Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Εισαγωγή Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφί- μων αποτελεί ιδιαίτερο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών και δια- δραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δεδομένου ότι η πα- ραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη γεωργία της ΕΕ, η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη το ολοένα αυξανόμενο εν- διαφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών για ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και τους παραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία για παρά- δειγμα μπορεί να οφείλονται στη γεωγραφική τους καταγωγή, η ΕΕ μέσω της ΚΓΠ προχώρησε στη θέσπιση των Συστημάτων Ποιότητας. Τα Συστήματα Ποιότητας της ΕΕ περιλαμβάνουν τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ), τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) και τις Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας. Αυτά αποτελούν εργαλεία μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η καλύτερη ταυτοποίηση και προώθηση τέτοιων προϊόντων αλλά και η προστασία αυτών από αθέμιτες πρα- κτικές. Ωστόσο, τα Συστήματα Ποιότητας για τα γεωρ- γικά προϊόντα και τα τρόφιμα, που έχουν καθιε- ρωθεί από την ΕΕ για την προστασία των αυθεντικών και παραδοσιακών προϊόντων, δεν στοχεύουν απλά και μόνο στη διατήρηση των πολιτιστικών και εθνικών παραδόσεων των κρα- τών μελών. Αποτελούν και ένα σημαντικό εργα- λείο «μάρκετινγκ» για τους παραγωγούς. Στόχοι των Συστημάτων Ποιότητας της ΕΕ Ο στόχος της πολιτικής ποιότητας της ΕΕ είναι διττός: Στοχεύει από τη μία στην προστασία προ- ϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται στη γεωγραφική τους προέλευση ή/και στην παραδοσιακή τεχνογνωσία παραγω- γής τους. Από την άλλη, η προώθηση των προ- ϊόντων αυτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθίσταται ευκολότερη. Η ονομασία ενός προϊόντος μπορεί να καταχω- ρισθεί ως Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ) δηλαδή ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)» ή «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)», στο σχετικό Μητρώο της ΕΕ, εφόσον υπάρχει ουσιαστικός και συγκεκριμένος δεσμός με τον τόπο όπου αυτό παράγεται ή παρασκευάζεται. Με αυτό τον τρόπο, οι γεωγραφικές ενδείξεις αφενός παρέχουν τα εχέγγυα στους καταναλωτές ώστε να εμπιστεύονται και να διακρίνουν τα ποιοτικά προϊόντα. Αφετέρου βοηθούν τους παραγωγούς να εμπορεύονται και να προωθούν καλύτερα τα προϊόντα τους. Με την αναγνώρισή τους, ως πνευματική ιδιοκτησία, οι ΓΕ, διαδρα- ματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες. Εκτός από τις ΓΕ, η ΕΕ έχει καθιερώσει και άλλα συστήματα ποιότητας. Μέσω αυτών προσδίδεται αξία τόσο σε προϊόντα για την παραγωγή των

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA5NDYxNw==