Αγρότης, τεύχος 489

11 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΓΕΩΡΓIΑ ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το αποτέλεσμα είναι ένα έτοιμο, εξατομικευμένο σχήμα λίπανσης. Επιπλέον, η λίπανση με τις σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια των κηπευτικών βασίζεται αφενός μεν σε εφαρμογή μίας βασικής λίπανσης, η οποία επίσης πρέπει να είναι σωστά υπολογισμένη βάσει ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, κατά βάση όμως στην υδρολίπανση. Η υδρολίπανση έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, δίνοντας τη δυνατότητα συνεχούς παροχής στο ριζόστρωμα των απαραίτητων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια μέσω έκπλυσης. Τα θρεπτικά στοιχεία προσφέρονται εκεί ακριβώς όπου τα χρειάζεται το φυτό και στο κατάλληλο στάδιο. Επομένως, είναι ένας άριστος τρόπος μείωσης των απωλειών. Μειώνοντας τις απώλειες ξεκάθαρα προκύπτει μια σοβαρή οικονομία για την τσέπη του παραγωγού, ενώ επιτυγχάνεται και ο στόχος της ΕΕ, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, για ένα σωστό πρόγραμμα υδρολίπανσης απαιτείται ένα καλό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων. Συνοψίζοντας, με μείωση των απωλειών λιπασμάτων επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής. Βελτιώνεται η παραγωγή και η ποιότητα αυτής, γιατί παρέχονται στα φυτά οι αναγκαίες ποσότητες θρεπτικών, αποφεύγοντας, μεταξύ άλλων, ζητήματα ελλείψεων, υπερλίπανσης ή τροφοπενιών στοιχείων που προκύπτουν λόγω ανταγωνισμού με άλλα θρεπτικά κ.ο.κ. Μία άλλη, πολύ σημαντική παράμετρος, που ενδεχόμενα ο ίδιος ο παραγωγός άμεσα ως επιχειρηματίας να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά όμως πολύ σημαντική για την κοινωνία, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Περίσσεια λιπασμάτων οδηγεί σε αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικά η γεωργία έχει βρεθεί ότι συμβάλλει σημαντικά σε εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου μέσω της εκπομπής του πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο). Το Ν2Ο προέρχεται από το άζωτο του εδάφους όταν αυτό απονιτροποιείται. Η εκπομπή του αυξάνεται όταν απαντώνται υπερβολικές συγκεντρώσεις αζώτου στο έδαφος, δηλαδή όταν γίνεται υπερλίπανση. Επομένως, με την ορθολογική λίπανση, περιορίζονται οι απορροές προς τον υδροφόρο ορίζοντα, τα εδάφη αλλά και τον αέρα. Έτσι προστατεύεται το περιβάλλον και σε αυτό το επίπεδο, το επίπεδο της κλιματικής αλλαγής. Η επίδραση των νιτρικών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο ως συνέπεια της υπερλίπανσης Ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος από την παρουσία των νιτρικών στα τρόφιμα και στο νερό είναι δεδομένο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς έχουν τεθεί σοβαροί περιορισμοί όσον αφορά τις περιεκτικότητες νιτρικών τόσο στα φυτικά τρόφιμα, και ειδικά στα λαχανικά, όσο και στο πόσιμο νερό. Για να είναι εμπορεύσιμα τα προϊόντα που παράγονται οφείλουν να συνάδουν με τα όρια που προβλέπονται βάσει των κανονισμών και των οδηγιών. Τα όρια για τα φυλλώδη λαχανικά είναι 3.500 mg/ Kg τη θερμή εποχή του έτους και 4.500 mg/Kg την ψυχρή εποχή του έτους. Ο παραγωγός να αποφεύγει την παραγωγή φυλλωδών κηπευτικών με τέτοιες συγκεντρώσεις, καθώς αυτά πλέον καθίστανται μη εμπορεύσιμα. