Αγρότης, τεύχος 483

29 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΓΕΩΡΓIΑ 5. Καστανή Σήψη Ralstonia solanacearum Καστανή Σήψη Ralstonia solanacearum Επιθεώρηση φορτίων πιστοποιημένου πατατόσπορου Το Τμήμα Γεωργίας προβαίνει σε φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, εργαστηριακές εξετάσεις και ελέγχους για την ποιότητα του πιστοποιημένου πατατόσπορου σε ποσότητες σπορομερίδων πατατόσπορου που διακινούνται κάθε χρόνο στην Κύπρο. Οι παραγωγοί, όταν διαπιστώνουν προβλήματα σε σπορομερίδες πατατόσπορου, καλούνται να ενημερώνουν τους αρμόδιους Λειτουργούς των οικείων Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων για επιθεώρηση των φορτίων αυτών πριν τη φύτευσή τους. Το Τμήμα Γεωργίας δεν προβαίνει σε ελέγχους που αφορούν τον πατατόσπορο των παραγωγών-μη πιστοποιημένος πατατόσπορος (farm saved seed), και για τον λόγο αυτό συστήνεται όπως οι παραγωγοί φυτεύουν μόνο κονδύλους πατατών που προήλθαν από δικές τους φυτείες. Συστήνεται, επίσης, αυστηρά όπως αποφεύγεται η προμήθεια και φύτευση βρώσιμων πατατών που προέρχονται από τρίτες χώρες ή/και άλλα κράτη μέλη καθώς και η φύτευση βρώσιμων πατατών από περιοχές μολυσμένες με κυστογόνους νηματώδεις των πατατών (περιοχή Κοκκινοχωρίων) σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Χειρισμός πατατόσπορου Ο πατατόσπορος, από τη στιγμή που εκριζώνεται και για κάποια περίοδο 2-3 μηνών μετά την εκρίζωση, βρίσκεται σε κατάσταση λήθαργου και αδυνατεί να φυτρώσει, ανεξάρτητα από τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μετά την πάροδο της ληθαργικής περιόδου, οι οφθαλμοί στους κονδύλους ξεκινούν να φυτρώνουν σε πλήρη εξάρτηση πλέον από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν τη φύτρωση του πατατόσπορου είναι ο φωτισμός, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και ο αερισμός. Διάφορες, επίσης, χημικές φυτορυθμιστικές ενώσεις μπορούν να αναστείλουν ή να επισπεύσουν τη φύτρωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα για την παρεμπόδιση της φύτρωσης των κονδύλων σε αποθηκευμένες βρώσιμες πατάτες ή να βοηθήσουν τη φύτρωση του πατατόσπορου κατά τη διαδικασία της προβλάστησης. 7. Nηματώδεις (Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax) Ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας κατά σπορομερίδα πιστοποιημένου πατατόσπορου Η νομοθεσία η οποία ρυθμίζει την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού προβλέπει τις ακόλουθες ανοχές όσον αφορά τις προσμείξεις, ελαττώματα και ασθένειες στον πατατόσπορο: 1. Παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων επιτρέπεται σε ποσοστό 1% κατά μάζα για τον βασικό πατατόσπορο και ποσοστό 2% κατά μάζα για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο. 2. Συνδυασμός ξηράς και υγρής σήψης, εκτός αν οφείλεται σε Synchytrium endobioticum, Clavibacter michinganensis subsp. Sepedonicus ή Ralstonia solanacearum σε ποσοστό 0,5% κατά μάζα, από το οποίο υγρά σήψη ποσοστό 0,2% κατά μάζα. 3. Εξωτερικά ελαττώματα όπως π.χ. παραμορφωμένοι ή τραυματισμένοι κόνδυλοι, σε ποσοστό 3% κατά μάζα. 4. Ακτινομύκωση που πλήττει τους κονδύλους σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου της επιφάνειάς τους, σε ποσοστό 5% κατά μάζα. 5. Ριζοκτονίαση που πλήττει τους κονδύλους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της επιφάνειάς τους, σε ποσοστό 5% κατά μάζα. 6. Σπογγοσπορίωση που πλήττει τους κονδύλους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της επιφάνειάς τους, σε ποσοστό 3% κατά μάζα. 7. Συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων, σε ποσοστό 1% κατά μάζα. 8. Συνολική ανοχή για τα σημεία 2 έως 7 επιτρέπεται σε ποσοστό 6% κατά μάζα για τον βασικό πατατόσπορο και ποσοστό 8% κατά μάζα για τον πιστοποιημένο πατατόσπορο. 9. Απουσία του οργανισμού Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 10. Απουσία του οργανισμού Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]. 6. Κυστογόνοι νηματώδεις των πατατών Globodera rostochiensis και Globodera pallida Νηματώδεις των πατατών Globodera rostochiensis (Πηγή: EPPO Global Database)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==