Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΛEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

ΓΤΠ 105/2021- ηλεκτρονική έκδοση Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

ΚΑΛEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Περιεχόμενα 4 Εισαγωγικό Σημείωμα Χαιρετισμός Προέδρου CSR Cyprus 6 Χαιρετισμός Αν. Εφόρου Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών 8 CYTA 13 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) Τίτλος πρακτικής: Επαλήθευση Οργανισμού ως "Zero Waste to Landfill" University of Nicosia 23 (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) Τίτλος Πρακτικής: ΜΕΝΤΩΡ – Πρόγραμμα καθοδήγησης νέων Vassiliko Cement Works 37 (Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Τίτλος Πρακτικής: Πρόγραμμα Ακαδημίας Ταλέντων Τσιμεντοποιίας Βασιλικού/Talent Academy Vassiliko Cement 49 (Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Τίτλος Πρακτικής: Θερινό Σχολείο Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Bank of Cyprus 61 (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Τίτλος πρακτικής: SupportCY – Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων και ΜΚΟ για υποστήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας CYTA 69 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) Τίτλος Πρακτικής: Ο 1ος Στρατηγικός Συνεργάτης του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου για αναβάθμιση και προστασία της βιοποικιλότητας στην Κύπρο I.D.E.A. 83 Innovate Develop Excel Accomplish Τίτλος πρακτικής: Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτόμων Επιχειρήσεων Lidl Κύπρου 93 Τίτλος πρακτικής: Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά – Lidl Κύπρου Lidl Κύπρου 103 Τίτλος Πρακτικής: Lidl Wellness Camp LOGICOM PUBLIC LIMITED 115 Τίτλος πρακτικής: Υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας Logicom McDonald’s™ 125 (Family Restaurants Andreou Co. Ltd) Τίτλος Πρακτικής: Ευημερία Παιδιών ΚΑΛEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ 2019 ΚΑΛEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ 2021

Εισαγωγικό Σημείωμα Ο θεσμός καταγραφής και αναγνώρισης καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας αποτελεί πρωτοβουλία του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) και υλοποιείται φέτος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, την αρμόδια δημόσια αρχή για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Ο διαγωνισμός θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2018 από το CSR Cyprus, σε συνεργασία με την τότε υπεύθυνη κρατική αρχή για θέματα ΕΚΕ, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ). Τα Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 2019. Στόχος του θεσμού είναι η ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων στη διαχείριση πλήθους θεμάτων, που αφορούν τόσο τις ίδιες όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο θεσμός περιλαμβάνει δύο βασικούς μηχανισμούς: 1. Τον κατάλογο «Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας», που περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων εκείνων που υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, 2. Τα Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, ως μια διαδικασία αναγνώρισης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που επιφέρουν αφενός κοινωνικά/περιβαλλοντικά και αφετέρου επιχειρηματικά οφέλη και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα υιοθέτησης αντίστοιχων προσεγγίσεων και από άλλες επιχειρήσεις. Ο θεσμός αφορά πρωτίστως όλες τις οντότητες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κύπρο, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Αφορά επίσης το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για μη-κυβερνητικές, μη-κερδοσκοπικές ή εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ, είτε για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι σε καλή πρακτική που υποβάλλεται από μία επιχείρηση μέσω της Αίτησης Συμμετοχής. Ο θεσμός επιδιώκει να συμβάλει στην: l υιοθέτηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον μέγιστο δυνατό βαθμό από όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών, l ενίσχυση της γνώσης για τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία ή/και το περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο, l εφαρμογή καλών πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας και από άλλες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, l ενίσχυση της αξίας της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα ΕΚΕ και Βιωσιμότητας, μέσω της προώθησης αντίληψης για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελημάτων και για τα δύο μέρη, l ανάδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων στην προώθηση της ΕΚΕ και γενικά της Βιώσιμης Ανάπτυξης, l βελτίωση των προσπαθειών για περαιτέρω ανάδειξη του τρόπου συμβολής της επιχειρηματικής κοινότητας στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, l αναγνώριση των πρωτοπόρων στον τομέα της ΕΚΕ και Βιωσιμότητας, που αναλαμβάνουν προσεγγίσεις συνδεδεμένες με τη Στρατηγική τους, τους επιχειρηματικούς τους σκοπούς και στόχους. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, αναγνωρίζονται - μεταξύ ομοειδών οργανισμών - ως πρωτοπόροι στον τομέα της ΕΚΕ, διευρύνουν τη φήμη και την αξιοπιστία τους, τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο και αναδεικνύουν καινοτόμες δράσεις του 4 Καλές ΠρακτικέςΕταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

οργανισμού τους και τη δέσμευσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν με αυτό τον τρόπο να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΚΕ στη χώρα μας, λειτουργώντας ως παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν αντίστοιχες “καλές πρακτικές”. Τα κριτήρια αξιολόγησης των πρακτικών που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις (3) κύριες ενότητες που με τη σειρά τους περιλαμβάνουν συγκεκριμένο αριθμό υπο-ενοτήτων με διαβάθμιση ποσοστού βαρύτητας. Ειδικότερα, τα κριτήρια διαρθρώνονται ως εξής: Ενότητα Α: Στρατηγική Προσέγγιση Πρακτικής [συνολικό ποσοστό ενότητας 20%] Υποενότητα Α1: Επίπεδο διασύνδεσης με στρατηγική [ποσοστό 10%] Υποενότητα Α2: Βιωσιμότητα [ποσοστό 5%] Υποενότητα Α3: Καινοτομία [ποσοστό 5%] Ενότητα Β: Υλοποίηση Πρακτικής [συνολικό ποσοστό ενότητας 20%] Υποενότητα Β1: Ηγεσία [ποσοστό 5%] Υποενότητα Β2: Διαχείριση [ποσοστό 5%] Υποενότητα Β3: Πόροι [ποσοστό 5%] Υποενότητα Β4: Επικοινωνία [ποσοστό 5%] Ενότητα Γ: Αποτελέσματα Πρακτικής [συνολικό ποσοστό ενότητας 60%] Υποενότητα Γ1: Κοινωνικά ή/και Περιβαλλοντικά Οφέλη [ποσοστό 30%] Υποενότητα Γ2: Επιχειρηματικά Οφέλη [ποσοστό 30%] Συνολική Ποσόστωση: 100% Ο θεσμός «Κατάλογος και Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας» αφορά τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης μεγέθους οντοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνει: Α) Μεγάλες Επιχειρήσεις, Β) Μεσαίες Επιχειρήσεις, Γ) Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, δημιουργείται Επιτροπή Αξιολόγησης τα μέλη της οποίας απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες, ειδικούς που προέρχονται από φορείς που εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης δεσμεύεται για την τήρηση κανόνων αντικειμενικότητας και εχεμύθειας σχετικά με τη διαδικασία μέσω της υπογραφής ειδικού εντύπου «Ρήτρα Εμπιστευτικότητας – Εχεμύθειας και Ανεξαρτησίας». Επιλέξιμες για τη συμπερίληψή τους στον Κατάλογο και στα Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας είναι οι αιτήσεις συμμετοχής που λαμβάνουν συνολικό βαθμό αξιολόγησης ίσο ή μεγαλύτερο του 60% (εξήντα τοις εκατό). Κάθε αίτηση συμμετοχής αξιολογείται από δύο διαφορετικούς αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία αξιολόγησης προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμού των δύο αξιολογητών. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων αξιολογητών είναι μεγαλύτερη από 15% (δεκαπέντε ποσοστιαίες μονάδες), προβλέπεται και τρίτη αξιολόγηση από διαφορετικό αξιολογητή. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές που έχουν διακριθεί συγκεντρώνοντας τουλάχιστον το επίπεδο βάσης του 60% και άνω στους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το 2021. Σημειώνεται πως στην έκδοση δεν εμφανίζεται η τελική αριθμητική αξιολόγηση των καλών πρακτικών, αλλά ούτε η τελική τους κατάταξη (βραβείο, έπαινος ή μόνο συμπερίληψη στον κατάλογο). Η έκδοση θα επικαιροποιείται με νέες καλές πρακτικές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια του θεσμού κάθε φορά που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. 