Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 57 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΑΠ αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου. Έχει εφαρμοστεί αρχικά το 1ο στάδιο οριοθέτησης λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ξηρασίας. Μετά την έγκρισή του από το Joint Research Center, εφαρμόστηκε το 2ο στάδιο οριοθέτησης (Fine Tuning) λαμβάνοντας υπόψη τρία κριτήρια αποκλεισμού (αστικές περιοχές, κυβερνητικά αρδευτικά συστήματα, οικονομική δραστηριότητα). Υπομέτρο 13.3 «Στήριξη περιοχών που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα» Σύμφωνα με το άρθρο 32(4) τουΚανονισμού αριθ. 1305/2013, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα, και η διαχείριση της γης πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος, να διαφυλαχθεί το τουριστικό δυναμικό της περιοχής ή να προστατευτεί η ακτογραμμή. Οι περιοχές αυτές διαχωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες (νεκρή ζώνη, απομόνωση κοινοτήτων Πύργου Τηλλυρίας, περιοχές που παρουσιάζουν τα μειονεκτήματα ορεινών περιοχών). Οι περιοχές αυτές είναι απομονωμένες, παραμεθόριες και απειλούνται από σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης γεωργικής γης. Η εγκατάλειψη των εκτάσεων αυτών ενέχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών. Χριστιάνα Θεοδώρου Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και η χρήση του στον επανακαθορισμό των μειονεκτικών περιοχών Το παρόν άρθρο αφορά τη μελέτη που υλοποιήθηκε για τον επανακαθορισμό των μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), της οποίας το θέμα ήταν ο γεωγραφικός εντοπισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές περιοχές της Κύπρου με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και προκηρύττει μέτρα που απευθύνονται στην αγροτική κοινότητα. Στόχος είναι να συλλεχθούν τα κατάλληλα γεωχωρικά δεδομένα ώστε να εντοπιστούν οι κοινότητες και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια που θα αναλυθούν πιο κάτω. Η μελέτη αφορά τη γεωγραφική κατανομή κριτηρίων τα οποία έχουν καθοριστεί από ευρωπαϊκή Οδηγία και πώς αυτά επηρεάζουν το σύνολο της γεωργικής γης στην Κύπρο. Σκοπός της ΕΕ είναι η καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων σε αγρότες περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα. Με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ) που θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την επίλυση και λήψη αποφάσεων γεωγραφικών προβλημάτων, η μελέτη χαρακτηρίζεται από υψηλή ανάλυση και γεωγραφική ακρίβεια. Η ανάλυση και η επεξεργασία των γεωχωρικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του λογισμικού ArcGIS (ESRI). Για τον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών έχει υπολογιστεί για κάθε κοινότητα της Κύπρου το μέσο υψόμετρο με τη βοήθεια του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Στη συνέχεια, έχει υπολογιστεί η κλίση εδάφους χρησιμοποιώντας εργαλεία σε περιβάλλον ArcMap από το ΨΜΕ για κάθε κοινότητα. Ακολούθως, με δεδομένες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έχουν προσδιοριστεί όσες ανήκουν σε κοινότητες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια και εμπίπτουν σε μειονεκτικές περιοχές. Τα αποτελέσματα έχουν υπολογιστεί ανά κοινότητα έτσι όπως αυτές καθορίζονται γεωγραφικά από την αρμόδια αρχή που είναι το ΤΚΧ. Τα δεδομένα που αφορούν τη γεωργική γη (UAA = Utilized Agricultural Area) προήλθαν από τη Γεωγραφική Βάση Δεδομένων του ΚΟΑΠ και ακολουθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για τα μέτρα επιδότησης με τα οποία ασχολείται ο ΚΟΑΠ. Υπολογίστηκε η συνολική γεωργική γη (δεκάρια) η οποία εμπίπτει στην κάθε κοινότητα ξεχωριστά. Τα πιο πάνω αφορούν το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα» το οποίο διαχωρίζεται στα εξής τρία Υπομέτρα, όπως φαίνεται και στον Xάρτη. Υπομέτρο 13.1 «Στήριξη Ορεινών Περιοχών» Όσες περιοχές είχαν μέσο υψόμετρο ≥ 800 μέτρα ή μέσο υψόμετρο ≥ 500 μέτρα έως ≤ 800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥ 15% θεωρήθηκαν ορεινές. Υπομέτρο 13.2 «Στήριξη περιοχών, εκτός των ορεινών, που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα» Για τον καθορισμό των κοινοτήτων εφαρμόστηκαν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 31(3) του Κανονισμού

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==