Συνεργασία της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενικό Χημείο του Κράτους Υπουργείο Υγείας Εθνικό Εστιακό Σημείο EFSA ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκτύπωση: AS Printxpress Ltd ISBN: 978-9963-50-564-7 ΓΤΠ 78/2022 - 200 Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων; 2. Πώς η Κύπρος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων; α) Ως κράτος μέλος της ΕΕ β) Μέσω αναγνωρισμένων οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς της EFSA 3. Άλλες μορφές συνεργασίας α) Επιχορηγήσεις και διαγωνισμοί β) Συλλογή επιστημονικών δεδομένων γ) Εκπαίδευση σε θέματα εκτίμησης κινδύνου 4. Χρήσιμες πληροφορίες α) Εκδόσεις Γενικού Χημείου του Κράτους β) Σχετικοί ιστότοποι

03 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων; Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΑΑΤ/ EFSA) είναι ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος μελετά και εκτιμά τους κινδύνους που έχουν σχέση με τα τρόφιμα, και είναι υπεύθυνη για την έκδοση/διάχυση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που αφορούν στα τρόφιμα. Ιδρύθηκε το 2002 με τον Κανονισμό ΕΕ αρ. 178/2002, ως ανεξάρτητη Αρχή, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μετά από διάφορες διατροφικές κρίσεις που έπληξαν την ΕΕ όπως διοξίνες, νόσος τρελών αγελάδων κ.ά. Διαδέχθηκε την Επιστημονική ΕπιτροπήΤροφίμων (Scientific Committee of Food, SCF) η οποία εξέδιδε τις γνωμοδοτήσεις μέχρι τότε. 1.

Τι κάνει η EFSA; l Συμβάλλει στη διατήρηση και βελτίωση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. l Συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών από τυχόν διατροφικούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε όλη την τροφική αλυσίδα. l Συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρώπη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών. l Παρέχει επιστημονικές συμβουλές και επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. l Παρέχει ανεξάρτητη ενημέρωση σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν στους πιο πάνω τομείς και προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικά με τους κινδύνους. l Συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου λαμβάνοντας υπόψη την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των φυτών και το περιβάλλον, στο πλαίσιο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. l Συλλέγει και αναλύει δεδομένα για να είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός και η παρακολούθηση των κινδύνων που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Σκοπός της EFSA είναι να αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ευρωπαϊκός φορέας αναφοράς για την αξιολόγηση των κινδύνων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, τη διατροφή και την προστασία και υγεία των φυτών. Απώτερος στόχοςτης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Αποβλέπει στην ανάδειξή της ως ανεξάρτητου, ευαίσθητου και έμπιστου εταίρου των διαχειριστών κινδύνου και στην ενεργό συμβολή της στη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όργανα της EFSA Η EFSA αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και το προσωπικό του, το Συμβουλευτικό Σώμα, την Επιστημονική Επιτροπή και τις Επιστημονικές Ομάδες. 4

Στέλιος Γιαννόπουλος Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) stelgian@spidernet.com.cy Χαριτίνη Φρεναρίτου cfrenaritou@sgl.moh.gov.cy Μέλος Αντικαταστάτης Εκπρόσωπος της Κύπρου Πώς η Κύπρος συνεργάζεται με την EFSA; α) Ως κράτος μέλος της ΕΕ Η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων μέσω της εκπροσώπησής της στα διάφορα όργανα της Αρχής: Συμβουλευτικό Σώμα(Advisory Forum, AF) Το Συμβουλευτικό Σώμα της EFSA απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών Αρχών των 28 κρατών μελών και εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ της Αρχής και των αρμόδιων φορέων στα 28 κράτη μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, καθώς και παρατηρητών από την Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Σώμα αυτό αποτελεί τον πυρήνα της συνεργασίας της EFSA με τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και έναν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για δυνητικούς κινδύνους και συγκέντρωσης γνώσεων. Με τη συνδρομή του, η EFSA έχει αναπτύξει μια στρατηγική συνεργασίας και δικτύωσης όπου καθορίζονται το πλαίσιο και οι προτεραιότητες της συνεργασίας της με τα κράτη μέλη. ΗΚύπρος με εκπρόσωπό της στο Συμβουλευτικό Σώμα διασφαλίζει τη στενή συνεργασία της με την Αρχή. 05 2. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.efsa.europa.eu/en/networks/fp.htm http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/efsa.nsf/index_en/index_en?opendocument

