Αγρότης, τεύχος 483

39 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ β. Τα κέντρα συσκευασίας αυγών καταχωρίζουν σε χωριστά μητρώα ανά μέθοδο εκτροφής και σε ημερήσια βάση: i) τις ποσότητες αταξινόμητων αυγών που παραλαμβάνουν, κατανεμημένες ανά παραγωγό, αναφέροντας το όνομα, τη διεύθυνση και τον κωδικό παραγωγού, καθώς και την ημερομηνία ή την περίοδο ωοτοκίας, ii) μετά την ταξινόμηση των αυγών, τις ποσότητες ανά κατηγορία ποιότητας και βάρους, iii) τις ποσότητες ταξινομημένων αυγών που παραλαμβάνουν, οι οποίες προέρχονται από άλλα κέντρα συσκευασίας αυγών, καθώς και τον κωδικό των εν λόγω κέντρων συσκευασίας και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, iv) τις ποσότητες αταξινόμητων αυγών που παραδίδουν σε άλλα κέντρα συσκευασίας αυγών, κατανεμημένες ανά παραγωγό, καθώς και τον κωδικό των εν λόγω κέντρων συσκευασίας και την ημερομηνία ή τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, v) τον αριθμό ή/και το βάρος των παραδιδόμενων αυγών, κατά κατηγορία ποιότητας και βάρους, την ημερομηνία συσκευασίας για τα αυγά της κατηγορίας Β ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας για τα αυγά της κατηγορίας Α, και κατά αγοραστή, αναφέροντας το όνομα και τη διεύθυνση του τελευταίου. Τα κέντρα συσκευασίας επικαιροποιούν τις καταστάσεις φυσικών αποθεμάτων σε εβδομαδιαία βάση. Οι παραγωγοί και τα κέντρα συσκευασίας αυγών μπορούν, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης πάνω στα οποία να αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται πιο πάνω. Τα μητρώα φυλάσσονται για 12 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία δημιουργίας τους και πρέπει να τίθενται στη διάθεση των Επιθεωρητών της αρμόδιας Αρχής αμέσως μόλις ζητηθούν. Οι ευθύνες των παραγωγών, συσκευαστών, καταστηματαρχών και καταναλωτών Οι παραγωγοί πρέπει να συμμορφώνονται με την κτηνιατρική νομοθεσία, να τηρούν καθημερινά μητρώα με τα στοιχεία που αυτή προβλέπει και να παραδίδουν τα αυγά τους σε εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών. Πωλήσεις αυγών επιτρέπεται να γίνονται και απευθείας σε καταναλωτές που προμηθεύονται τα αυγά τους από τη μονάδα παραγωγής ή με κατ’ οίκον πώλησή τους στην περιφέρεια παραγωγής. Τα κέντρα συσκευασίας αυγών οφείλουν να εξασφαλίζουν έγκαιρα έγκριση από το Τμήμα Γεωργίας, να προμηθεύονται αυγά από μονάδες παραγωγής αυγών που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και να τηρούν όλες τις πρόνοιες του νόμου. Τα σημεία λιανικής πώλησης και οι μονάδες ομαδικής εστίασης υποχρεωτικά προμηθεύονται αυγά μόνο από εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών. Επίσης, πρέπει να φροντίζουν ώστε τα αυγά να φυλάσσονται σε περιβάλλον που να μην προκαλεί την αλλοίωση τους, χωρίς όμως η θερμοκρασία του χώρου φύλαξής τους να είναι χαμηλότερη των +5°C. Στην περίπτωση πώλησης αυγών χύμα, το σημείο λιανικής πώλησης είναι υπεύθυνο να τοποθετεί σε ευδιάκριτο σημείο μπροστά από τα αυγά, σήμανση με τις ενδείξεις που αφορούν την ποιότητα των αυγών, την κατηγορία βάρους τους, τη μέθοδο εκτροφής, τη διευκρίνιση του κωδικού παραγωγού και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Οι καταναλωτές όταν προμηθεύονται αυγά από σημεία λιανικής πώλησης προτείνεται να διαβάζουν προσεκτικά τις ενδείξεις της σήμανσης των συσκευασιών για να διαπιστώνουν ότι τα αυγά προέρχονται από κέντρο συσκευασίας ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν αυγά σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Προτρέπονται να επικοινωνούν με την αρμόδια Αρχή όταν διαπιστώνουν παραβάσεις της νομοθεσίας.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==