Οδηγός Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 04 Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 04 Νομική βάση 05 Σε ποιους απευθύνεται 05 Σκοπός δημιουργίας του Μητρώου και λόγοι εγγραφής σε αυτό 05 Γνωστοποίηση έναρξης υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο 06 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 06 Υποβολή αίτησης για εγγραφή σε περισσότερες από μία κατηγορίες 06 Εξακρίβωση ότι πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής ανά κατηγορία 07 Οι κατηγορίες και τα κριτήρια που τις καθορίζουν 07 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 14 Εξασφάλιση βεβαίωσης από το Τμήμα Γεωργίας 14 Υποχρεωτική προσκόμιση πολιτικής ταυτότητας για την υποβολή της αίτησης στην Α’ φάση 14 Υποβολή αίτησης διά αντιπροσώπου 14 Υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο (Β’ φάση) 15 Συνοδευτικά έγγραφα αιτήσεων 15 Διενέργεια ελέγχου για επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται στην αίτηση 16 Ενημέρωση των αιτούντων/αιτουσών για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους 16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 17 Μεταβολή προσωπικών ή άλλων δεδομένων 17 Διαγραφή από το Μητρώο ή μεταφορά από έναν Πίνακα σε άλλο 17 Συμμετοχή σε σχέδιο συνταξιοδότησης κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο 18 Τήρηση και δημοσίευση του Μητρώου 18 Γενική ποινή 18 Λόγοι ανωτέρας βίας για τους οποίους δεν διαγράφεται από το Μητρώο αγρότης ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα διαγραφόταν 18

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων είναι το Μητρώο στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία των αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου Ν.26(Ι)/2016. Απώτερος σκοπός είναι η καταγραφή στο Μητρώο όλων των επαγγελματιών ή μη αγροτών και των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο προκειμένου το Μητρώο να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την άσκηση αγροτικής πολιτικής. Στο παρόν ενημερωτικό έντυπο θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που μπορεί να έχετε σχετικά με το Μητρώο καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για την εγγραφή σας σε αυτό. 4 lΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ l5 uΜητρΩο Β Εδώ τηρούνται τα στοιχεία: l των αγροτών οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους κλάδους της φυτικής ή και ζωικής παραγωγής που αποσκοπούν στην παραγωγή γεωργικών ή και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά που αποδεδειγμένα έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην ύπαιθρο, και l προσώπων τα οποία ασχολούνται με υπηρεσίες αγροτουρισμού, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και παραδοσιακών προϊόντων. **Με βάση την κατάταξη των περιοχών που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που στηρίζεται στον αναθεωρημένο ορισμό του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και έχει ως βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η Κύπρος στο σύνολό τηςθεωρείται ενδιάμεση αγροτική περιοχή (Ύπαιθρος). Ως εκ τούτου, όλες οι περιοχές της Κύπρου χαρακτηρίζονται ως «Ύπαιθρος». ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΕΓΓΡΑφΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ Το Μητρώο δημιουργήθηκε με σκοπό την άσκηση αγροτικής πολιτικής μέσω διαταγμάτων τα οποία δύναται να εκδίδονται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και που μπορεί να καθορίζουν τα εξής: l Εξαιρέσεις από τη μη παροχή νερού σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο, για σκοπούς άσκησης υδατικής πολιτικής σε σχέση με γεωργική δραστηριότητα. l Την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων, χρηματικών ή μη, στους αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, αναλόγως του Πίνακα στον οποίο έχουν καταχωρηθεί. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Νομική βάση για τη δημιουργία του Μητρώου αποτελεί ο νόμος Ν. 26(Ι)/2016 που προνοεί τη δημιουργία Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥθΥΝΕΤΑΙ Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα με πλήρη ή μερική απασχόληση. Εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν στο Μέτρο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Γεωργών ή στο Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων. Το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων χωρίζεται ως εξής: l Μητρώο Α - Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων l Μητρώο Β - Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. uΜητρΩο Α Εδώ τηρούνται τα στοιχεία: l των αγροτών που η αποκλειστική επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι η παραγωγή γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, και l όσων έχουν αποδεδειγμένα τη μόνιμη διαμονή τους στην ύπαιθρο, σε περιοχές με υψόμετρο από 390 μέτρα και άνω και ασχολούνται μερικώς με την παραγωγή γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.

