Σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση ψεκαστήρων

Σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση ψεκαστήρων Στο έντυπο αυτό αναφέρονται επιγραμματικά τα κύρια σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση ενός ψεκαστήρα. Ο/Η γεωργός ή/και ιδιοκτήτης/τρια Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Ε.Ε.Φ.Π.) διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην ορθή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού του/της. Μπορεί να επιδιορθώσει και να ελέγξει ο ίδιος/η ίδια αρκετά σημεία στον ψεκαστήρα του/της για να διαπιστώσει αν αυτά λειτουργούν σωστά. Το- νίζεται ότι για κάθε τύπο ψεκαστήρα ισχύουν διαφορετικά πρότυπα ελέγχου. Για πα- ράδειγμα η επιθεώρηση ενός ψεκαστήρα με αντένες (boom sprayer) διαφέρει από την επιθέωρηση ενός νεφελοψεκαστήρα για δενδρώδεις καλλιέργειες (orchard sprayer). Παρόλα αυτά, συγκεκριμένες διαδικασίες είναι οι ίδιες: Καθαριότητα του εξοπλισμού u Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καθαρός (πλυ- μένος) τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Κατά την επιθεώρηση ψεκαστήρα, το βυτίο πρέπει να φέρει τουλάχιστον 300 λίτρα καθαρό νερό. 3 2 1 ι τ εξοπλισμού ι ι ί ι ( - ) τ εσ τερικά όσο και εξωτερικά. u ι , ί ι να είναι κατά το ήμι υ γεμάτο με κα- θ ρό νερό. Καλή κατάσταση αγωγών u Οι αγωγοί και η συνδεσμολογία που τους αφορά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. u Δεν πρέπει να υπάρχουν ρωγμές ή διαρροές από οποιοδήποτε σημείο των αγωγών. u Μετά τον πρώτο οπτικό έλεγχο των αγωγών, ακολουθεί λειτουργία του ψεκαστήρα σε υψηλή πίεση ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρ- χουν διαρροές υπό πίεση. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης (ΡΤΟ) u Ο άξονας μετάδοσης κίνησης πρέπει να δια- θέτει προστατευτικό κάλυμμα με αλυσίδες το οποίο να μην περιστρέφεται κατά τη λειτουρ- γία, για προστασία του/της χρήστη/ριας. u Όπου δεν υπάρχει πρόνοια για προστατευτικό κάλυμμα στον Ε.Ε.Φ.Π. πρέπει να διασφαλί- ζεται η ασφάλεια του/της χρήστη/ριας κατά την επιθεώρηση.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA5NDYxNw==