5 Εισαγωγικό Σημείωμα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) θεωρείται, κατά γενική ομολογία, ως ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές τους δράσεις, για να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) υποστηρίζει ότι η ΕΚΕ αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, και αποτελεί στρατηγική επιλογή μιας εταιρείας για να ενισχύσει κατ’ αυτό τον τρόπο τη βιωσιμότητά της, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη της (μέτοχους, πελάτες, εργαζόμενους, κοινωνία, κτλ.). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ορίζει την ΕΚΕ ως την «έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». Η ΕΚΕ είναι μια έννοια που εξελίσσεται συνεχώς και πλέον έχει συνδεθεί άμεσα με τη βιωσιμότητα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι το CSR Europe και τα εθνικά του Δίκτυα χρησιμοποιούν τον αγγλικό όρο CSR για να αναφερθούν πλέον στο Corporate Sustainability & Responsibility. Η ανάδειξη της έννοιας της βιωσιμότητας ως προτεραιότητα στην Ατζέντα της νέας ΕΕ (Πράσινη Συμφωνία), αποδεικνύει την αυξημένη σπουδαιότητα του ρόλου της ΕΚΕ και της βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους και ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, το CSR Cyprus θέλοντας να αναδείξει καλά παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογής δράσεων εταιρικής βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, θέσπισε το 2019 τα Βραβεία Καλών Πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας. Ο θεσμός διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια σε συνεργασία με την αρμόδια δημόσια αρχή για την ΕΚΕ. Το 2019 ο θεσμός διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ενώ το 2021 διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία από τον Οκτώβριο του 2020 αποτελεί την αρμόδια δημόσια αρχή για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. 6 Καλές ΠρακτικέςΕταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του CSR Cyprus, Δρ Αλέξανδρο Αντωναρά Μάιος 2021

Η έκδοση «Καλές Πρακτικές ΕΚΕ και Βιωσιμότητας» αποτελεί την πρώτη για την Κύπρο οργανωμένη και συστηματική παρουσίαση - σε μορφή καταλόγου - πρακτικών που εφαρμόζουν οικειοθελώς εταιρείες, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να εντάξουν την ΕΚΕ και τη Βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η έκδοση, περιλαμβάνει 11 επιλεγμένα παραδείγματα καλών πρακτικών από 8 συνολικά επιχειρήσεις. Οι Καλές Πρακτικές υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του θεσμού των Βραβείων Καλών Πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας και επιλέχθηκαν σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής του θεσμού. Η πρώτη αυτή έκδοση, «Καλές Πρακτικές ΕΚΕ και Βιωσιμότητας», αποτελεί μόνο την αρχή μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας του CSR Cyprus για την καταγραφή, παρουσίαση και διάχυση καλών πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας. Είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην ευρύτερη κατανόηση, ευαισθητοποίηση και διάδοση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της εταιρικής βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Η ποικιλία των παραδειγμάτων που περιλαμβάνονται στην έκδοση αποτελούν πηγή έμπνευσης, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για όσους φορείς αναγνωρίζουν τη σημασία της βιωσιμότητας και του υπεύθυνου επιχειρείν και επιθυμούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια που έχει αναλάβει το CSR Cyprus. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Θεσμού των Βραβείων Καλών Πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας για τη συμβολή τους στην επιλογή των Πρακτικών που παρουσιάζονται σ’ αυτή την έκδοση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις που εμπιστεύθηκαν τον απαιτητικό αυτό θεσμό και έθεσαν τις πρακτικές τους στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ελπίζω ο κατάλογος να βοηθήσει και άλλες επιχειρήσεις - είτε είναι, είτε δεν είναι μέλη του CSR Cyprus - να κατανοήσουν ότι δεν είναι δύσκολο να εντάξουν αντίστοιχες πρακτικές στις στρατηγικές τους. Χρειάζεται απλά η κατάλληλη αφορμή. Ας είναι αυτή η έκδοση, η αφορμή για περισσότερη βιωσιμότητα και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. 7 Εισαγωγικό Σημείωμα