Χριστόφορος Παπαχρυσοστόμου, Χημικός cpapachrysostomou@sgl.moh.gov.cy Γεώργιος Σταυρουλάκης gstavroulakis@sgl.moh.gov.cy Μέλος Αντικαταστάτης Εκπρόσωπος της Κύπρου Εστιακό Σημείο (Focal Point, FP) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεργασία και δικτύωση που υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της EFSA στις 19/12/2006, τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος, δηλαδή οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, έφεραν την υποχρέωση σύστασης Εστιακών Σημείων με την EFSA στα κράτη μέλη. Τα Εστιακά Σημεία συνεργάζονται με τις Αρχές κάθε κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για τον επίσημο έλεγχο και τη διαχείριση και εκτίμηση κινδύνου, με ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους οργανισμούς εμπλεκόμενους στα θέματα εκτίμησης κινδύνου που ενδιαφέρουν την EFSA. Βασική προτεραιότητά τους είναι η ανταλλαγή πληροφοριών για επιστημονικά θέματα. Το Εστιακό Σημείο αποτελεί την πόρτα επικοινωνίας μεταξύ της EFSA και του κάθε κράτους μέλους. Εστιακό Σημείο της Αρχής στην Κύπρο είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). Pόλος του Γενικού Χημείου του Κράτους ως Εστιακού Σημείου της EFSA: l Να διατηρεί ενήμερη την Αρχή και τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος σχετικά με την επίτευξη προόδου ήσχετικάμε δραστηριότητες εκτίμησης και κοινοποίησης κινδύνου στην Κύπρο που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των μελών του Σώματος. l Να διασφαλίζει την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων Αρχών στην Κύπρο και της EFSA. l Να συμβάλλει στην επιστημονική προβολή της EFSA στην Κύπρο μέσω της διάχυσης πληροφοριών σχετικά με την Αρχή και τον ρόλο της στην Κύπρο. l Να συνεργάζεται προς τούτο με τον λειτουργό επικοινωνίας που εκπροσωπεί την Κύπρο στην Αρχή. 6 Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.efsa.europa.eu/en/networks/fp.htm http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/efsa.nsf/index_en/index_en?opendocument

Εθνικοί Εκπρόσωποι Επιστημονικά Δίκτυα Σημείο Επαφής Συμβουλευτικό Σώμα Κ Υ Π Ρ O Σ EFSA Εκπρόσωπος της Κύπρου Χαριτίνη Φρεναρίτου, Γενικό Χημείο του Κράτους cfrenaritou@sgl.moh.gov.cy Χρυστάλλα Καϊάφα, Υγειονομικές Υπηρεσίες ckaiafa@mphs.moh.gov.cy Μέλος Αντικαταστάτης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ EFSA 07 Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Επικοινωνίας Communications Experts Network (CEN) Η ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων για πολλαπλά επιστημονικά ζητήματα, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας ανάμεσα στα εκατομμύρια πολιτών που συνθέτουν την ΕΕ, συνιστά εξαιρετική πρόκληση που η EFSA δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της. Συνεπώς, η EFSA συνεργάζεται στενά με τις εθνικές Αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλευτικού Σώματος για θέματα Επικοινωνίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν ουσιαστικά, ολοκληρωμένα και συνεκτικά μηνύματα στη βάση ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων πληροφοριών. Ο ρόλος της Ομάδας Επικοινωνίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των κρατών μελών για την ενίσχυση της επικοινωνίας σε θέματα εκτίμησης κίνδυνου μεταξύ αυτών και της EFSA, με απώτερο στόχο τη συνοχή και τη συνέπεια σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται στους πολίτες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.efsa.europa.eu/en/science/scientific-committee-and-panels/comco

