Διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων - Σημαντικές πληροφορίες

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημαντικές πληροφορίες

Με το νέο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων επιτυγχάνεται ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις ζημιών και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το νέο σύστημα λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι καλλιέργειες, με μειωμένες εισφορές από τους γεωργούς. Η συμμετοχή των αγροτών στο σύστημα είναι υποχρεωτική διά νόμου. Είναι σημαντικό, ωστόσο, οι αγρότες να είναι ενήμεροι για τον τρόπο, τις πρόνοιες και τις διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων, όπως πότε πρέπει να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους και με ποιο τρόπο, πώς να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Ταμείο και σε ποιες περιπτώσεις αποκλείονται από την καταβολή ενισχύσεων, ώστε το εισόδημά τους να είναι πάντα διασφαλισμένο. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. Υποβάλλω Δήλωση Καλλιέργειας στο Τμήμα Γεωργίας ως εξής: α) Πατάτες, εποχιακές καλλιέργειες, ετήσια ανθοκομικά φυτά, λαχανικά/ετήσιες καλλιέργειες Υποβάλλω Δήλωση Καλλιέργειαςυποχρεωτικάστο Τμήμα Γεωργίας, εντός 21 ημερώναπό την ημερομηνία φύτευσης για τα πιο πάνω. Όπου εφαρμόζει καταβάλλω αυξημένη εισφορά για να λάβω αυξημένο ποσοστό αποζημίωσης σε περίπτωση που πληγεί η καλλιέργειά μου. β) Φυλλοβόλα, αμπέλια, ροδιές, αβοκάντο, μάνγκο, ελιές και εσπεριδοειδή – Aυξημένη στρεμματική παραγωγή 25% ή 50% Αν επιθυμώ να δηλώσω αυξημένη στρεμματική παραγωγή 25% ή 50% για τα πιο πάνω υποβάλλω Δήλωση Καλλιέργειας εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται από το Τμήμα Γεωργίας. Η Δήλωση μου αυτή ισχύει για σειρά ετών εκτός και αν την αναθεωρήσω εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται κάθε έτος. Η δήλωσή μου για αυξημένη

στρεμματική απόδοση θα αξιολογηθεί στο χωράφι κατά την εκτίμηση της ζημιάς, και αν όντως ισχύει θα λάβω ανάλογη αυξημένη αποζημίωση. γ) Μέσπιλα, καρύδια πεκάν, ελιές επιτραπέζιες, ρόδια κ.λπ. Υποβάλλω Δήλωση Καλλιέργειας εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται από το Τμήμα Γεωργίας για τα πιο πάνω. δ) Δενδρώδεις καλλιέργειες Υποβάλλω Δήλωση Καλλιέργειας εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται από το Τμήμα Γεωργίας για τα πιο πάνω, εάν η δηλωθείσα καλλιέργεια στον ΚΟAΠ εμπίπτει σε κατηγορία μεγαλύτερης ή μικρότερης εισφοράς από αυτήν που πραγματικά υπάρχει στο τεμάχιό μου (π.χ. δηλωμένο περβόλι στον ΚΟAΠ ενώ στο τεμάχιο υπάρχουν αμυγδαλιές, χαρουπιές κ.λπ.). 2. Εξοφλώ την εισφορά μου Εξοφλώ το συνολικό ποσό της εισφοράς μου: α) Μέσω αποκοπής της εισφοράς μου από τις επιδοτήσεις που δικαιούμαι να λάβω από τον ΚΟAΠ, εφόσον έχω ήδη εξουσιοδοτήσει τον ΚΟΑΠ κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων και στο Σχέδιο Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων. β) Απευθείας με προπληρωμή στο Τμήμα Γεωργίας. * Σε περίπτωση που το ποσό της επιδότησης που δικαιούμαι να λάβω από τον ΚΟAΠ δεν είναι αρκετό για αποκοπή της συνολικής εισφοράς, όταν και εφόσον ειδοποιηθώ, προσέρχομαι στο Τμήμα Γεωργίας για εξόφλησή του. Η μη έγκαιρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού σημαίνει αποκλεισμό μου από οποιαδήποτε αποζημίωση, και το κράτος δύναται να λάβει νομικά μέτρα εναντίον μου.

