Ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ www.cera.org.cy

2021 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

3 Ετήσια έκθεση 2021 Προς την Αυτού Εξοχότητα Κύριο Νίκο Αναστασιάδη Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας Λευκωσία 29 Ιουλίου 2022 Εξοχότατε, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε την 18η Ετήσια Έκθεση και τους Λογαριασμούς της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, για τον χρόνο που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 που περιλαμβάνει και την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Έκθεση αυτή και οι Λογαριασμοί υποβάλλονται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021 και το άρθρο 7(1)(ιη) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι το 2021. Με τιμή, Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Πρόεδρος Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου Αντιπρόεδρος Νεόφυτος Χατζηγεωργίου Μέλος

4 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΡΑΕΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρική ενέργεια - Αρμοδιότητες και εξουσίες ΡΑΕΚ Φυσικό αέριο - Αρμοδιότητες και εξουσίες ΡΑΕΚ Ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID-19 στον τομέα της ενέργειας 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΡΑΕΚ Εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις Νόμοι και Κανονισμοί Κώδικας δημόσιας διακυβέρνησης Ρυθμιστικές αποφάσεις, προσχέδια Ρυθμιστικών Αποφάσεων και σημαντικές Αποφάσεις ΡΑΕΚ κατά το 2021 Ενέργειες που λήφθηκαν σε σχέση με απορρέοντα από προηγούμενες Ρυθμιστικές Αποφάσεις Κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού Κανόνες μεταφοράς και διανομής 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις Έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) Διεθνείς δραστηριότητες Άλλες διεθνείς δραστηριότητες Τοπικές δραστηριότητες Έρευνα και ανάπτυξη Συγχρηματοδοτούμενα και άλλα έργα στα οποία συμμετέχει η ΡΑΕΚ 11 13 15 16 17 25 25 25 27 29 42 44 45 47 47 54 56 66 66 66 66 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 Ετήσια έκθεση 2021 4. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς - Herfindahl - Hirschman index Χορήγηση άδειας, γενικής άδειας και παροχή εξαίρεσης Άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες Άδεια κατασκευής και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς Άδεια κατασκευής και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση Εξαιρέσεις από άδεια κατασκευής και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς Εξαιρέσεις από άδεια κατασκευής και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση Στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2021 Περιβαλλοντικοί δείκτες σε σχέση με την ετήσια συνολική συμβατική ηλεκτροπαραγωγή Εγκεκριμένη πρόβλεψη μέγιστης συνολικής ισχύος (MW) και συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (GWh) για τη δεκαετία 2021-2030 Επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 5. ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Νομοθετικό πλαίσιο αγοράς φυσικού αερίου Οργάνωση και ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ Διαγωνιστικές διαδικασίες 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Προστασία καταναλωτών και επίλυση παραπόνων Δείκτες απόδοσης Παράπονα που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ 7. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΕΚ 72 72 72 76 77 78 81 81 81 85 88 90 91 92 102 102 103 104 105 106 106 107 110 111

