Σήμανση βιολογικών προϊόντων

Βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα αειφόρου διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων το οποίο σέβεται τους φυσικούς κύκλους ζωής, μειώνοντας τις ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο φυσικά, σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους και αρχές, όπως έχουν οριστεί στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Η βιολογική παραγωγή αποτελείται από επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν μια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων υψηλής ποιότητας. Η αλυσίδα αυτή εκτείνεται από την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων στο χωράφι μέχρι που το βιο- λογικό προϊόν να καταλήξει στα σημεία λιανικής πώλησης και, τελικά, στο τραπέζι του καταναλωτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αλυσίδα περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τη συσκευασία και σήμανση, την εμπορία και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Κάθε ένας σύνδεσμος αυτής της αλυσίδας (παραγωγός, μεταποιητής, έμπορας/ εισαγωγέας βιολογικών προϊόντων) πρέπει να τηρεί προκαθορισμένους κανόνες παραγωγής και διαχείρισης που καταγράφονται με λεπτομέρεια στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και στους Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής για τη βιολογική παραγωγή, την επισή- μανση και τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ευρωπαϊκή νομοθεσία l Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 [Επίσημη Εφημερίδα L 189 της 20.7.2007] l Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 889/2008 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, με λεπτομερείς κανόνες για τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, τη σήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων l Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 1235/2008 της 8ης Δεκεμβρίου 2008, με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες Εθνική νομοθεσία l Νόμος που προνοεί τον βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και σχετικές ενδείξεις στα προϊόντα και στα είδη διατροφής (Ν227(Ι)/2004)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA5NDYxNw==