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών μπορεί να αυξάνονται με την υπερλίπανση με άζωτο. Η ορθολογική λίπανση μειώνει τις περιεκτικότητες νιτρικών στα λαχανικά, ιδιαίτερα στα φυλλώδη, όπου είναι το πρόβλημα, αλλά και στο υπόγειο νερό, το νερό δηλαδή που χρησιμοποιείται και για πόσιμο τελικά. Εάν το πόσιμο νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά λόγω υπερλίπανσης, παύει να θεωρείται πόσιμο. Αυτό μπορεί να έχει συνέπειες γενικότερα στην κοινωνία, μειώνοντάς δηλαδή τους διαθέσιμους πόρους για πόσιμο νερό. Αποφεύγοντας την αλόγιστη λίπανση με άζωτο, προστατεύεται η υγεία του καταναλωτή. Επίσης, προστατεύονται οι υδροφόροι ορίζοντες, άρα η ανθρωπότητα μπορεί να συνεχίσει να έχει στη διάθεσή της πόσιμο νερό και περιορίζονται φαινόμενα ευτροφισμού στα οικοσυστήματα. Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Αγρότης θα συμπεριληφθεί η συζήτηση με τη δρ Γεωργία Ντάτση, Επίκουρη Καθηγήτρια ΓΠΑ, σχετικά με τους βιοδιεγέρτες και τις νέες τάσεις στην αγορά λιπασμάτων, καθώς και τη διαχείριση της θρέψης στις βιολογικές καλλιέργειες. Οι παρουσιάσεις των εκπαιδεύσεων βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στη θεματική ενότητα Διαφωτιστικό Υλικό & Εκδόσεις / Εκπαιδευτικό Υλικό. Ένας σωστός και αποτελεσματικός ψεκασμός εκ μέρους του παραγωγού σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί επαναληπτικός ψεκασμός για να καλύψει τις αστοχίες της πρώτης επέμβασης. Αυτό εξοικονομεί εργατοώρες αφενός αλλά έχει και άμεσο οικονομικό όφελος λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αγοράς νέων φυτοπροστατευτικών ουσιών και καυσίμων. Τονίζεται μάλιστα συχνά από τους ίδιους τους παραγωγούς ότι ο χρόνος που χρειάζεται για μια φυτοπροστατευτική επέμβαση-ψεκασμό είναι πολύ λιγότερος από τον χρόνο που απαιτείται για την αγορά των φυτοφαρμάκων, την ετοιμασία του ψεκαστήρα και την προσθήκη νερού και φυτοπροστατευτικών ουσιών σε αυτόν. Επομένως, για να πετύχει ένας ψεκασμός απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις. Αφενός, πρέπει να υπάρχει ένας εξοπλισμός εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Ε.Ε.Φ.Π.)-ψεκαστήρας ο οποίος να λειτουργεί ορθά. Αφετέρου, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι κατάλληλα ρυθμισμένος για τις ανάγκες και το στάδιο της καλλιέργειας. Την ορθή λειτουργία του ψεκαστήρα έρχεται να διασφαλίσει η επιθεώρησή του. Η επιθεώρηση Ε.Ε.Φ.Π. διενεργείται μέσω ιδιωτικών συνεργείων που συστάθηκαν για τον σκοπό αυτό και εποπτεύονται από την αρμόδια Αρχή που είναι το Τμήμα Γεωργίας. Τα συνεργεία αυτά που ονομάζονται Συνεργεία Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ε.Ε.Φ.Π.), ελέγχουν Η επιθεώρηση και η βαθμονόμηση ενός ψεκαστήρα είναι δύο έννοιες άμεσα συνδεδεμένες. Απώτερος σκοπός αυτών των ενεργειών που αφορούν τα ψεκαστικά μηχανήματα είναι η σωστή χρήση για εξοικονόμηση πόρων που σε τελική ανάλυση μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χρημάτων για τον παραγωγό. Η επιθεώρηση εν χρήσει ψεκαστήρων και η βαθμονόμησή τους δρ Κώστας Μιχαήλ Λειτουργός Γεωργίας Εργαστήριο Βαθμονόμησης Ψεκαστήρων Τμήμα Γεωργίας

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0