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την παρούσα έκδοση του Καταλόγου Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας (Corporate Social Responsibility - CSR - and Sustainability) που αποτελεί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του CSR Cyprus. Είναι επίσης με χαρά που παρατηρώ να διευρύνεται σταδιακά στη χώρα μας η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων (αλλά και γενικότερα) σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρά το γεγονός ότι η εκάστοτε εταιρεία διαχειρίζεται τα θέματα ΕΚΕ, οι κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο μέσω εφαρμογής μέτρων πολιτικής και κανονισμών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ότι οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα και σε έναν υγιή πλανήτη. Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, προβλέπονται οι προτεραιότητες και τα μέτρα για τα θέματα ΕΚΕ, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οφέλη για τις επιχειρήσεις, την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την κοινωνία στο σύνολό της. Η πανδημία του COVID-19 και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμόρφωσε, οδήγησε τις επιχειρήσεις σε διαρκή προσαρμογή των επιχειρηματικών τους μοντέλων και της λειτουργίας τους στο πλαίσιο του δικού τους μεριδίου ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να δείχνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα τους, την ψύχραιμη και υπεύθυνη στάση τους απέναντι στις εξελίξεις όπως επίσης και την προθυμία τους να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Παράλληλα πιστεύω ότι η πανδημία προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες ενεργής εμπλοκής των επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών ΕΚΕ για τους εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα και μπορεί να 8 Καλές ΠρακτικέςΕταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας Χαιρετισμός κ. Κύπρου Πρωτόπαπα, Αναπληρωτή Εφόρου Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

δημιουργήσει μια νέα αντίληψη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης που θα έχει επίκεντρο το ευρύτερο όφελος, αντίληψη που πρέπει να διατηρηθεί και μετά το τέλος της πανδημίας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7/10/2020 έχει μεταφερθεί στην Υπηρεσία μας από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), η αρμοδιότητα για την ΕΚΕ. Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ) είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία με επικεφαλής τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος είναι Κρατικός Αξιωματούχος που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η ΥΣΕ υπάγεται στην πολιτική αρμοδιότητα του εκάστοτε Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Άμεσος στόχος της Υπηρεσίας μας είναι η συνέχιση των διαφόρων δράσεων που έχει ξεκινήσει η ΓΔ ΕΠΣΑ καθώς και η περαιτέρω προώθηση των στόχων που έχει θέσει. Είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του CSR Cyprus για συνδιοργάνωση των φετινών Βραβείων και του Καταλόγου Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας. Η έκδοση του παρόντος Καταλόγου Καλών Πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που θα ήθελε να σχεδιάσει δράσεις Καλών Πρακτικών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας, επηρεάζοντας περαιτέρω την ανάπτυξη της ΕΚΕ στη χώρα μας προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Επομένως, η συμβολή του Καταλόγου για την προώθηση της ΕΚΕ και της Βιωσιμότητας στη χώρα μας κρίνω ότι είναι σημαντική και εκφράζω και πάλι τις ευχαριστίες μου προς το CSR Cyprus για την πρωτοβουλία αυτή αλλά και προς τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη διαδικασία. 9 Εισαγωγικό Σημείωμα

ΚΑΛEΣ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ 2019

13 Καλές πρακτικές 2019 Επωνυμία Επιχείρησης: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Τίτλος πρακτικής: Επαλήθευση Οργανισμού ως "Zero Waste to Landfill" Γενική Επισκόπηση της επιχείρησης και της πρακτικής Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης Η Cyta ιδρύθηκε ως Ημικρατικός Οργανισμός με σκοπό την παροχή, συντήρηση και ανάπτυξη πλήρους τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Θεωρείται ο κορυφαίος παροχέας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κύπρο. Στόχος του Οργανισμού είναι να προσφέρει στον άνθρωπο σύγχρονες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας που να του δίνουν την ελευθερία να ανακαλύπτει και να επικοινωνεί με τον κόσμο.