6 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 18 23 74 74 75 76 78 79 79 80 80 82 83 84 85 86 87 87 88 89 90 90 91 Σχεδιάγραμμα 1 Ενδεικτικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές στην Ευρώπη κατά το έτος 2021 Σχεδιάγραμμα 2 Εκπαίδευση προσωπικού 2021 Σχεδιάγραμμα 3 Συγκέντρωση αγοράς ηλεκτρισμού (χονδρική αγορά) Σχεδιάγραμμα 4 Συγκέντρωση αγοράς ηλεκτρισμού (λιανική αγορά) Σχεδιάγραμμα 5 Δείκτης Herfindahl-Hirschman (HHI) της αγοράς ηλεκτρισμού οικιακών καταναλωτών σε κράτη-μέλη για την περίοδο 2018 - 2020 Σχεδιάγραμμα 6 Δείκτης Herfindahl-Hirschman (HHI) της αγοράς ηλεκτρισμού μη-οικιακών καταναλωτών σε κράτη-μέλη για την περίοδο 2018 - 2020 Σχεδιάγραμμα 7 Παραστατική παρουσίαση και γεωγραφική κατανομή εγκατεστημένων συμβατικών μονάδων για εμπορική χρήση μέχρι το 2021 Σχεδιάγραμμα 8 Άδειες κατασκευής συμβατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκαν την περίοδο 2004 μέχρι 2021 Σχεδιάγραμμα 9 Άδειες λειτουργίας συμβατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκαν την περίοδο 2004 μέχρι 2021 Σχεδιάγραμμα 10 Άδειες κατασκευής σταθμών ΑΠΕ που χορηγήθηκαν την περίοδο 2004 μέχρι 2021 Σχεδιάγραμμα 11 Άδειες λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ που χορηγήθηκαν την περίοδο 2004 μέχρι 2020 Σχεδιάγραμμα 12 Ισχύς (MW) εξαιρέσεων από άδεια κατασκευής ΑΠΕ για την περίοδο 2006 - 2021 Σχεδιάγραμμα 13 Ισχύς (ΜW) εξαιρέσεων από άδεια λειτουργίας (ΑΠΕ) που εκδόθηκαν την περίοδο 2006 - 2021 Σχεδιάγραμμα 14 Αριθμός εγκατεστημένων συστημάτων και εγκατεστημένη ισχύς (kW) συστημάτων net-metering για τα έτη 2013 - 2021 Σχεδιάγραμμα 15 Παραστατική παρουσίαση και γεωγραφική κατανομή εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης από 20kWp μέχρι το 2021 Σχεδιάγραμμα 16 Διάγραμμα Sankey για τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (GWh) κατά το 2021 Σχεδιάγραμμα 17 Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς (kW) AΠΕ Σχεδιάγραμμα 18 Ετήσια παραγωγή (MWh) AΠΕ Σχεδιάγραμμα 19 Ετήσια διακύμανση περιβαλλοντικού δείκτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε γραμμάρια ανά κιλοβατώρα από συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης κλίμακας Σχεδιάγραμμα 20 Ετήσια διακύμανση περιβαλλοντικών δεικτών εκπομπών ΑΣ, SO2, NOx σε γραμμάρια ανά κιλοβατώρα από συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης κλίμακας (λογαριθμική κλίμακα) Σχεδιάγραμμα 21 Εγκεκριμένη πρόβλεψη συνολικής παραγόμενης ενέργειας (GWh) 2021 - 2030 Σχεδιάγραμμα 22 Εγκεκριμένη πρόβλεψη μέγιστης συνολικής ισχύος (MW) 2021 - 2030 Σχεδιάγραμμα 23 Επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας

7 Ετήσια έκθεση 2021 Πίνακας 1 Επιτρεπόμενα έσοδα και ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού για το έτος 2021 Πίνακας 2 Τέλος εγγραφής ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ Πίνακας 3 Συντελεστές ρήτρας καυσίμου και βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ Πίνακας 4 Συντελεστές ρήτρας καυσίμου και βασικές τιμές αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ Πίνακας 5 Δείκτες απόδοσης ΙΣΔ (ΑΗΚ) Πίνακας 6 Δείκτες απόδοσης προμηθευτή ΑΗΚ 33 35 38 40 108 109 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 92 92 93 93 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 108 109 110 Σχεδιάγραμμα 24 Τέλη χρήσης δικτύου για καταναλωτές συνδεδεμένους στη χαμηλή τάση, για τα έτη 2016 μέχρι 2021 Σχεδιάγραμμα 25 Επιτρεπόμενα έσοδα της ΑΗΚ ανά πωληθείσα μονάδα, για τα έτη 2016 μέχρι 2021 Σχεδιάγραμμα 26 Μέση τιμή βασικής διατίμησης χονδρικής Σχεδιάγραμμα 27 Ανάλυση αναπροσαρμογής τιμής καυσίμου χαμηλής τάσης (€¢/kWh) Σχεδιάγραμμα 28 ΜΣΚΚ ΑΗΚ παραγωγής (μόνο καύσιμο και συμπεριλαμβανομένου κόστους CO2) Σχεδιάγραμμα 29 Μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή ΑΗΚ (% κατανάλωσης) Σχεδιάγραμμα 30 Συνολικό κόστος αγοράς δικαιωμάτων CO2 ΑΗΚ Παραγωγής, μέσο κόστος ανά δικαίωμα Σχεδιάγραμμα 31 Ποσότητες δικαιωμάτων εκπομπών CO2 που αγοράστηκαν από ΑΗΚ Παραγωγή Σχεδιάγραμμα 32 Μέση τιμή διατίμησης οικιακής χρήσης (κώδικας 01) Σχεδιάγραμμα 33 Ανάλυση ΥΔΩ, ΦΠΑ, ΑΠΕ για τη διατίμηση 01 Σχεδιάγραμμα 34 Μέση τιμή διατίμησης εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης (κώδικας 10) Σχεδιάγραμμα 35 Μέση τιμή διατίμησης εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης διπλής εγγραφής (κώδικας 30) Σχεδιάγραμμα 36 Μηνιαία διατίμηση εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης διπλής εγγραφής μέσης τάσης (κώδικας 40) Σχεδιάγραμμα 37 Μηνιαία διατίμηση εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης διπλής εγγραφής υψηλής τάσης (κώδικας 50) Σχεδιάγραμμα 38 Τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ (χαμηλή τάση) - σε €σ/kWh Σχεδιάγραμμα 39 Ανάλυση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για ένα τυπικό οικιακό καταναλωτή με διμηνιαία κατανάλωση 600 kWh (% επί του τελικού τιμολογίου), Δεκέμβριος 2021 Σχεδιάγραμμα 40 Δείκτες απόδοσης ΙΣΔ (ΑΗΚ) Σχεδιάγραμμα 41 Δείκτες απόδοσης προμηθευτή ΑΗΚ Σχεδιάγραμμα 42 Παράπονα που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ κατά το 2021