6 lΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ l Επιπρόσθετες κατηγορίες πρωτογενών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. l Την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων ή κινήτρων σε αγρότες που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται από την αρμόδια Aρχή. l Την κατανομή ενδεχόμενων ωφελημάτων ή κινήτρων σε πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡξΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑφΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ με βάση τον Τροποποιημένο Νόμο 26(Ι)2016 «Περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί στον εγχώριο Τύπο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και, όπου αυτό είναι δυνατό, θα γνωστοποιηθεί μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων ή και άλλων τρόπων επικοινωνίας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Υπάρχουν 25 κατηγορίες(πίνακες) υποβολής αίτησης στο Μητρώο οι οποίες παρουσιάζονται διεξοδικά πιο κάτω. Oι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις μίας τουλάχιστον από τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 16 και 24εγγράφονται στο Μητρώο Α (Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων). Οι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις μίας τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 και 25 εγγράφονται στο Μητρώο Β – Μερικής Γεωργικής Απασχόλησης και Παραδοσιακών Επαγγελμάτων. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑφΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι/ες αιτούντες/αιτούσες, στην περίπτωση που πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία κατηγορίες, με την πιο κάτω εξαίρεση: Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ταυτόχρονη εγγραφή στις κατηγορίες: - 1 ή 2 και 7, ή - 3 ή 4 και 5 ή 6. Δηλαδή, αν ο αιτών/αιτούσα υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στην κατηγορία 1 ή 2, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση και στην κατηγορία 7, έστω και αν πληροί τις προϋποθέσεις και των δύο κατηγοριών. Το ίδιο ισχύει και στη δεύτερη περίπτωση:

ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ l7 υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 70% του συνόλου των εισοδημάτων τους. uΚΑτηγορIΑ 2 φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί 1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί τουλάχιστον κατά τους τελευταίους τρείς μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. 2) Κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠ ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 70% του συνόλου των εισοδημάτων τους. uΚΑτηγορIΑ 3 φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή/και για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα 1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική. 2) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας. Αν υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στην κατηγορία 3 ή 4, δεν μπορεί να υποβάλει αίτησηκαι στην κατηγορία 5 ή 6, έστω και αν πληροί τις προϋποθέσεις και των δύο κατηγοριών. ΕξΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑφΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η εξακρίβωση ότι πληρούνται τα κριτήρια ανά κατηγορία θα γίνεται αυτόματαμε την άντληση της σχετικής πληροφόρησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Αριάδνη», από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Ως εκ τούτου, πριν την υποβολή της αίτησης ή των αιτήσεών τους, οι αιτούντες/αιτούσες καλούνται να μελετήσουν σε ποια ή ποιες κατηγορίες μπορούν να ενταχθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑθΟΡΙζΟΥΝ uΚΑτηγορIΑ 1 φυσικά πρόσωπα τα οποία απασχολούνται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές 1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές τουλάχιστον κατά τους τελευταίους τρείς μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. 2) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣτΟ ΜΗτΡΩΟ ΑΓΡΟτΩΝ κΑΙ ΓΕΩΡΓΙκΩΝ ΕκΜΕτΑΛΛΕυΣΕΩΝ uΚΑτηγορIΑ 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή/και για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα 1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική. 2) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 30% του συνόλου των εισοδημάτων τους. uΚΑτηγορIΑ 6 φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί ή/και για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα 1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική. 2) Κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠ ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα 8 l ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εισοδημάτων τους. uΚΑτηγορIΑ 4 φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί ή/και για οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα 1) Έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική. 2) Κατά το προηγούμενο έτος λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠ ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εισοδημάτων τους.

ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ l9 uΚΑτηγορIΑ 8 φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στο Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών 1) Εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μέτρο Ενίσχυσης Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών. 2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών. uΚΑτηγορIΑ 9 φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για Αγορά Επαγγελματικού Σκάφους 1) Εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο Στήριξης Νέων Αλιέων για Αγορά Επαγγελματικού Σκάφους. 2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α Αγροτών. uΚΑτηγορIΑ 10 φυσικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις 3 Οκτωβρίου 2001 και μετά, ενώ εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δραστηριότητα (αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές) 1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές, τουλάχιστον για τα τελευταία επτάέτη πριν από τη συνταξιοδότησή τους. 2) Κατείχαν επαγγελματική άδεια αλιείας που εκδίδεται από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών. υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 30% του συνόλου των εισοδημάτων τους. uΚΑτηγορIΑ 7 φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε κοινότητες με υψόμετρο πέραν των 390 μ. 1) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της κοινότητας στην οποία διαμένουν ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην κοινότητα. 2) Λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠτουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 30% του συνόλου των εισοδημάτων τους. 4) Έχουν ως δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική. Ως μόνιμη κατοικία ορίζεται η κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του αγρότη πέραν των έξι μηνών ανά έτος.

