Τίτλος

Επεξεργασία των αστικών λυμάτων - Κατάσταση στην Κύπρο για τα έτη 2015 και 2016

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-494-7

Αρ. ΓΤΠ : 055/2019

Διαστάσεις : Α5


Περιγραφή

Το έντυπο παρουσιάζει συνοπτικά την κατάσταση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της λυματολάσπης στην Κύπρο και την προσπάθεια που καταβάλλει η Κύπρος για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και της λάσπης σύμφωνα με της πρόνοιες της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων.


Σχετικές
Εκδόσεις