Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) είναι έντυπα που συνοδεύουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα κατά την πρώτη παράδοσή τους από τον προμηθευτή. Παρέχουν στους χρήστες των χημικών προϊόντων τις απαιτούμενες πληροφορίες με στόχο την προστασία τής ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των προσώπων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Χρήστες των χημικών προϊόντων είναι επιχειρήσεις ή ιδιώτες που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες ή χημικά μείγματα στις βιομηχανικές ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η μορφή και ο τρόπος παροχής των ΔΔΑ καθορίζονται στο Άρθρο 31 και στο Παράρτημα ΙΙ (Απαιτήσεις για τη σύνταξη των ΔΔΑ) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Καταχώριση, την Αδειοδότηση, την Αξιολόγηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων με αρ. 1907/2006 (Κανονισμός REACH). Δ ελτία Δ εδομένων Α σφάλειας (Safety Data Sheets)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0