Αγρότης, τεύχος 483

23 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΓΕΩΡΓIΑ η κατασκευή πλάγιων τοίχων για να αυξηθεί το ύψος του αποθηκευτικού χώρου και να μειωθεί η επιφάνεια εκπομπής αποτελεί ακόμη ένα μέτρο για μείωση των εκπομπών αμμωνίας. 4. Διατήρηση της κοπριάς όσο το δυνατόν ξηρότερης. Αυτό είναι ιδιαίτερασημαντικό για τααπορρίμματαπουλερικών, κοτόπουλων πάχυνσης και ωοτόκων ορνίθων, καθώς και την κοπριά πουλερικών από την ταινία αποξήρανσης, όπου η διαθεσιμότητα της υγρασίας επιτρέπει στο ουρικό οξύ να διασπαστεί και να παραχθεί αμμωνία. Για να διατηρηθεί στεγνή η κοπριά των πουλερικών μπορεί να γίνει απλή κάλυψη της επιφάνειάς της με φύλλο πλαστικού ή αποθήκευσή της σε στεγασμένο χώρο, κατά προτίμηση με δάπεδο από σκυρόδεμα. 5. Αποθήκευση κοπριάς ορνίθων κάτω από στέγη. Η επιλογή αυτή είναι η πιο κατάλληλη για την αποθήκευση κοπριάς ορνίθων που έχει αποξηρανθεί με αέρα και η περιεκτικότητά της σε ξηρή ύλη είναι τουλάχιστον 60%- 70%, αφού με τον τρόπο αυτό η κοπριά διατηρείται στεγνή και αποφεύγεται η επανύγρανσή της. 6. Ξήρανση της κοπριάς με αέρα. Περιττώματα από κλωβοστοιχίες ωοτόκων ορνίθων βαθιάς τάφρου, οι οποίες συχνά αποθηκεύονται για έναν χρόνο κάτω από την επιφάνεια του ορνιθώνα, εκπέμπουν υψηλά ποσοστά ΝΗ3, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε υγρασία. Το πέρασμα του αέρα εξαγωγής του ορνιθώνα πάνω από τον σωρό της κοπριάς αυξάνει την περιεκτικότητα της κοπριάς σε ξηρή ύλη επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών αμμωνίας. 7. Άλλες τεχνικές: Σε αυτές μπορούν να περιληφθούν η διατήρηση της θερμοκρασίας του σωρού κάτω από τους 50oC ή η αύξηση της αναλογίας C: N σε τιμή μεγαλύτερη του 2,5 (π.χ. αυξάνοντας την ποσότητα του αχύρου ή των υλικών που χρησιμοποιούνται για στρωμνή). Επίσης, όπου οι κοπριές τοποθετούνται σε σωρούς απευθείας στο έδαφος πρέπει να δίνονται σχετικές οδηγίες στους αγρότες για λήψη κατάλληλων μέτρων για αποφυγή της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Στον Πίνακα 1 φαίνονται συνοπτικά η αποτελεσματικότητα και εφαρμοσιμότητα των συστημάτων που προαναφέρθηκαν για μείωση των εκπομπών αμμωνίας από τους χώρους αποθήκευσης της κοπριάς. Πίνακας 1. Αποτελεσματικότητα και εφαρμοσιμότητα συστημάτων μείωσης εκπομπών ΝΗ3 Η υιοθέτηση των προτεινόμενων συστημάτων στους χώρους αποθήκευσης της κοπριάς είναι πολύ σημαντική, αφού αποδεδειγμένα συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των εκπομπών αμμωνίας. Μέτρο μείωσης Άκαμπτο κάλυμμα ή οροφή Εύκαμπτο κάλυμμα (π.χ. δομή σκηνής - τέντας) Πλωτό φύλλο Πλωτά πλαστικά σώματα Φυσική κρούστα Τεχνητές κρούστες: Άχυρο Τεχνητές κρούστες: άργιλος, κόκκοι, κ.λπ. Αντικατάσταση των λιμνοθαλασσών με καλυμμένες ανοικτές δεξαμενές Σακούλες αποθήκευσης Κατηγορία ζώων Όλα Όλα Όλα Όλα Βοοειδή, ιλύ χοίρων με συγκέντρωση ξηρής ύλης >7% Ιλύς χοίρων και βοοειδών Ιλύς των χοίρων υγρές κοπριές Όλα Όλα Μείωση εκπομπών (%) 80 80 60 περίπου 60 40 40 60 30 - 60 100 Εφαρμοσιμότητα δεξαμενές και σιλό μόνο δεξαμενές και σιλό μόνο - Δεν εφαρμόζεται στις κοπριές με κρούστα. Δεν εφαρμόζεται σε αγροκτήματα με συχνή διασπορά της κοπριάς. Δεν εφαρμόζεται σε σχετικά λεπτές υγρές κοπριές ή σε αγροκτήματα με συχνή διασπορά της κοπριάς. Κατάλληλη σε σχετικά λεπτές υγρές κοπριές, αλλά όχι σε αγροκτήματα με συχνή διασπορά της κοπριάς. - Η εφαρμοσιμότητα αυξάνεται ραγδαία με την αύξηση της εμπειρίας. Παρατηρήσεις Δεν χρειάζεται καμία επιπρόσθετη χωρητικότητα για το νερό της βροχής. Περιορισμοί λόγω στατικών απαιτήσεων. Περιορισμός λόγω στατικών απαιτήσεων - Απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την ορθή εκτίμηση του ποσοστού. - Μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές Ν2O και CH4. Απώλεια μερικών κόκκων αργίλου με την άντληση Η αναφορά σε αυτή την κατάσταση αντικατοπτρίζει τον μεγαλύτερο ρυθμό εκπομπής από τις ανοικτές λιμνοθάλασσες. Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη εμπειρία είναι για μικρά αγροκτήματα χοίρων, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερα γαλακτοκομικά αγροκτήματα.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==