Εξαλείψτε τους κινδύνους με το εργαλείο OiRA

Eξαλείψτε τους κινδύνους με το εργαλείο OiRA Το εργαλείοOiRAβασίζεται σεμια διαδικτυακήπλατφόρμαπουσαςβοηθά ναεκπονείτεμελέτες εκτίμησης των κινδύνωνγιατηνυγείακαι τηνασφάλεια στηνεργασίακαι ναλαμβάνετε τα κατάλληλαμέτραπρόληψης. ΕΡΓΑΛΕΙΟOIRAΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Εισαγωγή Οργανώστεκαι συντονίστε τηδιαδικασία εκπόνησης τηςμελέτης εκτίμησηςκινδύνουστο κομμωτήριόσαςδιασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τησυμμετοχήτωνεργαζομένωνσας. Αναγνωρίστεκινδύνουςκαι προβλήματαστην καθημερινήσας εργασίακαι στοεργασιακόσας περιβάλλοναπαντώνταςστιςδηλώσειςκινδύνουπου περιέχονται σεκάθεθεματικήενότητα. 1. Προετοιμασία 2. Αναγνώριση+Αξιολόγηση 3. Σχέδιοδράσης Παραδείγματααπλώνσυμβουλών για έναν περισσότερο ασφαλήκαι υγιή χώρο εργασίας: Βλ. παραδείγματαστησυνέχεια: Διατίθεται δωρεάν και είναι εύχρηστο Είναι προσανατολισμένο στην εξεύρεση λύσεων Επικαιροποιείται μεβάση τις αλλαγές στη νομοθεσία Καταρτίστε τοεξατομικευμένοσχέδιοδράσηςβάσει της συλλογικήςμελέτης εκτίμησηςκινδύνουστοκομμωτήριόσας. 4. Έκθεση Με τοOiRA, ηδικήσας μελέτη εκτίμησης κινδύνου είναι: ΕυρωπαϊκόςΟργανισμόςγιατηνΑσφάλειακαιτηνΥγείαστηνΕργασία,2018 Επιτρέπεταιηαναπαραγωγή,εφόσονγίνεταιαναφοράστηνπηγή. Ηασφάλειακαιηυγείαστουςχώρουςεργασίαςμαςαφοράόλους.Οφέληγιαεσέναπροσωπικά. Οφέληγιατιςεπιχειρήσεις. www.oiraproject.eu/oira-tools Ακολουθήστε την κοινότητα των χρηστών των #εργαλείων OiRA www.oiraproject.eu/el EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK @EU_OSHA EUOSHA EU-OSHA Μεταφορτώστε τηνέκθεσή σας (μελέτηεκτίμησης κινδύνου) με τηνεπισκόπηση τωνκινδύνωνκαι τωνμέτρων πρόληψηςκαι μεριμνήστε ώστεναείναι διαθέσιμηόπως ονόμοςορίζει. Χρησιμοποιείτε ρυθμιζόμενακαθ'ύψος τροχήλατασκαμπό. Εφοδιάστετοπροσωπικόμε κατάλληλαπροστατευτικά γάντιακαιεκπαιδεύστετοστη σωστήχρήσητους. Ναπρομηθεύεστεμόνον καλλυντικάπροϊόντα κομμωτικήςπουδεν περιέχουνσκόνη. Διασφαλίστετονκαθαρισμόκαι τηναπολύμανσητωνψαλιδιών καιτωνάλλωνεργαλείωνανά τακτάχρονικάδιαστήματα. Εκπαιδεύστετοπροσωπικόσας στησωστήχρήσητων καλλυντικώνκαιτωνχημικών ουσιών. Σκουπίζετετιςτρίχες απότοδάπεδομετά απόκάθεκούρεμα μαλλιών. Διασφαλίστετην επάρκειατων διαλειμμάτωντου προσωπικού. Εμπιστευτική Πάντοτε προσβάσιμη Πάντοτε επικαιροποιήσιμη Είναι δυνατήη πραγματοποίηση διαλειμμάτωνμετάαπό μεγάλαχρονικάδιαστήματα συνεχούς εργασίας Ψυχικήυγεία& ευεξία/ευημερία Κατά τηνοργάνωση της εργασίας λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εγκύων Προσωπικό& πρόληψη Θαθέλατε να προσθέσετεάλλους κινδύνουςπου τυχόν αντιμετωπίζετε Πρόσθετοι κίνδυνοι (απόεσάς) Είναι ταψαλίδια εργονομικάσχεδιασμένα και χωρίς νικέλιο Εξοπλισμός& ιματισμός κομμωτηρίου Είναι κατάλληληκαι ασφαλής ηχρήσηκαι η αποθήκευσηόλων των καλλυντικών Καλλυντικάπροϊόντα κομμωτικής Φοράει τοπροσωπικό κατάλληλαγάντια όταναυτόείναι αναγκαίο Προστασίατου δέρματος Διαθέτει τοκομμωτήριο αντιολισθητικόδάπεδο ∆ιαμόρφωσηκαι συντήρησητου κομμωτηρίου Είναι οι πολυθρόνες του κομμωτηρίου ρυθμιζόμενες καθ' ύψος Επίπλωση&στάση τουσώματος

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0