Σύντομη περιγραφή της πρακτικής Η Cyta είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο με Μηδενικά Απόβλητα στις Χωματερές (Zero Waste to Landfill), εξασφαλίζοντας τη σχετική επαλήθευση (verification) από την εταιρεία TUV Cyprus Ltd. Η Cyta είχε επαληθευτεί για πρώτη φορά το 2016, με το ποσοστό ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων της να ανέρχεται στο 95,5%. Το 2017, η Cyta είχε πετύχει και πάλι να επαληθευτεί ως Οργανισμός με Μηδενικά Απόβλητα στις Χωματερές, ανεβάζοντας αυτή τη φορά το ποσοστό ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων της στο 97%. Το 2018, η Cyta κατάφερε να αυξήσει περισσότερο το ποσοστό, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 97,3%. Τα απόβλητα της Cyta περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χαρτί, πλαστικό, καλώδια, μπαταρίες, οχήματα, οργανικά απόβλητα, πασσάλους, μελανοδοχεία, ελαστικά, ξύλα, τα οποία ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να στέλνει, πλέον, μόλις 2,7% απόβλητα στις χωματερές. Αναφορά σε τυχόν ρυθμιστικό πλαίσιο Οι υποχρεώσεις που έχει η Cyta στα θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πηγάζουν από την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98), όπου στην κορυφή της πυραμίδας για τη διαχείριση των απόβλητων είναι η Πρόληψη, η Επαναχρησιμοποίηση και η Ανακύκλωση έχοντας ως τελευταία λύση την απόθεσή τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Αναλυτικά Στοιχεία Πρακτικής προς Αξιολόγηση Α. Στρατηγική προσέγγιση πρακτικής Α1. Επίπεδο διασύνδεσης με στρατηγική Για εμάς στη Cyta, η ΕΚΕ αφορά κυρίως το πόσο υπεύθυνα λειτουργούμε ως οργανισμός σε κάθε επιχειρηματική μας δραστηριότητα και τις σχέσεις μας με όλους όσους επηρεάζουμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελούμε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία λειτουργούμε και ότι, μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, μπορούμε να έχουμε θετική συνεισφορά, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή. Η προσέγγιση που υιοθετούμε είναι ολιστική. Στόχος μας στον τομέα της ΕΚΕ είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή της στη Cyta, η ενσωμάτωσή της δηλαδή, στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού και σε κάθε δραστηριότητά του, ώστε να μην αποτελεί μια ξεχωριστή και απομονωμένη δράση. Στους κύριους συμμετόχους της Cyta συγκαταλέγονται οι πελάτες της, το προσωπικό της, οι συνεργάτες και οι προμηθευτές, η ευρύτερη κοινωνία και το κράτος ως ο ιδιοκτήτης της. Υιοθετήσαμε την προσέγγιση αυτή στην ΕΚΕ επίσημα, αρχικά με την υπογραφή του «Χάρτη Αειφορίας» (Sustainability Charter) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών ΕΤΝΟ το 2004 και δεσμευτήκαμε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία να προσφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Δεσμευτήκαμε, επίσης, να ενσωματώνουμε στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές ευθύνες, ελαχιστοποιώντας, όπου είναι εφικτό, τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές. Στη συνέχεια, ο Χάρτης Αειφορίας αντικαταστάθηκε από τον Χάρτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (Corporate Responsibility Charter) του ΕΤΝΟ το 2012. Οι βασικοί πυλώνες ΕΚΕ της Cyta είναι η κοινωνία, οι πελάτες, το περιβάλλον και το προσωπικό. Η περιβαλλοντική πολιτική της Cyta εκφράζεται και υλοποιείται με συνέπεια στη βάση αρχών του Οργανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, 14 Καλές ΠρακτικέςΕταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης. Στη βάση αυτών των αρχών, η Cyta συμβάλλει συνειδητά στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, προσφέροντας υπηρεσίες, οι οποίες συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και είναι φιλικές προς το περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της στο περιβάλλον. Το πλαίσιο δράσης της Cyta περιλαμβάνει: l Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες σχετικούς νόμους και κανονισμούς. l Μείωση της κατανάλωσης πόρων. l Επαναχρησιμοποίηση, όπου αυτό είναι δυνατόν, προϊόντων και εξοπλισμού και όχι αλόγιστη απόρριψή τους. l Προώθηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων της. l Περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης των πόρων της και ορθολογική χρήση τους. l Προώθηση στην αγορά ανακυκλώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικότερων προϊόντων. l Συμπερίληψη περιβαλλοντικών θεμάτων στα εκπαιδευτικά της προγράμματα για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδηση στο προσωπικό της. l Μείωση της οπτικής παρέμβασης των εγκαταστάσεών της στο περιβάλλον. l Διαρκή παρακολούθηση των δράσεών της για προστασία του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας μετρήσιμους δείκτες και ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μετρήσεων, και l Προώθηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, της ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης στην κοινωνία, γενικότερα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που προχωρήσαμε από το 2008, στην ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας και καταρτίσαμε το Σχέδιο Δράσης Cyta για Πράσινες Αγορές. Μέσα από αυτές τις πρακτικές, φτάσαμε το 2016, στο επίτευγμα να επαληθευτούμε ως ο Πρώτος και Μοναδικός Οργανισμός στην Κύπρο με το πιστοποιητικό “Zero Waste to Landfill”. Α2. Βιωσιμότητα Η μείωση των αποβλήτων αποτελεί δείκτη για τη βιωσιμότητα της οικονομίας και της κοινωνίας και συνδέεται με την αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου, αλλά και με την κυκλική οικονομία. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλουν σε έναν πληρέστερο κύκλο ζωής των προϊόντων μέσω της μεγαλύτερης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους, και θα αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Τα σχετικά σχέδια θα αντλούν τη μέγιστη αξία και χρήση από όλες τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου». Γενικό κίνητρο της Cyta είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι δράσεις που αντικατοπτρίζουν την ευημερία του προσωπικού μας, των πελατών μας και της κοινωνίας. Πιστοί στις αρχές μας και στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, για να επιτύχουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η Cyta αποφάσισε να ενισχύσει τις ενέργειές της που προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνοντας τα απόβλητά της και το ανθρακικό της αποτύπωμα (carbon footprint). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 17 ΣΒΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στόχους για την καλή υγεία και ευημερία, καθαρό νερό, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, δράση για το κλίμα, τη ζωή στο νερό, ζωή στη στεριά κτλ. η Cyta αποφάσισε να επαληθευτεί ως ο πρώτος οργανισμός με μηδενικά απόβλητα στις χωματερές, καθώς και να διαχύσει τη γνώση σε όλη την Κύπρο. Επιπρόσθετα, η Cyta συμπεριέλαβε στις προτεραιότητές της ετήσιες προγραμματισμένες δενδροφυτεύσεις για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός της. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, 15 Καλές πρακτικές 2019

