Η μάχη στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου

OÈ ÚÔÙÔ̤˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·¯˘ÚÒÓ·. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·¯˘ÚÒÓ·˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÌÚfiÛıÈ·˜ ·˘Ï‹˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ™YMBOY§IO I™TOPIKH™ MNHMH™ A°øNA EOKA 1955-1959 ∆∏§∂ºø¡√: 22305001/2/3 O A¯˘ÚÒÓ·˜ §ÈÔÂÙÚ›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· H ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·¯˘ÚÒÓ· Î·È Ù˘ Á‡Úˆ ·˘Ï‹˜ Û ÂÓÈ·›Ô ÌÓËÌÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ IÛÙÔÚÈ΋˜ MÓ‹Ì˘ AÁÒÓ· EOKA 1955-1959 ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ KÔÈÓfiÙËÙ· §ÈÔÂÙÚ›Ô˘. T· Û¯¤‰È· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ÁχÙË N›ÎÔ KÔ˘ÚÔ‡ÛÈË, Ô˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Î·È ÙȘ ÚÔÙÔ̤˜, Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· M·ÚÁ·Ú›Ù· ¢·ÓÔ‡. °.T.¶. 4/2016—5.000 EΉfiıËΠ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô T‡Ô˘ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ∂ÎÙ‡ˆÛË: T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô K˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0