8 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ΑΗΚ Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ-Η Συστήματα Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ΔΕΦΑ Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου ΔΠΑΣΜ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς ΔΣΑ Διαχειριστής Συστήματος Αποθήκευσης ΔΣΔ Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ΔΣΜΚ Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ΔΣΥΦΑ Διαχειριστής Συστήματος Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ΕΔΔΣΜ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΑ Ενεργός Κόμβος Διανομής ΕΚΕ Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΞΕ Εξοικονόμηση Ενέργειας ΕΡA Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές ΕΣΔΕΚ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα ΕΤΥΦΑ Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου ΗΣ Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός ΙδΕΚ Ιδρύμα Έρευνας και Καινοτομίας ΙΣΑ Ιδιοκτήτης Συστήματος Αποθήκευσης ΙΣΔ Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής ΙΣΜ Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς ΙΣΥΦΑ Ιδιοκτήτης Συστήματος Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ΚΑΗ Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ΚΔΠ Κανονιστική Διοικητική Πράξη ΚΜΔ Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής ΚΟΔΑΠ Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών ΜΣΚΚ Μέσο Σταθμικό Κόστος Καυσίμου ΡΑΕΚ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ΣΕΔΕ Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ΣΗΘΥΑ Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΥΔΩ Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας ΥΕΕΒ Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ΥΦΑ Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας AMI Advanced Metering Infrastructure - Υποδομή Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης CdT Translation Centre for the Bodies of the European Union Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντομογραφίες

9 Ετήσια έκθεση 2021 CEER Council of European Energy Regulators Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας ECG Electricity Coordination Group HHI Herfindahl-Hirschman Index MEDREG Mediterranean Energy Regulators Ένωση των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Μεσογείου PPA Power Purchase Agreements - Συμφωνίες Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας SPV Special Purpose Vehicle

