Αγρότης, τεύχος 483

45 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (Οδηγία 2019/904/ΕΕ) Ναταλία Γεωργίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Η αυξανόμενη χρήση της πλαστικής ύλης σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της έχει ως αποτέλεσμα το υλικό αυτό να είναι ολοένα και περισσότερο παρόν στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο, η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διασπορά τους στο περιβάλλον, ιδίως στο θαλάσσιο, οι αρνητικές επιπτώσεις ορισμένων πλαστικών προϊόντων στην υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον δημιούργησαν την ανάγκη για θέσπιση ενός ειδικού νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική μείωσή τους. Στόχος της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που αναφέρονται στο Παράρτημά της και σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικές ύλες. Σύμφωνα με την Οδηγία, «Πλαστικό προϊόν μιας χρήσης» σημαίνει ένα προϊόν το οποίο κατασκευάζεται εξολοκλήρου ή εν μέρει από πλαστικό (ανεξάρτητα από την ποσότητα του πλαστικού που περιέχει, καθώς η Οδηγία δεν προβλέπει οποιοδήποτε κατώτατο όριο στην περιεκτικότητα σε πλαστικό) και δεν έχει σχεδιαστεί ή τοποθετηθεί στην αγορά για να πετύχει κατά τη διάρκεια της ζωής του πολλαπλές χρήσεις ή επιστροφή στον παραγωγό για επαναπλήρωση ή επαναχρησιμοποίηση για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Πιο κάτω σημειώνονται τα προϊόντα που η διάθεσή τους στην αγορά απαγορεύεται, πουηδιάθεσή τους στην αγορά μειώνεται, αυτά που εμπίπτουν στην υποχρέωση για επισή- μανση, αυτά που εμπί- πτουν στην υποχρέωση για δημιουργία συστη- μάτων ευθύνης του πα- ραγωγού, για χωριστή συλλογή, ευαισθητοποίηση και άλλες απαιτήσεις. Από 3 Ιουλίου του 2021: Α. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που φαίνονται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1: Πλαστικά των οποίων η διάθεση στην αγορά απαγορεύεται από την 3η Ιουλίου 2021. Β. Σήμανση Τα πλαστικά μιας χρήσης που απαριθμούνται στην Εικόνα 2 και διατίθενται στην αγορά ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να φέρουν εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί της συσκευασίας τους ή του ιδίου του προϊόντος. Οι σημάνσεις που τοποθετούνται στα προϊόντα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2151/2020/ΕΕ, φαίνονται στην Eικόνα 3. Εικόνα 2: Πλαστικά τα οποία από 3 Ιουλίου 2021 πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση, σύμφωνα με την Οδηγία 2019/904/ΕΕ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==