3. Φροντίζω για τα πιο κάτω ώστε να μην αποκλειστώ από οποιαδήποτε αποζημίωση P Αναγγέλλω ή φροντίζω για την αναγγελία ζημιάς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη ζημιά: Σε περίπτωση μη αναγγελίας ζημιάς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από οποιοδήποτε αγρότη ή οργανωμένο φορέα της περιοχής μου θα αποκλειστώ. P Καταβάλλω την εισφορά μου στο Ταμείο, σύμφωνα με τη Δήλωση Καλλιέργειας ή/και αίτηση στον ΚΟAΠ: Σε περίπτωση που έχω υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή/και αίτηση στον ΚΟAΠ, αλλά δεν έχω καταβάλει την αντίστοιχη εισφορά, είτε μέσω του Τμήματος Γεωργίας είτε μέσω του ΚΟΑΠ θα αποκλειστώ. P Διευθετώ οποιεσδήποτε οφειλές μου προς το Ταμείο: Εάν έχω οποιεσδήποτε οφειλές προς το Ταμείο που αφορούν εισφορές του τρέχοντος ή/και προηγούμενων ετών και, ενώ έχω ειδοποιηθεί για εξόφλησή τους, δεν το έπραξα εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίστηκαν θα αποκλειστώ. P Υποβάλλω εμπρόθεσμα τη Δήλωση Ζημιάς: Εάν η Δήλωση Ζημιάς μου υποβλήθηκε εκπρόθεσμα θα αποκλειστώ. P Καταβάλλω έγκαιρα τις οφειλόμενες εισφορές μου: Εάν η καταβολή των οφειλόμενων εισφορών μου έγινε μετά την επέλευση του ζημιογόνου αίτιου (εκτός στην περίπτωσή που έχει εξουσιοδοτηθεί η αποκοπή μέσω ΚΟΑΠ) θα αποκλειστώ. P Υποβάλλω, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, την υποχρεωτική Δήλωση Καλλιέργειας: Εάν δεν έχω υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας η οποία ήταν υποχρεωτική, και δεν το έπραξα εντός των καθορισμένων προθεσμιών (π.χ. δεύτερη εποχιακή καλλιέργεια διαφορετικού είδους από την πρώτη ή καλλιέργεια με υψηλότερη εισφορά σε σχέση με την δηλωθείσα στον ΚΟAΠ) θα αποκλειστώ.

« » P Αφήνω τους νενομισμένους μάρτυρες κατά τη συγκομιδή προϊόντος που έπαθε ζημιά: Εάν έχω προβεί στη συγκομιδή του προϊόντος που έπαθε ζημιά αλλά δεν έχω αφήσει τους νενομισμένους μάρτυρες, δηλαδή ασυγκόμιστα δένδρα ή περιοχές της καλλιέργειας, σε συνεννόηση με τους Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, για σκοπούς εκτίμησης και αποτίμησης της ζημιάς θα αποκλειστώ. P Καλλιεργώ τη φυτεία μου εντός της καλλιεργητικής περιόδου: Εάν η φυτεία μου καλλιεργείται εκτός εποχής, και συγκεκριμένα μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου (ασυγκόμιστη παραγωγή πέραν της συνηθισμένης εποχής συγκομιδής ή όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι οι ενδεδειγμένες, π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες, είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσεως του εδάφους κ.λπ.) θα αποκλειστώ. P Υποβάλλω μόνο αληθή δήλωση και στοιχεία: Σε περίπτωση που υποβάλω ψευδή δήλωση ή παραπλανητικά στοιχεία, που αφορούν σημαντικά στοιχεία της εκμετάλλευσης, και, ενδεικτικά, ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκταση και είδος καλλιέργειας, υπόδειξη άλλης εκμετάλλευσης, κ.λπ. θα αποκλειστώ. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων καθολικό, δίκαιο, αποτελεσματικό, ποιοτικό και ανθρώπινο

ΓΤΠ 27/2022 - 10.000 Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Εκτύπωση: Imprinta Ltd Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Γεωργίας: Τηλ: 22464038, 22408540| Φαξ: 22781425 Web: www.moa.gov.cy/da| email: agrokypros@moa.gov.cy Εναλλακτικά, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Έντυπο για αιτούντες/αιτούσες.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==