Υγραέργιο κίνησης

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Στη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων ο μελετητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τον κίνδυνο έκρηξης. Όπου απαιτείται, πριν την λειτουργία του για πρώτη φορά ως πρατήριο υγραερίου κίνησης, το πρατήριο πρέπει να διαθέτει Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις. Εάν το πρατήριο υγραερίου κίνησης είναι μέρος πρατηρίου πώλησης ή διάθεσης άλλων πετρελαιοειδών, το έγγραφο πρέπει να καλύπτει όλο το πρατήριο. Ο βασικός εξοπλισμός του πρατηρίου υγραερίου κίνησης αποτελείται από τη δεξαμενή υγραερίου κίνησης, την αντλία, τον διανομέα υγραερίου κίνησης, τις σωληνώσεις και τον λοιπό υποστηρικτικό εξοπλισμό όπως τα συστήματα πυρασφάλειας. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για το υγραέριο. Στον Κώδικα καθορίζονται οι πρόνοιες που πρέπει να τηρούνται για τον βασικό εξοπλισμό της εγκατάστασης υγραερίου κίνησης. Τέλος, στον Κώδικα υπάρχει πρόνοια για τοποθέτηση κατάλληλων σημάνσεων στο πρατήριο υγραερίου κίνησης. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω σημάνσεις πρέπει να συνάδουν με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000). Λειτουργία Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης Στον Κώδικα δίνονται οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες και ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον κατασκευαστή και τον διαχειριστή του πρατηρίου υγραερίου κίνησης για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου υγραερίου κίνησης, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ενέργειες που πρέπει να διασφαλίζονται πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία πρατήριου υγραερίου κίνησης, την ετοιμασία του Φάκελου Εγκατάστασης Υγραερίου από τον κατασκευαστή και την παράδοσή του στον διαχειριστή του πρατηρίου υγραερίου κίνησης, τις Γραπτές Διαδικασίες για το προσωπικό που χειρίζεται το υγραέριο κίνησης, την εκπαίδευση προσωπικού και τα πολύ σημαντικά θέματα της επιθεώρησης, της συντήρησης και του έλεγχου του πρατηρίου. Κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σημαντική είναι η ύπαρξη καταγεγραμμένων καλών πρακτικών, η εκπαίδευση του προσωπικού τόσο για τη συνήθη λειτουργία του πρατηρίου, όσο και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0