10 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

11 Ετήσια έκθεση 2021 H κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που έχει καταστήσει επείγουσα πλέον την ανάγκη για ανάληψη συντονισμένης και αποφασιστικής δράσης. Στο επίκεντρο της δράσης αυτής βρίσκεται ο τομέας της ενέργειας, όπου παράλληλα είναι αναντίλεκτα ένας από τους πλέον σημαντικότερους οδηγούς της παγκόσμιας οικονομίας. Μετά τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας, η Ευρώπη παλεύει με μια άνοδο ρεκόρ στις τιμές της ενέργειας που απειλεί να εκτροχιάσει την οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία, να πιέσει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και ακόμη και να αμαυρώσει την εκκολαπτόμενη πράσινη μετάβαση. Μια σειρά από παράγοντες αγοράς, γεωγραφικοί και πολιτικοί έχουν συγχωνευθεί σε μια τέλεια καταιγίδα που δεν δείχνει σημάδια υποκίνησης. Παρόλα αυτά, οι μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας ξεκίνησαν με την ύφεση της πανδημίας υπενθυμίζοντας ότι ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης πρέπει να αναδιαμορφωθεί καθολικά ξεκινώντας από την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το έτος 2021 ήταν αναμφίβολα μια χρονιά δραστικών αλλαγών για το εθνικό ενεργειακό γίγνεσθαι. Η εθνική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας γνώρισε μια πρόγευση του μέλλοντος, με υψηλότερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, μετά την ανάκαμψη της πανδημίας και την επιστροφή στην κανονικότητα, τα δικαιώματα ρύπων γνώρισαν μια πρωτόγνωρη ραγδαία αύξηση λόγω των Ευρωπαϊκών πολιτικών για Πράσινη Ενέργεια. Το μεγάλο διαχρονικό μειονέκτημα της κυπριακής οικονομίας, η έλλειψη φυσικού αερίου, μετατρέπεται σήμερα σε πρόσκαιρη τύχη, καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες και, σε συνδυασμό με τα συνεχή ιστορικά ρεκόρ που καταγράφουν οι τιμές δικαιωμάτων ρύπων, οδήγησαν σε μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση. Η εισαγωγή φυσικού αερίου στο νησί όμως δεν αναμένεται να είναι επαρκής από μόνη της για να μειώσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους Κύπριους καταναλωτές και τη βιομηχανία. Μόνο η μεγάλης κλίμακας εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με αποθήκευση ή/και σε συνδυασμό με τη διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη θα ήταν ίσως ικανές να το κάνουν αυτό. Με την ΕΕ αποφασισμένη να αυξήσει το κόστος των εκπομπών, η Κύπρος θα πρέπει τελικά να ανταποκριθεί. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη της στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι κυριότερες πηγές για τη μετάβαση σε μορφές ενέργειας με λιγότερο άνθρακα και για τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού συστήματος. Η Κύπρος διανύει μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρες αλλαγές και προκλήσεις που πηγάζουν από το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ακατάπαυστη προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε το νησί μας να σταματήσει να είναι «ηλεκτρικά αποξενωμένο» από την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην αιχμή των εξελίξεων, η ΡΑΕΚ έδρασε, και θα συνεχίσει να εκτελεί το έργο της, με κύριο γνώμονα τη δημιουργία νέων βιώσιμων και ταυτόχρονα ανθρωποκεντρικών ρυθμίσεων που θα έχουν πάντα στο επίκεντρό τους τον καταναλωτή, το περιβάλλον αλλά και την εθνική οικονομία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στο προσωπικό του Γραφείου της ΡΑΕΚ, για την πολύτιμη συνεισφορά, την παραγωγικότητα και την ετοιμότητα που επέδειξε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέκυψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΡΑΕΚ

