Αγρότης, τεύχος 489

45 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μετάλλευμα νικελιούχου λατερίτη εισάγεται από το εξωτερικό για υδρομεταλλουργική επεξεργασία, στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Από την επεξεργασία αυτή προκύπτει μετάλλευμα αξιοποιήσιμο για την παραγωγή θειικού νικελίου, το οποίο με τη σειρά του, μετά την εκχύλιση του και ξέπλυμά του με νερό εξακολουθεί να έχει ουδέτερο pH, επιτρέποντας τη χρήση του ως φυτόχωμα για την αποκατάσταση του εν λόγω μεταλλείου. Εξάλλου, μετά από προσθήκη κατάλληλου ποσοστού λυματολάσπης, κλαδεμάτων και χώματος, είναι δυνατή η χρήση του ως φυτόχωμα και για άλλα εγκαταλελειμμένα μεταλλεία. Η δράση αυτή αναμένεται ότι θα επιτρέψει την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων εδάφους που θα χρησιμοποιηθούν στις εν λόγω αποκαταστάσεις, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί από άλλες περιοχές, περιορίζοντας έτσι την περιβαλλοντική τους υποβάθμιση. Η αξιοποίηση, παράλληλα, σημαντικών ποσοτήτων λυματολάσπης και κλαδεμάτων, για τα οποία υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετών τρόπων χρήσης τους, αποτελεί ουσιαστικά άλλο ένα περιβαλλοντικά ορθό διαχειριστικό μέτρο. Για διαπίστωση των κατάλληλων ποσοστώσεων λυματολάσπης, κλαδεμάτων και εδάφους που θα πρέπει να προστεθούν σε επεξεργασμένο μετάλλευμα λατερίτη έτσι ώστε να καταστεί γόνιμο, διεξάγονται από τον Φεβρουάριο του 2020στο Μεταλλείο της Σκουριώτισσας δοκιμαστικές δενδροφυτεύσεις με καθοδήγηση του Τμήματος Δασών, με πολύ επιτυχή αποτελέσματα. Δοκιμαστικές δενδροφυτεύσεις σε επεξεργασμένο μετάλλευμα λατερίτη στη Σκουριώτισσα Τα απόβλητα των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (λυματολάσπης) μπορούν να αξιοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό κατά την περιβαλλοντική αποκατάσταση χώρων των μεταλλείων και λατομείων. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων εδάφους που θα απαιτηθούν στις εν λόγω αποκαταστάσεις, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί από άλλες περιοχές, οδηγώντας στην περιβαλλοντική τους υποβάθμιση. Λάσπη παράγεται κατά το πλύσιμο της άμμου στις μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών στα λατομεία εξόρυξης πετρωμάτων. Το πλύσιμο της άμμου διαβασικών πετρωμάτων έχει ως υποπροϊόν λάσπη η οποία μπορεί να αξιοποιείται στη βιομηχανία παραγωγής τούβλων και κεραμιδιών. Αντίστοιχα, κατά το πλύσιμο άμμου ασβεστολιθικών πετρωμάτων προκύπτει λάσπη οποία είναι αξιοποιήσιμη για την εξουδετέρωση της οξύτητας των αποθέσεων φτωχού θειούχου μεταλλεύματος κατά την περιβαλλοντική αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων. Σημαντική είναι επίσης η επαναχρησιμοποίηση υλικών. Τέτοια μπορεί να είναι μπάζα που παράγονται κατά την λατόμηση διαβασικού πετρώματος, που αξιοποιούνται για την παραγωγή υλικών κατάλληλων για να χρησιμοποιηθούν ως υποθεμέλιο δρόμων, σε ισοπεδώσεις και επιχωματώσεις. Παρόμοια η ανακύκλωση αδρανών υλικών που προκύπτουν από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις επιτρέπει αυτά να επαναχρησιμοποιηθούν ως υλικά επιχωματώσεων, υποθεμελίου, θεμελίου, ασφαλτικού σκυροδέματος και σκυροδέματος. Οι προαναφερόμενες δράσεις, θα οδηγήσουν στη μείωση των αναγκών σε πρωτογενή αδρανή υλικά που προέρχονται από τα λατομεία και κατ’ επέκταση στην αειφόρο εκμετάλλευση των αποθεμάτων κατάλληλων πετρωμάτων παραγωγής τους. Για την προώθηση και στήριξη της δράσης αυτής, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του ημερομηνίας 27/01/2021, όρισε τεχνική επιτροπή της οποίας προεδρεύει η Υπηρεσία Μεταλλείων. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να θεσμοθετήσει ελάχιστα ποσοστά αδρανών υλικών που προέρχονται από την επεξεργασία απόβλητων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ) τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα έργα που θα κατασκευάζονται στο μέλλον για λογαριασμό του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ηλιακό πάρκο Σκουριώτισσας Τέλος, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας στους χώρους των λατομείων και μεταλλείων εγκαθίστανται υποδομές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ως παράδειγμα αναφέρεται η εγκατάσταση ηλιακού πάρκου θέρμανσης του διαλύματος που χρησιμοποιείται στην εκχύλιση μεταλλεύματος χαλκού και νικελίου στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας. Η δράση αυτή συμβάλλει στη μείωση των αναγκών κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές και κατ’ επέκταση στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0