η Cyta φυτεύει κάθε χρόνο, ένα δέντρο για κάθε 10 νέες συνδέσεις της υπηρεσίας Cytavision (καλωδιακή τηλεόραση), ενώ επιδιώκει συνεχώς δράσεις για τη μείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων. Γιατί “Zero Waste to Landfill”; Η εκτροπή των αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής εξοικονομεί κόστος και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δίνει έναν τρόπο για να τονίσουμε τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα της επιχείρησής μας. Η πολιτική για μηδενικά απόβλητα στις χωματερές, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού για την αειφορία, αλλά προσφέρει και μια σειρά από άλλα επιχειρηματικά οφέλη, όπως: l Βελτιωμένη εξοικονόμηση πόρων και αύξηση της παραγωγικότητας. Η βασική αρχή για μηδενικά απόβλητα, είναι η μείωση των απορριμμάτων στην πηγή τους. Αυτό συνήθως σημαίνει επανασχεδιασμό προϊόντων ή/και αναδιοργάνωση των διαδικασιών. Αποτέλεσμα να απαιτούνται λιγότερα υλικά και λιγότεροι πόροι για την παραγωγή και διαχείρισή τους. l Συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση. Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών για πιθανά απόβλητα. Προσέγγιση του θέματος με γνώμονα τα μηδενικά απόβλητα. Δημιουργία συνθηκών συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών. l Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Η εξάλειψη των αποβλήτων και η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, έχει άμεσο αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις ενός οργανισμού. Προγράμματα όπως «μετρητά από σκουπίδια», μπορούν να είναι και μια σημαντική πηγή νέων εσόδων. l Ισχυρότερη εταιρική ταυτότητα. Με την αποστολή λιγότερων ή/και «μηδενικών» αποβλήτων στις χωματερές, οικοδομείται μια ισχυρότερη περιβαλλοντική σύνδεση της μάρκας του οργανισμού με τους πελάτες του και την ευρύτερη κοινωνία. l Μειωμένη νομική έκθεση. Το πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων στις χωματερές, μειώνει την έκθεση σε νομικούς κινδύνους που προκύπτουν από την άμεση ή έμμεση διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων. Α.3. Καινοτομία Η Cyta είναι από το 2016, ο Πρώτος και Μοναδικός Οργανισμός σε Ελλάδα και Κύπρο με επαλήθευση “Zero Waste to Landfill” από την εταιρεία TUV Cyprus Ltd. Σε τελετή των Environmental Awards 2018, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, η Cyta εξασφάλισε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων / Waste Recycle – Reuse». Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, οι υποχρεώσεις που έχει η Cyta στα θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πηγάζουν από την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98) όπου στην κορυφή της πυραμίδας για τη διαχείριση των απόβλητων είναι η Πρόληψη, η Επαναχρησιμοποίηση και η Ανακύκλωση έχοντας ως τελευταία λύση την απόθεσή τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που θέλει να εφαρμόσει η ΕΕ, η οποία στοχεύει στην Κυκλική Οικονομία (και όταν αναφερόμαστε σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας, εννοούμε τις δράσεις που πρέπει να λάβει ο κάθε οργανισμός έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον), μέσω προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης κτλ. με απώτερο σκοπό να αυξηθεί ο χρόνος ζωής ενός αποβλήτου (θεωρητικά) επαναφέροντάς το με κάποιον τρόπο στην παραγωγική διαδικασία ή αλλάζοντας του χρήση. Η νέα στρατηγική της ΕΕ θέτει (ανάμεσα σε πολλούς άλλους στόχους) ότι μέχρι το τέλος του 2030 θα πρέπει να αυξήσουμε τον δείκτη Ανακύκλωσης στο 70%. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρίσμα η Cyta βάζει το μικρό της λιθαράκι σε αυτό τον μεγαλεπήβολο στόχο αφού γίνεται ο πρώτος οργανισμός με μηδενική παραγωγή αποβλήτων ή καλύτερα γίνεται ο πρώτος οργανισμός που καταφέρνει να αυξήσει τον χρόνο ζωής των παραπροϊόντων της ώστε αυτά να 16 Καλές ΠρακτικέςΕταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

