στην Κύπρο των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων του εν χρήσει εξοπλισμού εφαρμογής

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0