Επιστημονικά Δίκτυα Η Επιστημονική Επιτροπή και Επιστημονικές Ομάδες της EFSA παρέχουν επιστημονικές συμβουλές στους φορείς λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη στους τομείς ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών, της διατροφής, της υγείας και ορθής μεταχείρισης των ζώων, και της προστασίας και υγείας των φυτών. Αυξανόμενο μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής αφορά στην αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντων, ουσιών και ισχυρισμών υγείας που υπόκεινται σε ρύθμιση και υποβάλλονται για έγκριση στην ΕΕ, στηρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την καινοτομία στον τομέα της αγροδιατροφής. Οι επιστημονικές ομάδες της EFSA απαρτίζονται από εθνικούς εκπροσώπους με εμπεριστατωμένη γνώση των σχετικών επιστημονικών δικτύων και διορίζονται από τον Εκπρόσωπο του κάθε κράτους μέλους στο Συμβουλευτικό Σώμα. 09 Γενικό Χημείο του Κράτους AF FP 3 7 2 Αριθμός εκπροσώπων στα επιστημονικά δίκτυα Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Tμήμα Γεωργίας Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Υγειονομικές Υπηρεσίες Κρατικά Τμήματα/Υπηρεσίες που στηρίζουν την EFSA στο πλαίσιο του δικτύου επιστημονικών οργανισμών και ομάδων

Επιστημονικό δίκτυο για την εκτίμηση κινδύνου για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων Scientific Network for Risk Assessment in Animal Health andWelfare (ALPHA) Επιστημονικό δίκτυο εκτίμησης κινδύνου για την υγεία των φυτών Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health (ALPHA) Επιστημονικό δίκτυο για την εκτίμηση μικροβιολογικού κινδύνου Scientific Network for Microbiological Risk Assessment (MRA) Επιστημονικό δίκτυο για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών/Μεταδοτική Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια Scientific Network on BSE/TSE Επιστημονικό δίκτυο για τη συλλογή δεδομένων για ζωονόσους Scientific Network for Zoonoses Monitoring Data Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για δεδομένα κατανάλωσης τροφίμων Expert Group on Food Consumption Data Επιστημονικό δίκτυο για συλλογή δεδομένων παρακολούθησης χημικών ουσιών Scientific Network on Chemical Monitoring Data Collection Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης hpipis@vs.moa.gov.cy Τμήμα Γεωργίας Άνθεμις Μελιφρονίδου-Παντελίδου amelifronidou@da.moa.gov.cy Κύπρος Χατζηαυξέντης khadjiafxentis@da.moa.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Γεώργιος Παπαγεωργίου gpapageorgiou@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης 1: Χρίστος Κούρτης ckourtis@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης 2: Νικόλας Πισσαρίδης npissarides@sgl.moh.gov.cy Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Πηνελόπη Στυλιανού pstylianou@vs.moa.gov.cy Director@vs.moa.gov.cy Αντικαταστάτης 1: Σωτηρία Γεωργιάδου sgeorgiadou@vs.moa.gov.cy Αντικαταστάτης 2: Γεωργία Απάρην GAparin@vs.moa.gov.cy Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Χριστόδουλος Πίπης hpipis@vs.moa.gov.cy Director@vs.moa.gov.cy Αντικαταστάτης: Γιώργος Κρασιάς gkrasias@vs.moa.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Νάσω Οικονομίδου neconomidou@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης: Ασπασία Σαράντη asarandi@sgl.moh.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Μηλίτσα Χατζηγεωργίου mhadjigeorgiou@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης 1: Χριστόφορος Παπαχρυσοστόμου cpapachrysostomou@sgl.moh.gov.cy Επιστημονικά Δίκτυα & Εθνικοί Εκπρόσωποι της Κύπρου στην EFSA Επιστημονικό Δίκτυο/Τμήμα EFSA Υπηρεσία/Εκπρόσωπος 10

Δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για αναδυόμενους κινδύνους Scientific Network on Emerging Risk Exchange (EREN) (KNOW) Επιστημονικό δίκτυο εκτίμησης κινδύνου των νανοτεχνολογιών στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές Scientific Network for Risk Assessment of nanotechnologies in Food and Feed (SCER) Επιστημονικό δίκτυο εκτίμησης κινδύνου για ΓΤΟ (Τρόφιμα και ζωοτροφές) Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed) (GMO) Συντονιστική Επιτροπή για τα φυτοφάρμακα Pesticide Steering Committee (PREV-PRES) Επιστημονικό δίκτυο για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα Scientific Network on Food Contact Materials (FIP) Ευτυχία Χρίστου echristou@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης 2: Άντρη Κουκκίδου akoukkidou@sgl.moh.gov.cy Δέσπω Χριστοδούλου dchristodoulou@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης 3: Παναγιώτα Χατζηλοϊζου yhadjiloizou@sgl.moh.gov.cy Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου cpapaconstantinou@sgl.moh.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Χρίστος Κούρτης ckourtis@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης: Χριστόφορος Παπαχρυσοστόμου cpapachrysostomou@sgl.moh.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Έλενα Αναστάση, eanastasi@sgl.moh.gov.cy Δημήτρης Καφούρης dkafouris@sgl.moh.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Άντρη Βαρνάβα-Τέλλο, atello@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης: Γεώργιος Παπαγεωργίου gpapageorgiou@sgl.moh.gov.cy Τμήμα Γεωργίας Παναγιώτα Σοφοκλέους, psofocleous@da.moa.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Εύη Βατυλιώτου, evatyliotou@sgl.moh.gov.cy Αντικαταστάτης: Νεκταρία Βαρνάβα nvarnava@sgl.moh.gov.cy Επιστημονικό Δίκτυο/Τμήμα EFSA Υπηρεσία/Εκπρόσωπος 11 Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.efsa.europa.eu/en/networks/supportingunits.htm

Υπουργείο Υγείας Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - - Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) Υγειονομικές Υπηρεσίες Τμήμα Γεωργίας Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Χαριτίνη φρεναρίτου cfrenaritou@sgl.moh.gov.cy Διονύσης Σπαράγγης dionysis@ari.gov.cy Μάριος Δημητριάδης demetriades.a.marios@ucy.ac.cy Βλάσιος Γούλας vlasios.goulas@cut.ac.cy Υπουργείο Οργανισμός Υπεύθυνος επικοινωνίας β) Μέσω αναγνωρισμένων οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς της EFSA Δίκτυο οργανισμών για διευκόλυνση της επιστημονικής συνεργασίας με βάση τοΆρθρο 36 του Ιδρυτικού Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 Με βάση το άρθρο 36 του Ιδρυτικού Κανονισμού, η EFSA προωθεί τη σύνδεση σε δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Αρχής. Σκοπός αυτής της σύνδεσης σε δίκτυο είναι, ειδικότερα, η διευκόλυνση ενός δικτύου επιστημονικής συνεργασίας μέσω του συντονισμού των δραστηριοτήτων, της ανταλλαγής πληροφοριών, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης κοινών σχεδίων, της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών στους τομείς που εμπίπτουν στην αποστολή της Αρχής. Οργανισμοί στην Κύπρο που συμμετέχουν στο δίκτυο επιστημονικής συνεργασίας (Κατάλογος οργανισμών του Άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002) 12 Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.efsa.europa.eu/en/networks/art36.htm