επαναχρησιμοποιούνται και να ανακυκλώνονται συνεχώς. Εάν αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης σήμερα στην Κύπρο είναι μεταξύ 15-18% και ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ θέτει ότι μέχρι το τέλος του 2030 θα πρέπει να αυξηθεί ο δείκτης Ανακύκλωσης στο 70%, το να έχει πετύχει η Cyta από το 2017, ποσοστό επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των αποβλήτων της στο 97%, είναι σίγουρα καινοτόμο. Η Cyta, μετά το επίτευγμά της, έχει ξεκινήσει εκστρατεία σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. για ενημέρωση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν και άλλες επιχειρήσεις/οργανισμοί/φορείς να γίνουν Zero Waste. Β. Υλοποίηση Πρακτικής Β.1. Ηγεσία Οι προσπάθειες της Cyta για ουσιαστική και έμπρακτη προσφορά της στο περιβάλλον, ξεκίνησαν το 1999 με την Υπογραφή του “Environmental Charter” Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (ΕΤΝΟ). Το 2001, συντάχθηκε η Περιβαλλοντική Πολιτική Cyta, η οποία εκφράζεται και υλοποιείται με συνέπεια στη βάση αρχών του Οργανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης. Στη βάση αυτών των αρχών, η Cyta συμβάλλει συνειδητά στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, προσφέροντας υπηρεσίες, οι οποίες συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και είναι φιλικές προς το περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το 2008 καταρτίστηκε το Σχέδιο Δράσης της Cyta για Πράσινες Αγορές, ενώ τον ίδιο χρόνο 100 Λειτουργοί του Οργανισμού εκπαιδεύτηκαν στο πώς να συντάσσουν προδιαγραφές οι οποίες να περιέχουν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Το 2016, πετύχαμε την επαλήθευση της Cyta ως Οργανισμού «Zero Waste to Landfill» ενώ το 2017, πετύχαμε πάλι να είμαστε ο 1ος Οργανισμός στην Κύπρο που πιστοποιεί όλα τα καταστήματά του με το πρότυπο Green Offices. Η τελευταία επιβράβευση για τη Cyta, είναι η αναγνώριση της πρακτικής της για Πράσινες Αγορές, αφού η πρακτική αυτή, πέτυχε να εξασφαλίσει το 1ο Παγκύπριο Βραβείο στη Cyta, για Ολοκληρωμένη Πολιτική Πράσινων Συμβάσεων/Προμηθειών, στην τελετή απονομής των Βραβείων CY GPP AWARDS 2018. Στην ίδια διοργάνωση, η Cyta εξασφάλισε ακόμα τέσσερα βραβεία στις επί μέρους «Κατηγορίες Αγορών». Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Μηχανογραφικός Εξοπλισμός/Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης, στην κατηγορία Οχήματα, στην κατηγορία Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό χαρτί και στην κατηγορία Κλιματιστικά. Τα βραβεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Cyta και αποτελούν το επιστέγασμα των προσπαθειών μίας και πλέον δεκαετίας. Στόχος των βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων είναι η αναγνώριση των φορέων που διακρίνονται κάθε χρόνο για τη δημοσίευση Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων ή/και για συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση των Πράσινων Αγορών, την εφαρμογή τους, τα συστηματικά μέτρα για εισαγωγή οικολογικών κριτηρίων στις δημόσιες /ιδιωτικές αγορές, κ.ά. Ο θεσμός καθιερώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Σε όλα τα πιο πάνω, υπάρχει η δέσμευση και εμπλοκή της ηγεσίας του Οργανισμού, χωρίς τη στήριξη της οποίας, δεν θα μπορούσαν να γίνουν κατορθωτά όλα αυτά τα επιτεύγματα. Β.2. Διαχείριση Στη Cyta υπάρχει ένα πολύ καλά δομημένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο τυγχάνει διαχείρισης από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Προμηθειών και Αποθεμάτων του Οργανισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Υπάρχουν καταγραμμένες όλες οι ροές των αποβλήτων, τα συστήματα (ανακυκλωτές) μέσω των οποίων γίνεται η διαχείρισή τους, οι 17 Καλές πρακτικές 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0