12 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

13 Ετήσια έκθεση 2021 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εγκαθιδρύθηκε δια Νόμου το 2003 σύμφωνα με Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίου δικαίου με βασικό σκοπό τη ρύθμιση και επίβλεψη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Επιπλέον, στόχος της είναι να διασφαλίσει μια ανταγωνιστική, ασφαλή και περιβαλλοντικά βιώσιμη εσωτερική αγορά ενέργειας με κύριο μέλημα την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Παράλληλα, ευθύνη της ΡΑΕΚ είναι να συμβουλεύει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε όλα τα θέματα που αφορούν στην αγορά ενέργειας. Με βάση τον Νόμο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 2021 (Ν.131(Ι)/2021), η ΡΑΕΚ υποβάλλει μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταθέτει αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η παρούσα ετήσια έκθεση πεπραγμένων της ΡΑΕΚ καλύπτει το έτος 2021 και είναι η δέκατη όγδοη (18η) που εκδίδεται. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η ΡΑΕΚ προχώρησε στην έκδοση δύο (2) Ρυθμιστικών Αποφάσεων: • Ρυθμιστική Απόφαση 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), αναφορικά με τη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού. • Ρυθμιστική Απόφαση 02/2021 (ΚΔΠ 523/2021), αναφορικά με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο για Χορήγηση Γενικής Άδειας. Παράλληλα, η ΡΑΕΚ προχώρησε στην έκδοση μια σειράς Αποφάσεων με τις πιο σημαντικές να περιλαμβάνουν: • Απόφαση 12/2021 - Έγκριση Μεθοδολογίας Υπολογισμού και Τιμών των Μηνιαίων Συντελεστών Μονάδων Παραγωγής (CFg) της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Ημερολογιακό Έτος 2021 • Απόφαση 15/2021 - Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2021 • Απόφαση 26/2021 - Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021 • Απόφαση 33/2021 - Παράμετροι Που Υπέβαλε ο ΔΣΔ Για Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης Της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2021 • Απόφαση 42/2021 – Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» • Απόφαση 43/2021 - Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου • Απόφαση 48/2021 - Μεθοδολογία υπολογισμού της Προληπτικής Αύξησης της Κάλυψης Εγγύησης των Παραγωγών και των Παραγωγών ΑΠΕ • Απόφαση 73/2021 - Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αεριού στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης • Απόφαση 74/2021 - Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο κατάρτισης του προγράμματος ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου • Απόφαση 82/2021 - Προσχέδιο των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Προδιάγραφες Ποιότητας Φυσικού Αερίου) Κανονισμών • Απόφαση 87/2021 - Κώδικας Δημόσιας Διακυβέρνησης ΡΑΕΚ • Απόφαση 88/2021 - Έκθεση Κινδύνων ΡΑΕΚ • Απόφαση 93/2021 - Τέλη Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης • Απόφαση 103/2021 - Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021 - 2030 • Απόφαση 115/2021 - Προσχέδιο των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Προδιάγραφες Ποιότητας Φυσικού Αερίου) Κανονισμών • Απόφαση 136/2021 - Επικαιροποίηση και Ενημέρωση Συμφωνίας Διασυνοριακού Επιμερισμού Κόστους Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος No 3.10.2 Interconnection Βetween Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL) • Απόφαση 163/2021 - Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη Ετήσιας Μέγιστης Συνολικής Ηλεκτρικής Ισχύος και Συνολικής Παραγομένης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Δεκαετία 2021 - 2030 • Απόφαση 165/2021 - Κανονισμός 2019/941 - Καθιέρωση Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας • Απόφαση 166/2021 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Ύστατου προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου για περίοδο δύο ετών • Απόφαση 178/2021 - Υποβολή Επιτρεπόμενων Εσόδων και Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2022 • Απόφαση 232/2021 - Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Προσαρμογή Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ), Συντελεστές ρήτρας καυσίμου για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ και Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2021 • Απόφαση 250/2021 - Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού • Απόφαση 278/2021 - Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.7 • Απόφαση 294/2021 - Έκπτωση επί των Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Χρήσης των Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού για το έτος 2021 • Απόφαση 295/2021 - Διορισμός Μελών Φορέα Αδειοδοτήσεων Εξουσιοδοτημένων Προσώπων Ανεξάρτητων Παράγωγων και Καταναλωτών • Απόφαση 301/2021 - Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021 - 2030 • Απόφαση 325/2021 - Έγκριση Τροποποιητικής Έκδοσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2021 - 2030

15 Ετήσια έκθεση 2021 • Απόφαση 326/2021 - Αίτημα της Paramount Energy Corporation Ltd για Εξαίρεση από Πρόνοια των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής • Απόφαση 334/2021 - Έγκριση Προτεινόμενων Από Τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.0.3 • Απόφαση 365/2021 - Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Προσαρμογή της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ), Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ και Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιανουάριος - Ιούνιος 2022 • Απόφαση 373/2021 - Έντυπα και Πρότυπο Όροι Εξαίρεσης από την Κατοχή Άδειας • Απόφαση 374/2021 - Έγκριση Παραμέτρων Κάλυψης Εγγύησης των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Έτος 2022 • Απόφαση 375/2021 - Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Ημερολογιακό Έτος 2022 • Απόφαση 376/2021 - Παράμετροι Που Υπέβαλε ο ΔΣΔ Για Τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης Της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022 • Απόφαση 383/2021 - Πολιτική για Αποθεματικά Ταμείου της ΡΑΕΚ • Απόφαση 386/2021 - Έγκριση Προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής- Έκδοση 5.3.0 Ηλεκτρική ενέργεια - Αρμοδιότητες και εξουσίες ΡΑΕΚ • Διασφαλίζει τον ουσιαστικό ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού αποφεύγοντας δυσμενείς διακρίσεις με απώτερο στόχο τη μείωση των τιμών. • Προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών. • Προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού. • Διασφαλίζει την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας για ικανοποίηση όλων των εύλογων αναγκών και απαιτήσεων για ηλεκτρισμό. • Εξασφαλίζει τη συνέχεια, ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού. • Ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση και παραγωγή ηλεκτρισμού. • Χορηγεί, ελέγχει, επιβάλλει, τροποποιεί, ανακαλεί άδειες ή παρέχει εξαίρεση από άδειες. • Αποτελεί ενιαίο σημείο επαφής για την ενημέρωση των καταναλωτών. • Καθορίζει τους κανόνες ή τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες εξετάζονται παράπονα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους κατόχους αδειών, περιλαμβανομένης, όπου το θεωρεί αναγκαίο, της διεξαγωγής έρευνας και της λήψης αποφάσεων για τέτοια παράπονα. • Διεξάγει έρευνες είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από υποβολή παραπόνων. • Διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι αδειών λειτουργούν αποδοτικά και έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι. • Καθορίζει, δημοσιεύει και επιβάλλει επίπεδα ποιότητας με τα οποία θα συμμορφώνονται οι κάτοχοι αδειών. • Ρυθμίζει τις διατιμήσεις, χρεώσεις και άλλους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από τους αδειούχους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. • Προωθεί την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών εντός της Κοινότητας με τρόπο ώστε να λειτουργούν ανταγωνιστικά και εύρυθμα για την επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού.

