Αγρότης, τεύχος 489

30 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2. Διατήρηση και αποκατάσταση βιοποικιλότητας 3. Αποτίμηση, προβολή και διατήρηση οικοσυστημικών υπηρεσιών 4. Αποδοτική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 5. Αειφόρος χρήση βιολογικών και φυσικών πόρων 6. Διατήρηση γενετικών πόρων και ισότιμος καταμερισμός των οφελών τους 7. Βελτίωση διακυβέρνησης σε σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 8. Οικοδόμηση δυναμικού για διατήρηση βιοποικιλότητας 9. Ενσωμάτωση στόχων διατήρησης βιοποικιλότητας στις κύριες τομεακές πολιτικές και ιδιαίτερα στο θέμα αντιμετώπισης πυρκαγιών 10.Αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα 11. Πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη 12.Προώθηση της εκπαίδευσης και ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 13.Κινητοποίηση πόρων για διατήρηση βιοποικιλότητας. Για κάθε στόχο της Στρατηγικής καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα στο Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, η εφαρμογή των οποίων θα σημαίνει και την επιτυχή, ολοκληρωμένη υλοποίηση του στόχου. Συνολικά το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 86 μέτρα και το ενδεικτικό συνολικό κόστος εφαρμογής τους την επόμενη δεκαετία ανέρχεται στα €27.545.000. Σημειώνεται ότι ορισμένα μέτρα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023-2027, το κόστος των οποίων δεν περιλαμβάνεται στο πιο πάνω ποσό, ενώ για 33 μέτρα, το ενδεικτικό κόστος των οποίων ανέρχεται στα €14.150.000, προγραμματίζεται ήδη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα LIFE και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει αρκετά μέτρα που σχετίζονται με τη γεωργία όπως: • Ενίσχυση και προώθηση των Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας-Δράσεις για αποτροπή υποβάθμισης, διατάραξης και απώλειας γεωργικής γης. • Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας και της βοσκοφόρτισης αγροτικών-λιβαδικών εκτάσεων. Δημιουργία χάρτη βοσκοτόπων και οριοθέτησή τους. Εκτίμηση της μέγιστης βοσκοϊκανότητας και της βοσκοφόρτισης των περιοχών, ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη βοσκοϊκανότητά τους. • Καθορισμός μέτρων για διατήρηση βοσκοτόπων βάσει της φέρουσας ικανότητάς τους. • Προώθηση σχεδίου κινήτρων (αγροπεριβαλλοντικά) προς τους γεωργούς/ κτηνοτρόφους για την «on farm» διατήρηση των τοπικών (ντόπιων) ποικιλιών και των τοπικών φυλών. Στο σχέδιο θα περιλαμβάνεται και η προώθηση της δημιουργίας αγορών για την εκμετάλλευση των προϊόντων που θα προέρχονται από τις παραδοσιακές ποικιλίες/ φυλές. • Ετοιμασία εγχειριδίων καλής γεωργικής πρακτικής αναφορικά με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και των ωφελειών που παρέχουν προς τους γεωργούς και οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία/ κτηνοτροφία, συμπεριλαμβανομένων των πολυλειτουργικών χρήσεων γης και παραδοσιακών πρακτικών και των ωφελειών σε αυτές από την βιοποικιλότητα (βιολογικός έλεγχος τρωκτικώνανθρωποπούλια). • Διαμόρφωση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για την υιοθέτηση των πρακτικών που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της ετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, ιδιαίτερα σε θέματα χρονισμού συγκομιδής. • Ενίσχυση πλαισίου συστημάτων ποιότητας (π.χ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) για προώθηση προϊόντων που προέρχονται από προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000. • Καθορισμός αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και επαναξιολόγηση των δασικών μέτρων. • Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης/ κατάρτισης προς τον αγροτικό/ κτηνοτροφικό παραγωγικό τομέα για υιοθέτηση των πρακτικών που διατηρούν και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα. Στην παρούσα φάση, μετά από την υιοθέτηση του νέου Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020, που έγινε τον Δεκέμβριο του 2022, εξετάζεται η αναγκαιότητα αναθεώρησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Παγκόσμιο Πλαίσιο. Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα θα λειτουργεί σε συνέργεια με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή αλλά και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Με την επικείμενη υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Μέτρων για την Καταπολέμηση της Απερήμωση, αυτές οι Στρατηγικές και τα Σχέδια Δράσης θα αποτελέσουν τη βάση μιας ευρύτερης, ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία της φύσης και του εδάφους καθώς και για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ούτως ώστε να διασφαλισθεί ένα βιώσιμο μέλλον. Φωτογραφίες © Έλενα Ερωτοκρίτου (Ανώτερη Τεχνικός Περιβάλλοντος)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0