10 lΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣτΟ ΜΗτΡΩΟ ΑΓΡΟτΩΝ κΑΙ ΓΕΩΡΓΙκΩΝ ΕκΜΕτΑΛΛΕυΣΕΩΝ uΚΑτηγορIΑ 13 φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πριν από την 3η Οκτωβρίου 2001 και εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δραστηριότητα (Γεωργοί) 1) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της τοπικής Αρχής της περιοχής όπου ασκούν γεωργική δραστηριότητα για την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ότι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ασκούν τέτοια δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. 2) Το ύψος της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνουν δεν υπερβαίνει το ποσό των €1000. uΚΑτηγορIΑ 14 Εγκλωβισμένα πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα με πλήρη απασχόληση σε μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή 1) Θα διενεργείται έλεγχος μέσω της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών θεμάτων ότι πρόκειται περί εγκλωβισμένου προσώπου. 2) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητάς τους ότι διαμένουν στη συγκεκριμένη κοινότητα και ότι ασκούν γεωργική δραστηριότητα με πλήρη απασχόληση σε μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή. uΚΑτηγορIΑ 15 Εγκλωβισμένα πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα με μερική απασχόληση σε μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή 1) Θα διενεργείται έλεγχος μέσω της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών θεμάτων ότι πρόκειται περί εγκλωβισμένου προσώπου. uΚΑτηγορIΑ 11 φυσικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις 3 Οκτωβρίου 2001 και μετά, ενώ εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δραστηριότητα (Γεωργοί) 1) Κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί τουλάχιστον για τα τελευταία επτά έτηπριν από τη συνταξιοδότησή τους. 2) Λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠτουλάχιστον κατά τατελευταία επτά έτηήβεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίαςότι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. 3) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών. uΚΑτηγορIΑ 12 φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων πριν από την 3η Οκτωβρίου 2001 και εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δραστηριότητα (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) 1) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα για την παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. 2) Το ύψος της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνουν δεν υπερβαίνει το ποσό των €1000.

ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ l11 2) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητάς τους ότι διαμένουν στη συγκεκριμένη κοινότητα και ότι ασκούν γεωργική δραστηριότητα με μερική απασχόληση σε μη ελεγχόμενη από τη Δημοκρατία περιοχή. Νοείται ότι το Τμήμα Γεωργίας δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία κρίνει αναγκαία για σκοπούς επαλήθευσης της γεωργικής δραστηριότητας των εγκλωβισμένων προσώπων. uΚΑτηγορIΑ 16 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων το 85% του μετοχικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου αντίστοιχα, κατέχεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 1) Ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με δηλωμένη δραστηριότητα αποκλειστικά τη γεωργική, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, και τουλάχιστον το 85% του μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου τους(έλεγχος μέσω του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη), ανάλογα με την περίπτωση, κατέχεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή/και από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι αποκλειστικά μισθωτοί του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω ορίου ηλικίας. 2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. uΚΑτηγορIΑ 17 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 16 (Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για εγγραφή στην κατηγορία 17 εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση για εγγραφή στην κατηγορία 16). 1) Ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική, τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. 2) Έχουν υποβάλει την απαιτούμενη από τη νομοθεσία δήλωση εισοδήματος και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. uΚΑτηγορIΑ 18 Επισκοπή, μονή, ναός ή άλλος εκκλησιαστικός ή θρησκευτικός οργανισμός ή ίδρυμα 1) Λάμβαναν ενισχύσεις από τον ΚΟΑΠ τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο ή βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίαςότι δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς των υπό κάλυψη σε θερμοκήπια ή διχτυοκήπια λαχανοκομικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών. uΚΑτηγορIΑ 19 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμοί που παρέχουν υπηρεσίες αγροτουρισμού (Γεωργοί) 1) Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ύπαιθρο με δραστηριότητες που αφορούν την ενημέρωση ή/και την προβολή αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση.