16 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου • Προωθεί την κατάργηση των περιορισμών στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της ζήτησης και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών. • Διασφαλίζει όπως οι Κανονισμοί οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρισμού και της αγοράς (Κανόνες μεταφοράς και διανομής και Κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού) ετοιμάζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τον Νόμο. • Επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων. • Διασφαλίζει την εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. • Προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). • Ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας. • Καταρτίζει και εφαρμόζει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αναφορικά με το δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής σε μακροπρόθεσμη βάση, προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα και να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των πελατών ο οποίος περιλαμβάνει την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/ διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Φυσικό αέριο - Αρμοδιότητες και εξουσίες ΡΑΕΚ • Προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου. • Προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά εύρωστης και αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου. • Διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια στην παροχή, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην παροχή φυσικού αερίου. • Παρακολουθεί τα θέματα της ασφάλειας της προμήθειας και ιδιαίτερα το ισοζύγιο προμήθειας/ζήτησης στην αγορά, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης και των διαθέσιμων προμηθειών, καθώς και το επίπεδο ανταγωνισμού της αγοράς. • Δημοσιοποιεί μέτρα, τα οποία δυνατό να ληφθούν σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης στην αγορά ενέργειας ή όταν απειλείται η ασφάλεια προσώπων, έργων ή εγκαταστάσεων ή και η ακεραιότητα των δικτύων. • Ετοιμάζει και δημοσιεύει τους τεχνικούς κανόνες που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικού σχεδιασμού και λειτουργίας για τη σύνδεση με το δίκτυο εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων μεταφοράς ή διανομής και απευθείας αγωγών φυσικού αερίου. • Λαμβάνει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για τον έλεγχο και τη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγεται τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδιαίτερα σε βάρος των καταναλωτών. • Προστατεύει τα συμφέροντα των τελικών καταναλωτών. • Προωθεί την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών εντός της Ένωσης με τρόπο ώστε να λειτουργούν ανταγωνιστικά και εύρυθμα για την επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού. • Προωθεί την κατάργηση των περιορισμών στο εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κατάλληλου διασυνοριακού δυναμικού μεταφοράς για την κάλυψη της ζήτησης και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των εθνικών αγορών. • Διασφαλίζει ως αρμόδια αρχή την εφαρμογή των μέτρων για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.

