Αγρότης, τεύχος 483

44 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αποτελέσματα των αναλύσεων τόσο στις συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων (ΝΟ3 -) όσο και στις συγκεντρώσεις παραμέτρων ευτροφισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1 Αριθμός σταθμών παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων 0-1,99 mg/l 2-9,99 mg/l 10-24,99 mg/l >25 mg/l Ετήσια μέση συγκέντρωση ΝΟ3 - 2 9 2 0 Χειμερινή μέση συγκέντρωση ΝΟ3 - 2 10 1 0 Μέση συγκέντρωση N-tot 11 2 0 0 Μέση συγκέντρωση BOD5 0 13 0 0 < 0,1 mg/l 0,1 - 0,2 mg/l > 0,2 mg/l Μέση συγκέντρωση ΡΟ4 3- 11 2 0 Τάση Ανοδική Σταθερή Πτωτική Ετήσια μέση συγκέντρωση ΝΟ3 - 2 8 3 Χειμερινή μέση συγκέντρωση ΝΟ3 - 1 7 5 Μέση συγκέντρωση N-tot 0 3 8 Μέση συγκέντρωση ΡΟ4 3- 0 11 0 Μέση συγκέντρωση BOD5 0 0 11 • Παράκτια ύδατα Όλοι οι σταθμοί παρουσιάζουν μέση ετήσια συγκέντρωση νιτρικών ιόντων (ΝΟ3 -) και ορθο-φωσφορικών (ΡΟ 4 3-) κάτω από 2mg/l και μέση ετήσια συγκέντρωση χλωροφύλλης-α κάτω από 2 μg/l. Όσον αφορά τις τάσεις όλοι οι σταθμοί παρουσιάζουν τάσεις σταθεροποίησης ή/και πτώσης τόσο για τα ορθό-φωσφορικά (ΡΟ4 3-) όσο και για τη χλωροφύλλη-α. Αντίθετα, δύο σταθμοί παρουσιάζουν μικρή ανοδική τάση σε σχέση με τη συγκέντρωση νιτρικών ιόντων (ΝΟ3 -) (ετήσια και χειμερινή). Συνοπτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2 Αριθμός σταθμών παρακολούθησης παράκτιων υδάτων Συγκέντρωση Τάση < 2 mg/l Ανοδική Σταθερή Πτωτική Ετήσια μέση συγκέντρωση ΝΟ3 - 16 2 14 0 Χειμερινή μέση συγκέντρωση ΝΟ3 - 16 2 14 0 Μέση συγκέντρωση ΡΟ4 3- 16 0 16 0 Συγκέντρωση Τάση < 2 μg/l Ανοδική Σταθερή Πτωτική Ετήσια μέση συγκέντρωση χλωροφύλλης - α 16 0 16 0 Μέτρα δράσης Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης θεσμοθετήθηκε ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σκοπός του οποίου είναι να καθοδηγεί τους ασχολούμενους με γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες να αποφεύγουν ή ελαχιστοποιούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβάρυνσή του με αχρείαστες και άσκοπες ποσότητες λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επίσης, καθορίζει αποδεκτές συνθήκες για τη χρήση λιπασμάτων, κτηνοτροφικών αποβλήτων και ανακυκλωμένου νερού και λάσπης. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν κτηνοτροφικά απόβλητα καθώς επίσης οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στις ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==