12 lΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣτΟ ΜΗτΡΩΟ ΑΓΡΟτΩΝ κΑΙ ΓΕΩΡΓΙκΩΝ ΕκΜΕτΑΛΛΕυΣΕΩΝ 3) Νοείται, περαιτέρω, ότι σε ό,τι αφορά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται στον φορέα υλοποίησης και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι το εισόδημά τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας τα τελευταία δύο έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το 50% των εισοδημάτωντους. Ως «υπηρεσίες αγροτουρισμού» ορίζονται η τουριστική δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητες που αφορούν την ενημέρωση ή/και την προβολή στην ύπαιθρο αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση, εξαιρουμένης της τουριστικής δραστηριότητας που έχει σχέση με ακτοπλοϊκά επιβατικά σκάφη, καταλύματα διαμονής και επιχειρήσεις σίτισης που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη γεωργική δραστηριότητα της εκμετάλλευσης. uΚΑτηγορIΑ 21 φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των κατηγοριών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και ασκούν μη επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα(Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην κατηγορία 21 εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση σε μια από τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13). 1) Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίαςότι έχουν εισοδήματα που προκύπτουν από την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων uΚΑτηγορIΑ 22 φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των κατηγοριών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και ασκούν επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα στην παραγωγή προϊόντων αλιείας (Μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην κατηγορία 22, εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση σε μια από τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13). 2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτη πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εισοδημάτων τους. 3) Νοείται, περαιτέρω, ότι σε ό,τι αφορά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται στον φορέα υλοποίησης και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι το εισόδημά τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας τα τελευταία δύο έτηπριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι τουλάχιστον το 50% των εισοδημάτωντους. u ΚΑτηγορIΑ 20 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή συνεταιρισμοί που παρέχουν υπηρεσίες αγροτουρισμού (Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια) 1) Δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ύπαιθρο με δραστηριότητες που αφορούν την ενημέρωση ή/και την προβολή αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική εκμετάλλευση. 2) Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή στο Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, και ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της γεωργικής τους δραστηριότητας για τα τελευταία δύο έτηπριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, που θα υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εισοδημάτων τους.

ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ l13 1) Βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας ότι παράγουν παραδοσιακά προϊόντα. uΚΑτηγορIΑ 24 Συνεταιρισμοί οι οποίοι απαρτίζονται από φυσικά πρόσωπα που καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί, αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές. 1) Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον συνεταιρισμό κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι γεωργοί ή αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές τουλάχιστον κατά τους τελευταίους τρείς μήνεςπριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. 2) Βεβαίωση από το Τμήμα φορολογίας ότι ο συνεταιρισμός είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. uΚΑτηγορIΑ 25 Συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 24. 1) Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον συνεταιρισμό έχουν δηλωμένη δραστηριότητα τη γεωργική. 2) Βεβαίωση από το Τμήμα φορολογίας ότι ο συνεταιρισμός είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. 1) Κατέχουν κατά το τρέχον έτος επαγγελματική άδεια αλιείας. Ως «προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» ορίζονται τα πρωτογενή προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013. uΚΑτηγορIΑ 23 φυσικά πρόσωπα που ασκούν παραδοσιακά επαγγέλματα όπως αυτά φαίνονται πιο κάτω Παραδοσιακά επαγγέλματα 1. Υφάντρα 2. Κεντήτρια 3. Τεχνίτρια μεταξουργίας 4. Μεταξάς 5. Καρεκλάς 6. Καλαθοπλέκτης/Κατασκευαστής ψαθών 7. Σιδεράς (κωμοδρόμος) που ασχολείται με την κατασκευή γεωργικών εργαλείων και εξαρτημάτων 8. Χαλκουργός 9. Καλλικάς 10. Σαμαράς 11. Βαρελάς 12. Παπλωματάς 13. Τενεκετζής που ασχολείται με την κατασκευή γεωργικών χρειωδών 14. Αγγειοπλάστης/ Κεραμίστας 15. Κηροπλάστης 16. Κατασκευαστής ξύλινων ή σιδερένιων γεωργικών εργαλείων και άλλων οικιακών χρειωδών 17. Ξυλογλύπτης 18. Δερματοτέχνης 19. Γενικός χειροτέχνης 20. Άλλα παραδοσιακά επαγγέλματα που αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων διατροφής παραγόμενων οικοτεχνικά και όχι σε επίπεδο βιοτεχνίας