17 Ετήσια έκθεση 2021 • Επιλύει διαφορές για την πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών, σε σχέση με διαπραγματεύσεις για πρόσβαση στο δίκτυο. • Αποτελεί ενιαίο σημείο επαφής για την ενημέρωση των καταναλωτών. • Διεξάγει έρευνες είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από υποβολή παραπόνων. • Επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων. • Καθορίζει τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης, σε συνεννόηση με την ή τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τα οποία υπάρχει διασύνδεση. • Καταρτίζει και εφαρμόζει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αναφορικά με τον προγραμματισμό του εφοδιασμού και της μεταφορικής δυναμικότητας των επιχειρήσεων φυσικού αερίου πάνω σε μακροπρόθεσμη βάση με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση σε φυσικό αέριο του συστήματος, να επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των πηγών και να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των πελατών. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός περιλαμβάνει την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/ διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Πέραν των πιο πάνω ειδικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, η ΡΑΕΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της δύναται: • Να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα µε τις διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. • Να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες να καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρισμού και ποιοι από τους κατόχους αδειών θα δεσμεύονται από μια τέτοια ρυθμιστική απόφαση. • Να εκδίδει Κανονισμούς με βάση τον Νόμο. Ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID-19 στον τομέα της ενέργειας Η πανδημία του ιού COVID-19 αποτέλεσε το έναυσμα για την αλλαγή των οικονομιών παγκόσμια, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αφού οι επιπτώσεις της επηρεάζουν όλο και περισσότερους τομείς. Ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ενέργεια έχει ήδη αλλάξει σημαντικά λόγω των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Ο παροπλισμός της οικονομίας ήταν κυρίως αποτέλεσμα των περιοριστικών lockdown που εφαρμόστηκαν για την αδρανοποίηση της εξάπλωσης της πανδημίας. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν lockdown καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, παρόλα αυτά ως επί το πλείστον οι χώρες εφάρμοσαν περιοριστικά μέτρα και όχι καθολικό lockdown. Με τα περιοριστικά μέτρα συνήθως συνεπάγονταν το κλείσιμο καταστημάτων, επιχειρήσεων, χώρων εργασίας και σχολείων και, σε πολλές περιπτώσεις, πανεθνικούς περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη σε μερικό lockdown που έλαβε χώρα το 2021 και διήρκεσε από τις 26 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου 2021. Η μειωμένη κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα που προκάλεσε η πανδημία έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η σταδιακή μετάβαση σε τηλεργασία και τηλεκπαίδευση, όπως ήταν αναμενόμενο, είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον εμπορικό και δημόσιο τομέα και αύξηση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες. Η αιφνίδια και μεγάλη μείωση της ζήτησης επηρέασε το σύνολο των ενεργειακών αγορών, επιφέροντας σημαντική υποχώρηση των τιμών. Τα παγκόσμια δεδομένα όμως άλλαξαν δραματικά εντός του 2021. Η ραγδαία αύξηση που παρατηρήθηκε αποδίδεται στη χαλάρωση των περιορισμών για την πανδημία, αλλά κυρίως στις αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων των θερμοκηπιακών αερίων

18 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (κατά κύριο λόγο του CO2). Οι τελευταίοι δύο παράγοντες ήταν επίσης οι βασικοί οδηγοί της συνεχιζόμενης και άνευ προηγουμένου εκτίναξης των τιμών που αντιμετώπισε η Ευρώπη μέχρι και τα τέλη του 2021. Στην προσπάθειά της να αποτρέψει την εκτίναξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αύξησης των τιμών των δικαιωμάτων των θερμοκηπιακών αερίων, η Κύπρος έλαβε μια σειρά από μέτρα που έφεραν την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές ανάμεσα στις χαμηλότερες μεταξύ των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών χωρών. Σχεδιάγραμμα 1 - Ενδεικτικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές στην Ευρώπη κατά το έτος 20211 Τον Ιούνιο του 2020, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER), δημιούργησε μια ad hoc ομάδα εργασίας (COV WG), για να εξετάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην κατανάλωση, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τις επιπτώσεις που είχε στους καταναλωτές ενέργειας, τους προμηθευτές και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον περιορισμό της πανδημίας και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της. Η ΡΑΕΚ συμμετείχε ενεργά στην ομάδα εργασίας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κρατών-μελών σε σχέση με τον αντίκτυπο της πανδημίας, αλλά και συνδράμοντας στην παροχή πληροφορίων για τις επιπτώσεις της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο αλλά και τις σχετικές δράσεις και μέτρα που έχει λάβει η ΡΑΕΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Στο πλαίσιο του έργου που επιτελεί η ομάδα εργασίας COV WG εντός του 2021, εκπονήθηκε έκθεση με όλα τα εθνικά ευρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 24 κράτη-μέλη που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 20212. 1 Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_204/default/bar?lang=en 2 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/4c242433-bbba-cb27-ca23-74e6d60be22a

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0