Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 61 Διάγραμμα 1: Κατανομή των πιστώσεων ανά Καθεστώς του Μέτρου 19 -LEADER Την προγραμματική περίοδο 2014-2020, για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου 2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συνολικά παραλήφθηκαν τέσσερις αιτήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν βάσει κριτηρίων τα οποία καθορίζονταν στην Πρόσκληση. Στη συνέχεια, οι Στρατηγικές εγκριθήκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι Ομάδες οι οποίες έλαβαν έγκριση της Στρατηγικής τους είναι οι ακόλουθες: «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ», «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ», «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» και «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ». Στις εγκεκριμένες ΟΤΔ συνολικά μετέχουν 264 κοινότητες/ δήμοι, η περιοχή που καλύπτεται είναι γύρω στα 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός που κατοικεί σε αυτές είναι 108.000 άτομα. Οι ΟΤΔ, για την υλοποίηση της Στρατηγικής τους, προβαίνουν σε προκηρύξεις, παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, αξιολογούν και επιλέγουν τα Έργα και εν συνεχεία παρακολουθούν την υλοποίηση των έργων, ενώ παράλληλα διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους. Η τελική έγκριση των αιτήσεων και η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, με Ανάδοχο για την εκτέλεση και διαχείριση των ελέγχων το Τμήμα Γεωργίας. Οι ΟΤΔ στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής τους (Καθεστώς 19.2) υλοποιούν τις ακόλουθες Δράσεις: • Δράση 19.2.1: «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικά θέματα» • Δράση 19.2.2: «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες (δράσεις χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης κ.λπ.), καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό» • Δράση 19.2.3.2: «Δράσεις δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας» • Δράση 19.2.4: «Δράσεις συνεργασίας» • Δράση 19.2.5: «Άλλες δράσεις μικρής κλίμακας» οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών Το Καθεστώς 19.2 «Στήριξη για την εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης» βρίσκεται σε στάδιο πλήρους εφαρμογής. Επιγραμματικά αναφέρεται πως στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.2 «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες» υλοποιούνται 28 ιδιωτικά έργα με συνολικό ποσό χορηγίας (δημόσια δαπάνη) γύρω στα €3 εκ. Επίσης, έχουν εγκριθεί 21 δημόσια έργα στη Δράση 19.2.3.2 «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» με συνολικό ποσό χορηγίας (δημόσια δαπάνη) γύρω στα €3 εκ. (Διάγραμμα 2). Οι προκηρύξεις των ΟΤΔ ανά Δράση καταγράφονται στον Πίνακα 1. Διάγραμμα 2: Αριθμός έργων που εγκρίθηκαν ανά ΟΤΔ Στις Στρατηγικές των ΟΤΔ έχουν συμπεριληφθεί δράσεις του Καθεστώτος 19.3 που αφορά στην υλοποίηση «Έργων Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας». Μέσω του Καθεστώτος 19.3 χρηματοδοτούνται Έργα Συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ τόσο σε διατοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο (στα έργα μετέχουν ΟΤΔ από περισσότερα από ένα κράτη μέλη). Όλες οι ΟΤΔ της Κύπρου μετέχουν σε Έργα Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» και «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» μετέχουν στο Έργο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Rural Flavours». Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ» μετέχει στο Έργο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «ENERDECA II». Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ» μετέχει στο Έργο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Περιπλανήσεις στην ορεινή νησιωτικότητα: Ορεινή Λέσβος - Τρόοδος Κύπρου». Επίσης, όλες μαζί οι ΟΤΔ υλοποιούν το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας με τίτλο «Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Κύπρου». Οι συνολικές πληρωμές στο Μέτρο 19 - LEADER έως τις 15/6/2021 ανήλθαν στα €3,7 εκ. (Διάγραμμα 3). Διάγραμμα 3: Συνολικές πληρωμές ανά Καθεστώς του Μέτρου 19-LEADER, μέχρι 15/6/2021 Για παράδειγμα, στο Έργο Διακρατικής Συνεργασίας Rural Flavours μετέχουν ΟΤΔ από την Κύπρο, την Κροατία, την Εσθονία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία. Το έργο στοχεύει στην προώθηση και τη διασύνδεση τοπικών παραγωγών, καθώς και στη μεταφορά γνώσεων για την εύρεση νέων αγορών για την πώληση των τοπικών προϊόντων. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου πραγματοποιήθηκαν δράσεις μέσω των οποίων αναδείχτηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων, με έμφαση στη δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής ταυτότητας, με άξονες τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις, τον φυσικό πλούτο και το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα τοπικά προϊόντα που παράγονται στις αγροτικές περιοχές. Στο έργο «Rural Flavours» από την Κύπρο μετέχουν οι ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» και «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ». ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==