14 l ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣτΟ ΜΗτΡΩΟ ΑΓΡΟτΩΝ κΑΙ ΓΕΩΡΓΙκΩΝ ΕκΜΕτΑΛΛΕυΣΕΩΝ Για τον σκοπό αυτό έχει προκηρυχθεί από το Τμήμα Γεωργίας η Α΄ φάση του Μητρώου κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Γεωργίας. Εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί και εξασφαλίσουν τη βεβαίωση, στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε μια από τις τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες του Μητρώου που τους ενδιαφέρει (κατηγορία 19, 21 και 23). Τονίζεται ότι η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο δεν μπορεί να υποβληθεί εάν δεν εξασφαλιστεί προηγουμένως η απαιτούμενη βεβαίωση από το Τμήμα Γεωργίας. ΥΠΟχΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α’ φΑΣΗ √ Πολιτική ταυτότητα Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που οι αιτούντες/αιτούσες δηλώνουν στην αίτηση, θα χρειαστεί να προσκομίσουν την πολιτική τους ταυτότητα στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο όπου θα υποβάλουν την αίτηση. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί διά αντιπροσώπου μέσω εξουσιοδότησης. Ο/Η αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτηθεί να προσκομίσει την ταυτότητα του αιτούντος/αιτούσας για επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση. Πρότυπο έντυπο εξουσιοδότησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕξΑΣφΑΛΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Διευκρινίζεται ότι για εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Γεωργίας, για τις κατηγορίες 19, 21 και 23, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου ανά κατηγορία (πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο): u Κατηγορία 19 - Αίτηση (τύπος γεωργίας 651) Παρέχω υπηρεσίες αγροτουρισμού και δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά στην ύπαιθρο στον τομέα της ενημέρωσης ή/και της προβολής αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η γεωργική μου εκμετάλλευση. u Κατηγορία 21 - Αίτηση (τύπος γεωργίας 649) Ασκώ μη επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα και έχω εισοδήματα που προκύπτουν από την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. u Κατηγορία 23 - Αίτηση (τύπος γεωργίας 654) Ασκώ παραδοσιακό επάγγελμα όπως καθορίζεται στο Παράρτημα του περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου του 2016 και παράγω παραδοσιακά προϊόντα. Τα έντυπα διατίθενται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da στη θεματική ενότητα Μητρώο Αγροτών. http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/792 E5B3866B027B6C225809D003DCCB0

ΕΝΗΜΕΡΩτΙκO EΝτυΠΟ l15 Οι βεβαιώσεις οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο ως επισυναπτόμενα στην αίτηση αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες, και είναι οι ακόλουθες ανά κατηγορία: Κατηγορία 7 - φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε κοινότητες με υψόμετρο πέραν των τριακοσίων ενενήντα μέτρων (390 μ.) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της κοινότητας στην οποία διαμένουν οι αιτούντες/αιτούσες ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην κοινότητα. Κατηγορία 13 - φυσικά πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από την 3η Οκτωβρίου 2001 και εξακολουθούν να ασκούν γεωργική δραστηριότητα (γεωργοί) Βεβαίωση από τον πρόεδρο και δύο μέλη της τοπικής Αρχής της περιοχής όπου ασκούν γεωργική δραστηριότητα για την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων ότι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ασκούν τέτοια δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑφΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (Β’ φΑΣΗ) Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» είναι διαθέσιμη σε πολίτες, νομικά πρόσωπα, εξειδικευμένα σύνολα και οργανισμούς μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας «Αριάδνη». Για λεπτομερέστερες οδηγίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/daστη θεματική ενότητα «Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Διαδικασία εγγραφής στην Αριάδνη». Για συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da στη θεματική ενότητα «Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης στο Μητρώο Αγροτών». ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑφΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Μετά την υποβολή αίτησης για εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του Μητρώου Αγροτών, θα διενεργείται αυτόματος έλεγχος ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στην κατηγορία για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να υποβληθεί οποιαδήποτε βεβαίωση που θα έχει εκδοθεί από τα εμπλεκόμενα Τμήματα/Υπηρεσίες του δημοσίου, αφού οι πληροφορίες θα λαμβάνονται ηλεκτρονικά με διασύνδεση (web services), με βάσεις δεδομένων που διαθέτουν τα εμπλεκόμενα Τμήματα/Υπηρεσίες.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==