Υγραέργιο κίνησης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι Δ Ι ΌΤΗΤΕΣ ΚΑ Ι ΧΑΡΑΚΤΗΡ Ι ΣΤ Ι ΚΆ ΥΓΡΑΕΡ Ί ΟΥ Το υγραέριο είναι μίγμα προπανίου και βουτανίου, άχρωμο και άοσμο. Σ’ αυτό προστίθενται οσμογόνες ουσίες (θειούχες ενώσεις, μερκαπτάνες), ώστε, σε περίπτωση διαρροής, να είναι εύκολη η ανίχνευση του αερίου μέσω της όσφρησης. Σε υγρή φάση, το βάρος του υγραερίου είναι περίπου ίσο με το μισό βάρος ίσου όγκου νερού. Σε αέρια φάση οι ατμοί του υγραερίου είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Γι’ αυτό σε αέρια φάση το υγραερίο «ρέει» στο έδαφος και καταφεύγει στις αποχετεύσεις και συσσωρεύεται στα χαμηλότερα σημεία π.χ. υπόγεια. Σε συνθήκες άπνοιας κάθε συγκέντρωση υγραερίου είναι δύσκολο να διασκορπιστεί. Όταν αναμιχθεί με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες, σχηματίζει εύφλεκτο μίγμα. Η κατ’ όγκο αναλογία αέριας φάσης υγραερίου προς τον ατμοσφαιρικό αέρα για να σχηματιστεί εύφλεκτο μίγμα είναι από 2% έως και 10% περίπου. Το υγραέριο, σε συνθήκες περιβάλλοντος, είναι σε αέρια μορφή, ενώ με αύξηση της πίεσης ή/και με μικρή ψύξη μετατρέπεται σε υγρή μορφή. Το υγραέριο σε υγρή κατάσταση είναι περίπου 250 φορές μικρότερο σε όγκο από την αέρια κατάσταση. Συνεπώς, διαρροή μικρής σχετικά ποσότητας υγρού υγραερίου μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο όγκο αέριας φάσης και συνεπώς μεγάλο όγκο αναφλέξιμου μίγματος. Σε συνδυασμό με μια πηγή ανάφλεξης π.χ. ηλεκτρικός σπινθήρας, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη του μίγματος. ΑΣΦΆΛΕ Ι Α ΚΑ Ι ΥΓΕ Ί Α ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΌΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΈΠΟΝΤΑ Ι , ΣΥΝΤΗΡΟΎΝΤΑ Ι , ΕΠ Ι Δ Ι ΟΡΘΏΝΟΝΤΑ Ι ΚΑ Ι ΕΛΈΓΧΟΝΤΑ Ι ΟΧΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣ ΙΜΟΠΟ Ι ΟΎΝ ΥΓΡΑΈΡ Ι Ο Γ Ι Α ΤΗΝ Κ Ί ΝΗΣΉ ΤΟΥΣ Στους χώρους εργασίας όπου διενεργούνται εργασίες μετατροπής, συντήρησης, επιδιόρθωσης, και τεχνικού ελέγχου στα οχήματα που κινούνται με υγραέριο κίνησης απαιτείται η λήψη ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων ασφάλειας και υγείας. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ετοιμάσει προδιαγραφές και τυπικούς όρους που δύνανται να επιβληθούν στους χώρους αυτούς. Οι προδιαγραφές και τυπικοί όροι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mlsi.gov.cy/dli) στον τομέα πολιτικής «Υγραέριο», στην παράγραφο με υπότιτλο «Υγραεριοκίνηση ή αυτοκίνηση». Οι εν λόγω προδιαγραφές και όροι εφαρμόζονται επιπρόσθετα των λοιπών απαιτήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία που ισχύουν για συνεργεία βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων οχημάτων και αφορούν εξειδικευμένα την ύπαρξη ή ενδεχόμενη ύπαρξη και χρήση υγραερίου κίνησης στους εν λόγω χώρους. Οι εργοδότες των εν λόγω χώρων εργασίας, πρέπει να επικαιροποιήσουν / αναβαθμίσουν τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων του χώρου εργασίας τους, για να περιληφθούν οι πρόσθετοι κίνδυνοι από την παρουσία στο χώρο υγραερίου κίνησης, να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0