Άλλες μορφές συνεργασίας α) Επιχορηγήσεις και διαγωνισμοί l Επιχορηγήσεις Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων δίνει επιχορηγήσεις (grants) μόνο σε επιστημονικά ινστιτούτα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των οργανισμών του Άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 για ίδρυση της ΕFSA. Η Αρχή γνωστοποιεί την πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω των υπεύθυνων επικοινωνίας στους συγκεκριμένους οργανισμούς και μέσω των Εστιακών Σημείων των κρατών μελών με την EFSA. Για περισσότερες πληροφορίες: www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants.htm l Συνάψεις συμβάσεων Η EFSA προκηρύσσει τακτικά διαγωνισμούς για σύναψη συμβάσεων (procurement). Ως ευρωπαϊκός φορέας, η Αρχή οφείλει να προκηρύσσει διαγωνισμούς για όλες τις συμβάσεις που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες και εργασίες που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαδικασιών σύναψης συμβάσεων τους οποίους η EFSA μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επιλέξει αναδόχους. 13 3. Για περισσότερες πληροφορίες: www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement.htm

β) Συλλογή επιστημονικών δεδομένων Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την εναρμόνιση με τιςμεθοδολογίες συλλογής επιστημονικών δεδομένων, για τη συλλογή και παροχή πρόσβασης σε πανευρωπαϊκά δεδομένα για δικούς της σκοπούς και προς όφελος των διαχειριστών κινδύνων και των εθνικών φορέων αξιολόγησης κινδύνων. Αυτό έχει ήδη αποδώσει καρπούς στους τομείς των ζωονόσων, των ρυπαντών τροφίμων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Άλλες πρωτοβουλίες, όπως η συγκέντρωση στοιχείων για την ανάπτυξη ή ύπαρξη χημικών ουσιών στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές και η συγκεντρωτική βάση δεδομένων για την κατανάλωση τροφίμων (comprehensive food consumption database), η οποία περιλαμβάνει δεδομένα από τα κράτη μέλη, θα διευκολύνουν το έργο της αξιολόγησης κινδύνων πανευρωπαϊκά. Συνεπώς, η EFSA ανακοινώνει ανά τακτά διαστήματα προσκλήσεις για συλλογή επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την αποστολή της και σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η Κύπρος έχει ήδη ανταποκριθεί σε αρκετές από αυτές. Όλες οι προσκλήσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της EFSA ως κατωτέρω: www.efsa.europa.eu/en/calls/data.htm γ) Εκπαίδευση σε θέματα εκτίμησης κινδύνου Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα BTSF – Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα), διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα εκτίμησης κινδύνου για εμπειρογνώμονες από τις Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων των κρατών μελών, και σε αυτά συμμετέχει και προσωπικό της EFSA. Στόχος είναι η εναρμόνιση των μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνου. Επιπλέον, η EFSA επιθυμεί να διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκτίμηση κινδύνου στα κράτη μέλη, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί σε συνεργασία με τα εθνικά εστιακά σημεία της ESFA και τα εθνικά σημεία επαφής της BTSF. 15 Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/chafea/food/index_en.htm

16 4. Χρήσιμες πληροφορίες α) Εκδόσεις Γενικού Χημείου του Κράτους l Γενικό Χημείο του Κράτους. Σημείο Επαφής με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας τροφίμων (EFSA) (2011) l Μείωση έκθεσης στους χημικούς κινδύνους μέσω της διατροφής (2013) l Cyprus cooperation with the European Food Safety Authority (EFSA) (2014) l Σελιδοδείκτης: EFSA - ΓΧΚ (2011) Οι εκδόσεις του ΓΧΚ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του (http://www.moh.gov.cy/sgl), στην ενότητα Εκδόσεις. β) Σχετικοί ιστότοποι l Γενικό Χημείο Κράτους (ΓΧΚ): http://www.moh.gov.cy/sgl l Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων (ΣAT): http://www.moh.gov.cy/fsc l EFSA: http://www.efsa.europa.eu/ Για περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό Εστιακό Σημείο ESFA Χριστόφορος Παπαχρυσοστόμου Χημικός Tηλ.: 22809165 Φαξ: 22316434 Email: cpapachrysostomou@sgl.moh.gov.cy Γενικό Χημείο του Κράτους Κίμωνος 44, 1451 Λευκωσία

17

Γενικό Χημείο του Κράτους Υπουργείο Υγείας Εθνικό Εστιακό Σημείο EFSA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==